Aký je Váš názor?

Blog  |  Gabriela Šimová  |  Integrovaní žiaci a druhý cudzí jazyk  |  06.04.2011 21:15

Už dlhšie nás trápi tento problém. Integrovaný žiak so závažnými poruchami čítania, písania má určite čo robiť, aby zvládol SJ a prvý CJ. Teraz podľa novej reformy sa musí učiť ešte aj druhý cudzí jazyk.

Vieme ako vidí dyslektik, dysgrafik text, aké je pre neho vyučovanie náročné. Chceli sme si byť istí, či zákon naozaj požaduje, aby aj títo žiaci povinne mali pridaný druhý cudzí jazyk. Obrátili sme sa na MŠ /ministerstvo školstva/, dostatli sme túto odpveď.

V súvislosti s výučbou cudzích jazykov žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorí sú podľa § 2 písm. j) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami uvádzam, že školský zákon v § 145 ods. 1 písm. e) a ods. 2 zaručuje právo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú. V nadväznosti na vyššie uvedené vzdelávací program pre žiakov s vývinovými poruchami učenia tvoriaci súčasť štátneho vzdelávacieho programu, ktorý umožňuje v individuálnych prípadoch oslobodiť žiaka od vzdelávania sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch alebo ich častí. O oslobodení žiaka od vyučovacieho predmetu cudzí jazyk rozhoduje riaditeľ školy a na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, môže žiaka oslobodiť aj od vyučovania druhého cudzieho jazyka, nie však z toho, o ktorom sa predpokladá, že žiak bude z neho povinne vykonávať maturitnú skúšku.

Teda vo výnimočných prípadoch je možné oslobodiť. Tak to riešime. Stretli sme sa s pochopením i nepochopením problému. Paradoxne nepochopením        zo strany inštitúcie, ktorá sa touto problematikou zaoberá. Neodporúča oslobodiť, keďže raz v budúcnosti môže toto dieťa chcieť maturovať z DRUHÉHO CJ!  Odborník, učiteľ CJ vie, že z druhého CJ,  pri dotácii 1 hodina týždenne sa maturovať nedá, prirodzene.

Druhý rok je povinný CJ podľa novej reformy, takže skúseností veľa nie je. Kolegovia, máte s touto problematikou praktické skúsenosti vo Vašich školách?

Náš názor je, že pomôžeme integrovanému žiakovi, ak ho oslobodíme od ďalšieho CJ a naďalej sa mu budeme venovať individuálne v materinskom a prvom CJ. Myslíme si, že chránime záujmy a možnosti tohoto žiaka, na rozdiel od názoru inštitúcie, ktorá si myslí, že porušujeme záujmy tohoto žiaka.

Zaujíma ma názor praktikov - učiteľov, ktorí s takými žiakmi pracujú denne.

Bola som na viacerých zahraničných stážach. Všade sa usilovali takýmto žiakom intenzívne pomáhať, ako aj u nás v poslednej dobe sa pokúšame. Samozrejme na to mali "bohatšie zdroje",  Videla som od špeciálnych tried, normálne špeciálne triedy v Dánsku, integrovaných v bežných triedach vždy s prítomnosťou asistentov učiteľa. Najďalej zašli vo Walese: v špeciálnej triede v normálnej škole boli vždy 2 učiteľky a po dvoch dňoch sa vymenili, vzhľadom na nápor práce, chválili štedro, bolo to dojemné ako pracovali. Som si istá, že aj u nás takto mnohí pracujú. Ale v minulom školskom roku som písala vysvedčenie šiestakom, mala som "šok" z počtu predmetov 16 ! Teda, deti. V tých západných krajinách mali naraz predmetov okolo 6. Nechceme toto trochu priveľa? A hlavne od integrovaných žiakov. V západných krajinách mali 1 CJ.
Hodnotenie:    | Zobrazení: 4904


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Mária Liptáková | (07.04.2011 14:06 - neprečítaný)

Milá Gabriela,
mám bohaté skúsenosti s prácou so žiakmi s poruchami učenia, taktiež s integrovanými z rôznych dôvodov. Podobne ako /dovoľujem si tykať/ Ty, učím 28 rokov SJL, HUV, niekoľko rokov aj ANJ. Moje skúsenosti v bodoch :
- rastie počet žiakov s poruchami /diagnostika je diskutabilná.../
- aj žiaci so slabou poruchou dys- sa dávajú integrovať, aby mali individuálnu starostlivosť a znížené nároky na obsah
- nezvládajú obsah UO povinných predmetov bežnej triedy ani s úpravami
- nezvládajú tempo práce v triedach s rozšíreným vyučovaním CJ
- redukcia učiva ich oberá už v ZŠ o možnosť v budúcnosti maturovať z druhého CJ
/len tak medzi nami, prax mi už dávno ukázala, že CJ by mal byť každodennou záležitosťou od MŠ ! Ideálne by bolo, keby mali žiaci ZŠ cudzokrajných lektorov...snívam, čo?Ja už som raz taká.../
- častokrát integrovaní žiaci nenavštevujú pravidelne systematický program v PPP, rodičia sa im doma nevenujú, žiadajú nás učiteľov o "prihliadanie a úľavy" v súvislosti s poruchami učenia ich detí. /nedbali by, aby ich deti mali jednotky odhora dolu, a keď príde na voľbu povolania, vidia v nich budúcich vysokoškolákov...
- chýba systém v podmienkach na voľbu povolania /ako môže byť žiak, ktorý dlhodobo necvičí,/lebo sa mu nechce a lekár mu dá bez problémov na to nejakú diagnózu - papier/ prijatý za kuchára, čašníka?!...ako môže byť na vysokej škole žiak, ktorý si dodatočne robil deviaty ročník, aby mohol dodatočne zmaturovať?...ako môže byť ohodnotený jednotkou/dvojkou žiak, ktorý nezvláda ani priemer toho, čo jeho spolužiaci neintegrovaní?!...Systém hodnotenia nie je tiež správny a čestný/tak ako tohtoročný monitor z matematiky...
- súhlasím s tým, že chceme od žiakov priveľa - štátny, školský, projektový ...programy, ktoré len prihadzujú, prihadzujú hoci žiaci nemajú záujem...
- praktické požiadavky spoločnosti nekorešpondujú s ponukou obsahu vzdelávania v našich školách
- učivo v ZŠ je preexponované, častokrát sa pýtam, bože, čo ich chcú učiť v SŠ, keď ich to máme naučiť my v ZŠ...
- nadväznosť učiva je " v háji" a to, čo bolo kedysi úžasné - medzipredmetové súvislosti, neexistujú
- monitorom urobili integrovaným stres, keď im neredukovali rozsah úloh, ba pridali im viac času /!odborníci!/
Keď vezmeme do úvahy, že žiak má právo si zvoliť, má právo si aj nezvoliť. Rada znie, ak na to nemá, zistí to rýchlo , lebo je neúspešný - mali by rodičia požiadať RŠ o oslobodenie od vyučovania druhého CJ. Jednoduché.
Krásny deň Ti prajem!
Keďže sa touto problematikou zaoberáš, vidím, že Ti na žiakoch záleží. Verím, že aj oni to vedia.
Prajem Ti veľa úspechov, rada podebatujem na akúkoľvek tému.
Marika

* Reagovať | Gabriela Šimová | (07.04.2011 14:47 - neprečítaný)

Pani Marika, ďakujem za reakciu. Tá Tvoja /ak môžem tiež tykať/ je poriadne kritická, v mnohých aspektoch je realita takáto. Ako píšeš okrem iného, rodič požiada o oslobodenie a škola ho oslobodí. Máte také prípadyi Vy?
Určite to nemôže byť nárokové a bežná rutina. Má to svoje úskalia.
Píšeš o vyučovaní CJ lektormi, aj to je realita, ktorá má viaceré úskalia. Pri danej časovej dotácii sa žiaci môžu naučiť zvládnuť hlavne prvý CJ a maturovať z neho. Niekedy sme prekvapení, že naozaj zmaturujú.
Mne ide o deti zo znevýhodneného sociálneho prostredia a k tomu poruchy učenia.
Ďakujem pekne za reakciu.

* Reagovať | Katarína Vincová | (08.01.2012 19:57 - neprečítaný)

Celé naše školstvo je akoby ..........provizorium. Stále sa váľa na žiakov , ale hlavne aj na nás učiteľov. Môžem napísať len jednuskúsenosť. Mám v triede žiaka, ktorý je integrovaný ako žiak s telesným postihnutím, ale domnievam sa , a nie som sama, že má i mentálny postih. Jeho matka, ktorá je oficiálne i jeho asistentkou na vyučovaní neoblomne trevá na tom, že jemu ppbyt medzi zdravými žiakmi prospieva,..........ale ja somz toho už ,,na nervy" Mne sa už s ním aj sníva. Ale čo mu musím uznať, že angličtina ho nesmierne baví a naozaj vie reagovať, spieva,..... Ale zrátať čísla do 10 spamäti nedokáže. A matka si ,,vybaví", že synje ,,normálny" u svojho psychologa, lebo sa zubavmi nechtamibráni vyšetreniu v našom okresnom meste. Kde sa mám ja obrátiť? Kto pomôže mne?????????? Vám držím palce. Dobrých angličtinárov si treba vážiť.

* Reagovať | Gabriela Šimová | (22.02.2012 08:21 - neprečítaný)

Pani Katarína, ten Váš žiak má ANJ ako druhý CJ? Pre školy vyšetrenia robia pedagogicko-psychologické poradne a CVPP a škola musí poslať žiaka v prípade potreby sem. Samozrejme sa to rieši pomocou pedagogickej porady, kde hovoria všetci učitelia, ktorí žiaka učia a potom sa odošle /výchovný poradca, špeciálny pedagóg, triedny učiteľ/ pod taktovkou vedenia školy tam. Rodičovi sa oznámi, že to vyšetrenie je nevyhnutné, ak žiak chce chodiť sem do školy /je fajn ak má aj svojho psychológa, ale to je o inom/. Potrebujeme zmapovať presne jeho možnosti, aby sme k nemu vedeli pristupovať. U nás sú vyšetrení žiaci, ktorých potrebujeme mať vyšetrených, aj integrovaných je neúrekom, rodičia si to pochvaľujú, horšie je občas s učiteľmi...

* Reagovať | Silvia Bodláková | (08.04.2011 08:13 - neprečítaný)

Podľa mňa by sa mal na základnej škole učiť jeden jazyk. Iný jazyk by mal byť ako krúžok alebo niečo ako bolo kedysi - nepovinný predmet.

* Reagovať | Ibolya Straussová | (08.04.2011 18:36 - neprečítaný)

Ja učím AJ prvý rok tretiakov - začiatočníkov. Už teraz je mi jasné, že minimálne jeden nebude zvládať učivo. Má všetky dys, aké len chcete, plus ADHD, poruchu správania.... Keď mi došla správa z CŠPP, písaná cez kopirák, tlak sa mi zdvihol. Vraj "zohľadnite poruchy" a redukujte počet nových slov. V momente som zdvihla telefón a poprosila som si odborne vysvetliť, ako mám naučiť žiaka v bežnej triede pri nežnom tempe cudzí jazyk, ako on jediný nebude vedieť slovíčka? Podotýkam, žiak nedostal ani len výnimku, nie to ešte že by bol ind. začlenený. Pani na druhej strane sa vykrúcala ako sa len dalo, ja som však trvala na tom, že cudzí jazyk sa bez slovíčok naučiť nedá, teda že neberiem odporúčanie typu redukovať počet nových slovíčok... Reakcia nedala na seba dlho čakať, žiak bol opäť predvolaný na vyšetrenie. Už je individuálne začlenený, už mu nehodnotím písanie v CJ ( ani nebolo čo ), bude sledovaný a ak nebude učivo zvládať, tak cudzí jazyk nebude u neho hodnotený vôbec. A ďalší CJ nepripadá u neho do úvahy.
No a čo sa týka povinného druhého cudzieho jazyka - tiež som toho názoru, že by nemal byť povinný. Aspoň pokiaľ je súčasný trend individuálneho začleňovania žiakov do bežných tried taký, aký je. Teda zlý.

* Reagovať | Gabriela Šimová | (09.04.2011 09:15 - neprečítaný)

Kolegynky pani Silivia i Iboya ďakujem, že zdieľate svoj názor a ten je podobný s tým našim. Nie je ľahké byť integrovaným žiakom, ešte mu treba "pridať" druhý CJ, PPP nám odporučila hodnotiť ho "absolvoval", teda nutnosť, aby aj CJ bol pre neho povinný, bez hodnotenia. /úskalia na tých hodinách radšej nepopisujem/. Ide hodne do tuhého.

* Reagovať | Iveta Timárová | (09.04.2011 21:17 - neprečítaný)

Ahoj milé kolegynky - neučím cudzie jazyky, ale súhlasím s Vašimi názormi. Integrovaní žiaci majú čo robiť , aby aspoň trochu obstáli v tom, čo po nich chceme. Podľa mňa z nich iba vyrábame ľudí, ktorí majú problém držať nejaké tempo, zvládnuť aj ten "výcuc" učiva, ktorý je im nestačí, ak musia robiť monitor bez redukcie učiva, a tak riešia svoj nedostatok vzbudzovaním svojej pozornosti - vyrušovaním ...

* Reagovať | Ľubomíra Válková | (10.04.2011 13:22 - neprečítaný)

Veľa tvorivých síl želám.

* Reagovať | Mária Langová | (11.04.2011 20:09 - neprečítaný)

Mile kolegynky - na našej škole máme najviac žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia a tí maju problém so slovenčinou . Ja CJ neučím , ale ľutujem kolegov , lebo aj ten 1 CJ nie su schopní naučiť a druhý CJ je pre žiakov španielská dedina. Bohate im podľa mňa stačí jeden CJ. Dúfajme, že to niekto pochopí a druhý CJ bude iba nepovinný, alebo len ako krúžok , pre tých čo chcú. Len minimum z naších žiakov pokračuje na strednej škole a ak, tak len počas povinnej dochádzky, o maturite ani nesnívajú. Nepotrebujú sa učiť ani to čomu porozumeju a na porozumenie CJ potrebujú vedieť slovíčka, ktoré je nutné naučiť sa, tak radšej vyrušujú, nebaví ich to a míňa sa to účinku.

* Reagovať | Jana Bucová | (15.04.2011 06:40 - neprečítaný)

Zdieľam tento názor, nakoľko my máme v škole 80% žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ani žiaci starší nemôžu zvládať dva cudzie jazyky, nakoľko sa nevedia vyjadrovať v spisovnom jazyku. Pri cudzom jazyku je dôležité zvládnuť slovnú zásobu a to je potrebné realizovať doma. Naši žiaci sa však nepripravujú na vyučovanie. Videl už niekto podmienky, v akých žijú? To je problém!!! Tam je potrebné začať. Nemajú podmienky, nie sú vedené rodinou k zodpovednosti učiť sa. Veď, ak ich rodičom vyhovuje takýto pôsob života, prečo by sa mali líšiť?!!! ( povedia si ). A učiteľ sa trasie, ak príde školská inšpekcia a zisťuje úroveň vedomostí týchto žiakov. Spolu s kolegyňami, ktoré učia u nás cudzí jazyk považujeme tento problém za beh na dlhé trate. Tí, ktorí tvoria školskú legislatívu by sa mali viac zamerať nato, aby jej obsah sledoval aj tieto skupiny žiakov a spracoval podmienky výučby tak, aby boli splniteľné a nie riadiť sa tým, akoby sme mali na Slovensku iba nadaných a učenia chtivých žiakov. Ako hodnotiť výsledky týchto žiakov podľa Metodicko - organizačných pokynov na hodnotenie a klasifikáciu? Mnohí zo žiakov končia povinnú školskú dochádzku v nižšom ročníku a teda nemajú zvládnutý základ. V štúdiu teda nepokračujú. Takto im pomáhame orientovať sa v živote? A to sa stále hovorí o tom, že učiteľ má byť tvorivý... Niekde inde to škrípe a koniec koncov učiteľ je zodpovedný za to, čo žiak vie.

* Reagovať | Gabriela Šimová | (11.04.2011 20:32 - neprečítaný)

Kolegynky Iveta, Mária a Ľubomíra, vďaka za zdelenie názoru.

* Reagovať | Mária Peťová | (11.04.2011 23:13 - neprečítaný)

Súhlasím, druhý cudzí jazyk je dosť ťažké sústo pre bežného žiaka, nie to pre žiaka so špecifickými poruchami učenia. Taktiež mám veľmi negatívne skúsenosti.

* Reagovať | Andrea Cífferyová | (12.04.2011 10:37 - neprečítaný)

možno by stálo za to v každej škole utvoriť len skupinu žiakov, ktorým by sa pridal druhý jazyk...urobiť výber podľa zvládania prvého jazyka a daností a predpokladov žiaka...síce u nás v špeciálkach nie je cudzí jazyk, ale v poradenstve sa s týmito problémami stretávame takmer denne...je to len môj skromný názor...ale som rada, že si tu môžem prečítať názory tých, čo sú priamo v kontakte s deťmi na vyučovaní jazykov...

* Reagovať | Gabriela Šimová | (12.04.2011 17:52 - neprečítaný)

Vidím, že nás je viac s podobným názorom. Stále čakám, že sa ozvú tí "väčšinoví", ktorí tlieskajú povinnému druhému CJ v ZŠ. Ďakujem, kolegyne Mária a Andrea za vyjadrenie názoru Vás na tomto fóre.

* Reagovať | Eva Môciková | (13.04.2011 19:57 - neprečítaný)

Absolutne súhlasím, keďže učím cudzí jazyk.. a zodpovedne môžem potvrdiť, že neskutočné ťažkosti majú aj s !prvým cudzím jazykom!, nieto druhým..!

Ak je našim cieľom dobro žiaka, zažitie úspechu a osvojenie vedomostí praktických pre život - tak druhý cudzí jazyk určite ako cestu nevidím..

* Reagovať | Gabriela Šimová | (13.04.2011 20:49 - neprečítaný)

Ďakuem pani Eva za Váš názor.

* Reagovať | Anna Tkačiková | (15.04.2011 20:00 - neprečítaný)

Súhlasím s Vašimi názormi. Učím na škole, kde je 100 % žiakov rómskeho etnika , nastupujú do školy a nevedia slovensky, takze majú cudzí jazyk už pri vstupe, konečne začnú chápať významy slov, začínajú komunikovať a idú na " prvý" pre nich druhý cudzí jazyk a ešte ich čaká ďalší. Musíme si dávať otázku prečo nezvládajú učivo????

* Reagovať | Gabriela Šimová | (21.04.2011 09:39 - neprečítaný)

Pani Anna ďakujem, že zdielate názor s naším podobný.

* Reagovať | Dagmar Karoľová | (22.04.2011 13:38 - neprečítaný)

Milá Janka Bucová, sme z jedného mesta ,presne viem o com hovoríš. Ty si napísala " žiaci zo znevýhodneného prostredia" , ja hovorím "rómski žiaci". Učím RJ na 2. stupni už 29 rokov práve týchto žiakov. Vybrali si tento jazyk ako 1.CJ práve preto, lebo ho ako tak zvládajú ale v 6. roč. si ako 2. CJ musia vybrať AJ, NJ alebo FJ.Prepáčte, ale nie je to "na hlavu?" Ešte že máme o 2 mesiace dovolenku! Veď v septembri to bude zase o tom istom.

* Reagovať | Gabriela Šimová | (23.04.2011 20:07 - neprečítaný)

Veď to, otázka je do kedy?

* Reagovať | Mária Bolcarovičová | (25.04.2011 14:34 - neprečítaný)

Súhlasím s tým, že sa ozývajú učitelia 1.-4. roč. ZŠ k študovaniu cudzích jazykov. Som tiež začiatočníčkou ANJ, moja úroveň bola A0. Do študovania som sa pustila s veľkou chuťou, pretože v minulosti sme takúto možnosť nemali- študovať ANJ- učiteľky 1.-4.ročníka.
S radosťou po 30.rokoch môjho pôsobenia v školstve som sa prihlásila aj na toto štúdium. Nikto s nami neurobil testy, kde patrím ako začiatočníčka- bez akýchkoľvek
znalostí cudzieho jazyka. Nikdy v živote by som sa neprihlásila na cudzí jazyk, keby som vedela, že toto štúdium bude považované za vysokoškolské. Predsa, my ako učitelia vieme, že vysokoškolskému vzdelaniu musí predchádzať stredoškolské vzdelanie, toho jazyka, ktorý chcem zdokonaľovať.
Toto štúdium malo byť pre nás učiteľov 1.-4. ročníka doplňujúce k nášmu vzdelaniu. Kto vlastne má učiť cudzí jazyk na školách, kde bol zavedený ako povinný predmet?
Štúdium bolo určené pre učiteľov 1.stupňa, ktorí učia v školách, majú pedagogické vzdelanie pre deti mladšieho veku. Predsa je tu potrebný prístup, pochopenie dieťaťa, nielen vedomosti. Našim deťom treba dať základy.
Tieto vedomosti a pomoc deťom sme očakávali od prebiehajúceho projektu.
Musím podotknúť aj to, že všetky frekventantky sme sklamané z dlhodobého odmlčania projektu. Nevieme, kedy to vlastne ukončíme. Vie niekto odpovedať?
Sme schopné, my začiatočníčky naďalej zvládnuť to vysoké tempo? Pred prihlásením do projektu, nikto nás neupozornil, že nezvládneme tempo, ktoré sa na nás bude klásť..
Chodím do skupiny, kde všetky sa snažíme, ale cítime, že je kladené vysoké tempo na nás. Sme matky, v práci vydávame veľké úsilie,...
Kto učí dlho, bez lásky, úsilia, toto povolanie by nevydržal robiť !* Reagovať | Andrea Cífferyová | (25.04.2011 18:10 - neprečítaný)

Myslím si, že tento príspevok by sa viac hodil medzi otázky k jazykovému vzdelávaniu učiteľov...ale tu aspoň zisťujeme, ako ťažko sa učí aj dospelému, ak nie je pripravený na vzdelávanie a čo potom dieťa, ktoré má skutočné ťažkosti učiť sa i materinský jazyk...ako sa má obracať pri pochopení cudzieho jazyka? Myslím si, že to môže byť ktorýkoľvek cudzí jazyk... Zisťujeme to na vlastnej koži ako frekventantky cudzieho jazyka z úrovne A0 a to sme už počas vysokoškolského vzdelávania pri učení čosi zažili, nie?

* Reagovať | Katarína Vincová | (08.01.2012 19:51 - neprečítaný)

Milá pani Mária, ja somtiež ,,frekventantkou" ANj ako nás s obľubou nazývajú. UčímANjna celom 1. stupni, veľmi ma to baví, ale cítim, že to, že deti sa na angličtinu tešia a bavia ich hodiny so mnou mi nestačí. Cítim, že nie som odborník a stouto formou rýchloučenia akou sa ANj učíme to asi nikdy nebude ono. Cítim to ako silný nápor mať triedu, učiť hlavné predmety a 10 hodín ANj týždenne. A ešte k tomu nás čaká odborné vzdelávanie čo je podľa rozvrhu aj 4 krát do týždňa v rámci môjho súkromia. A čo MOJE vlastné deti? Rodina??????? Ale verím, že časom sa zdokonalím a prinesie to úrodu a kolegyňa na 2. stupni v rámci ANj povie: ,, Bolo to celkom fajn, moc si toho nezvrzala."

* Reagovať | Gabriela Šimová | (25.04.2011 22:57 - neprečítaný)

Kolegynky, držím Vám palce, nech to Vaše cudzojazyčné vzdelávanie dobre dopadne, na školách Vás potrebujú naozaj. A to ako sa ťažko učí aj zdravému, vidíte samotné. A to ešte nie je o integrovaných žiakoch s dyslexiou, dysgrafiou a i. , a ich druhým cudzím jazykom. Som rada, že sa vyjadrujete. Vyštudovať cudzí jazyk a udžiavať si úroveň je vec záslužná a mimoriadne úsilie požadujúca.


*Pridať komentár