Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

Blog  |  Miroslav Sopko  |  SKU  |  15.05.2015 17:19

Dňa 4. mája 2015 sa konalo už tretie zasadnutie pracovnej skupiny k znižovaniu administratívnej záťaže s účasťou SKU. Stretnutie opäť viedol p. Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva p. Draxler, ktorý si vypočul naše pripomienky, zaujímal sa o to, akú časť dokumentácie sme doteraz označili ako nadbytočnú a výrazne nás podporil v našej debyrokratizačnej práci. Rokovanie v pracovnej skupine bolo opäť efektívne, vecné, so vzájomným názorovým rešpektom.

1) Prerokovávala sa dokumentácia integrovaných žiakov. Ukázalo sa, že niektoré postupy a tlačivá sú nezrozumiteľné aj pre ľudí z ministerstva. Napríklad zložité rozdelenie integrovaných - s úpravou UO aj bez úpravy, len so švvp - ale neintegrovani, integrovani z predmetov, ale aj bez udania predmetov.... Navrhli sme podstatné zostručnenie niekoľkostranového tlačiva Návrh na vzdelávanie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami, v ktorom sa viacnásobne opakujú údaje. Navrhli sme zrušiť jeho priebežnú aktualizáciu, ako je to požadované doteraz. Mali by sa k nemu len prikladať aktuálne správy z poradenských zariadení.
2) Rozhodnutia riaditeľa. Návrh - uvažovať o postavení niektorých rozhodnutí mimo správne konanie. Potreba predlohy - právne odobrenej, pretože rozhodnutia kontrolujú aj z kraja, aj inšpekcia, aj prokurátor. Každému ide o niečo iné. Niektoré rozhodnutia by mohli byť vydávané na obdobie dlhšie ako 1 školský rok (napr. oslobodenie od 2. cudzieho jazyka, povolenie štúdia v zahraničí...)
3) Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania - nemá opodstatnenie, navrhli sme zrušiť tlačivo. 
4) Vysvedčenia. Bolo navrhnuté zrušiť všetky dodatky k záverečným vysvedčeniam a vydávať ich len na požiadanie.
5) Hospodárenie školy. Správu o hospodárení uvádzať len raz - nie aj v záverečnej správe. Kritizovali sme nové rozdelenie účtovania v ZŠ na 1. a 2. stupeň - nemá zmysel a komplikuje. Bolo vysvetlené, že ide o potrebu štatistického vykazovania v rámci EÚ. Návrh - rokovať o zrušení s kompetentnými a do štatistík rozdeľovať až na úrovni štátu.

Ide o návrhy pracovnej skupiny, ktoré budú ďalej prenesené ku kompetentným. Na budúcom stretnutí 1.6. sa bude rokovať o dokumentácii pedagogickej rady, predmetových komisií, rady školy, inšpekcie a kontrolných orgánov, ďalej - informovaný súhlas, externé testovanie, štatistické vykazovanie (výkaz o knižniciach sa spomenul ako prvý už pri odsúhlasení programu).

Očakávame vaše dobré pripomienky a návrhy.

Jana Kontúrová, Soňa Puterková
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1689


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Adela Horváthová | (15.05.2015 20:53 - neprečítaný)


Dobrý úmysel.Podporujem!

* Reagovať | Edita Pláteníková | (16.05.2015 08:40 - neprečítaný)

Podporujem, Janka Kontúrová, za výkaz o knižniciach ďakujem.

* Reagovať | Emília Petková | (18.05.2015 11:17 - neprečítaný)

som zvedavá na výsledok


*Pridať komentár