Psychoterapia, socioterapia dieťaťa

Blog  |  Gabriela Šimová  |  Seminár pre profesionálov pracujúcich v oblasti školstva  |  28.08.2014 17:58

Milí kolegovia a kolegyne,

 

oznamujeme zmenu podmienok:

 

!prihlásenie a platba možná aj na mieste v deň seminára!

 

Psychoterapia, socioterapia a dieťa,

6. október, Košice

 

Doobeda:

•         riešenie konfliktných situácií so žiakmi,

•         supervízia pomoc učiteľom a vychovávateľom, 

•         práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,

•         škola, v ktorej uplatňujú princípy žiakom centrovaného vzdelávania PCE.

Workshopy popoludní:

•         metóda INPP - zmiernenie neurofyziologických príčin ťažkostí v učení a v sociálnej oblasti,

•         nízkoprahové programy pre deti a mládež,

•         encounterová skupina.

Viac informácií a program seminára nájdete tu.

Tešíme sa na stretnutie s Vami
Inštitút psychoterapie a socioterapie

 

8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15

Otvorenie seminára

9:15 – 13:00

Prednáškový blok

9:15 – 10:00

Viera Filipová: Zvládanie konfliktov a agresívneho správania v školskom prostredí

10:00 – 10:45

Eleonóra Liptáková: Príčiny zlyhávania detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v škole

10:45 – 11:15

Prestávka

11:15 – 12:00

Ľudovít Dobšovič: Supervízia ako nástroj zlepšenia práce učiteľov a vychovávateľov

12:00 – 13:00

Mihály Elekes: Buď slobodný a odvážny!

13:00 – 14:00

Obedová prestávka

14:00 – 17:00

Paralelné workshopy:

 

Ľudovít Dobšovič, Viera Filipová: Encounterová skupina

 

Monika Gregussová: Nízkoprahové programy pre deti a mládež a ich význam pri napĺňaní potrieb detí 

 

Ivan Juráš: Neurofyziologické príčiny porúch učenia a správania – INPP školský program

Prednášajúci a lektori

 Ľudovít Dobšovič vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a od r. 1986 sa aktívne venuje psychoterapii a poradenstvu. Je absolventom dvoch dlhodobých výcvikových  programov – psychodynamického výcviku a PCA výcviku. Od r. 1993 organizuje výcviky a tréningové programy pre budúcich psychoterapeutov a socioterapeutov a vzdelávacie aktivity pre psychológov, pedagógov, manažérov, sociálnych pracovníkov atď. Je autorom populárno-náučnej publikácie „Naučte sa riešiť konflikty“.

Mihály Elekes (Maďarsko): Psychológ, riaditeľ Színes iskola (Farebnej školy) v Maďarsku, jedinečnej alternatívnej školy v rámci Európy, ktorej výchovno-vzdelávací proces funguje na princípoch psychoterapeutického prístupu PCA (Person Centered Approach). Je to tzv. nedirektívny prístup, kde učiteľ nerozhoduje o dieťati. Do vyučovania je zahrnutá celá osobnosť dieťaťa. Žiakom je ponechaná osobná sloboda a možnosť rozhodovať sa o svojom vzdelávaní. V atmosfére slobody a zodpovednosti sa deti učia týmto hodnotám. Mihály Elekes je tiež absolvent, organizátor, ako aj facilitátor psychoterapeutického výcviku PCA.

Viera Filipová je psychologička, v súčasnosti pracuje v Spojenej materskej a základnej škole pre sluchovo postihnutých V. Gaňu v Kremnici. Na Trnavskej univerzite vyštudovala aj filozofiu a navštevuje psychoterapeutický výcvik PCA. Medzi jej profesijné záujmy patrí oblasť rozhrania medzi filozofiou a psychológiou, psychoterapia, nedirektívna hrová terapia, facilitovanie encounterových skupín a pervazívne vývinové poruchy. Zaoberá sa aj pracovnou psychológiou, uplatnením zážitkovej pedagogiky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jej aplikáciou formou outdoor management trainingu.

Monika Gregussová je psychologička a venuje sa práci s deťmi, mládežou a mladými dospelými. Je koordinátorkou aktivít v nízkoprahovom centre pre deti a mládež a supervízorkou na Linke detskej istoty, kde pôsobí aj ako psychologička pri asistovaných kontaktoch rodičov s deťmi a riešení rodičovských konfliktov. Je autorkou metodických príručiek so zameraním na preventívne aktivity v školách.

Ivan Juráš je absolventom Lekárskej fakulty UK a medzinárodného postgraduálneho kurzu v metóde INPP.  Venuje sa  neurofyziologickej psychológii, psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogike.

Eleonóra Liptáková vyštudovala učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov matematika – fyzika na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach a špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako učiteľka  a školská špeciálna pedagogička v základnej škole, má prax aj ako špeciálna pedagogička v poradenskom zariadení. Je spoluzakladateľkou OZ Detstvo deťom, ktorého cieľom je usilovať o to, aby deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a z neprispôsobivých rodín mali šancu prežiť plnohodnotné detstvo a počas neho si osvojili základné zručnosti a návyky, ktoré im pomôžu k dobrému životu. Zároveň sa venuje problematike vzdelávania týchto detí, príčinám ich zlyhávania v škole a hľadaniu možností, ako tomuto zlyhávaniu zabrániť,  resp. predchádzať.

Organizačné informácie

 Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára. Za účasť na seminári nie je možné získať kredity.

Cieľová skupina: pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia, študenti príslušných odborov

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením online registračného formulára na www-stránke IPS (www.socioterapia.sk) alebo priamo po kliknutí sem.

Účastnícky poplatok za seminár je 22 €.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 15.9.2014 (podrobnejšie informácie o platbe sa dozviete po vyplnení registračného formulára). Do tohto termínu je zároveň možné zrušiť registráciu s vrátením registračného poplatku. Po tomto termíne sa v prípade neúčasti registračný poplatok nevracia.  Počet miest je obmedzený, uprednostníme účastníkov, ktorí sa prihlásia a zaplatia účastnícky poplatok skôr.

V prípade zrušenia workshopu z organizačných dôvodov Vás o tejto skutočnosti budeme informovať najneskôr do 30.9.2014 a prijaté platby vrátime späť na účet odosielateľa.

Strava: V cene seminára je zahrnuté občerstvenie, obed si zabezpečuje každý účastník sám.

Miesto konania kurzu:

Liečebno-výchovné sanatórium (LVS)

Tešedíkova 3, Košice—Barca

Najbližšia zastávka MHD:

Andraščíkova alebo Socha Jána Pavla II.

Kontakt: Inštitút psychoterapie a socioterapie

Jurigovo nám. 436/1, 841 04 Bratislava

Informácie: Monika Czaniková

mobil: +421918222929 (v čase od 8:30 do 16:30)

E-mail: vzdelavanie@socioterapia.sk
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1465


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

Žiadne komentáre


*Pridať komentár