Zmeny vo vyhláške o základnej škole

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  19.08.2015 11:45

AKTUALITA:
V legislatívnom procese je zmena vyhlášky o ZŠ, platiť bude od septembra 2015. Je aj výsledkom práce debyrokratickej skupiny, v ktorej Slovenskú komoru učiteľov zastupujú RNDr. Jana Kontúrová a RNDr. Soňa Puterková. 
Zmeny: 
- voľnejšia štruktúra organizačného poriadku,
- zjednodušuje sa možnosť organizovania výcvikov, výletov, exkurzií, kde nie je potrebný návrh triedneho učiteľa a zaradenie do plánu práce školy,
- ruší sa plán činnosti metodických združení a predmetových komisií,
- ruší sa pravidlo „integrovaný žiak je za dvoch v triede“, zvýšený normatív zostáva, rozhodnutie o prípadnom delení triedy z dôvodu počtu integrovaných je ponechané na riaditeľovi,
- ruší sa ročný plán kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
- ruší sa prehľad o rozsahu pedagogickej činnosti pedagogických zamestnancov a odbornej činnosti odborných zamestnancov,
- ruší sa rokovací poriadok pedagogickej rady,
Presné znenie aj s legislatívnym procesom si môžete prečítať na https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialDocuments.aspx?instEID=-1&matEID=8370&langEID=1Hodnotenie:    | Zobrazení: 9730


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Slávka Kalakayová | (19.08.2015 17:16 - neprečítaný)

no super... po troch rokoch na materskej to bude vesele

* Reagovať | Viktor Križo | (19.08.2015 19:10 - neprečítaný)

Rád by som pár slov:

Mám pocit, že sa učitelia tešia a ani nemajú istotu, či to má nejaký reálny dopad na pomoc učiteľovi. Myslím, že tieto úpravy pomáhajú riaditeľovi, ale zároveň vytvárajú ešte väčší priestor pre jeho svojvoľnosť. Ak nemá pedagogická rada Rokovací poriadok, tak pri praxi na školách, kde PR je aj tak len silne poradný orgán bez možnosti o niečom rozhodnúť (riaditeľ je stále takmer neobmedzený vládca na školách, nemá takmer žiadnu povinnosť voči PR). Ak nebude rokovací poriadok, nebude nič, čo by riaditeľa obmedzilo v autonómnom rozhodovaní. Nebudú povinné ani zápisnice? Bude vôbec doklad o tom, čo sa skutočne deje za dverami zborovne?

Ak sa zruší plán kontrolnej činnosti, budú učitelia vedieť o tom, ako a kedy im riaditeľ plánujú prísť na kontrolu? Nemusí na webe zverejňovať rokovací poriadok a opäť budú rodičia a verejnosť menej informovaní o tom, čo kto v škole má na starosti atď.

Zrušiť obmedzenie pri počte integrovaných je podľa mňa neúnosné. Nie riaditelia učia v triedach, oni budú vidieť peniaze (čo chápem), ale nie potreby unavených učiteľov. Bude mať učiteľ 30 integrovaných detí a nemôže ani pipnúť. Zákon bude dodržaný.

Je úžasné rušiť veci, ale mali by ich rušiť v prospech učiteľov, ktorí nemajú žiadnu moc a nie v prospech riaditeľov, ktorí majú zákonom stanovené takmer neobmedzené právomoci. Takáto legislatíva by mala zmysel v nemeckých zemiach, kde rodič a učiteľ majú také sebavedomie, že sledujú každý pohyb a len tak im na práva a povinnosti nikto nesiahne. Predpokladať zdravý rozum, demokraciu a schopnosť slobodne sa pohybovať v priestore je stále u nás problém.

Oveľa viac by som ocenil, keby sa ovplyvnili a zaviedli nasledovné úpravy:

- ako predchádzať mobingu na pracoviskách

- ako zabezpečiť max. nezaujatosť Rady školy, odborovej organizácie a príp. rodič. združenia, aby nebolo možné fungovať tak, že sú tam dosadení ľudia, často členovia vedenia školy! - kam má patriť aj vedúca ŠKD či jedálne

- zaviazať riaditeľa školy či zriaďovateľa k autoevaluácii, či povinná swot analýza vypracovaná so seriózneho anonymného dotazníka všetkým účastníkom vzdelávania!!! A výsledky takéhoto hodnotenia považovať za záväzné pre Radu školy a iné výkonné orgány. Je absurdné, že na Slovensku je stále moc v rukách pár ľudí, ktorí sú takmer nekontroľovateľní a neobmedzení. Nikoho nepotrebujú a nikto ich nemôže ohroziť, lebo majú isté miesto.

- Zjednodušiť organizáciu školy v prírode - zmenu vyhlášky hlásili kompetentní už pred 5 rokmi

- voľbu riaditeľa zabezpečiť oveľa demokratickejšie cez riadne voľby v rámci všetkých členov, ako je to v prípade občianskych združení a iných inštitúcii a nielen pár vyvolenými, ktorých si tam niekto veľmi ľahko dosadí.


* Reagovať | Miroslav Sopko | (20.08.2015 09:58 - neprečítaný)

Dovolím si ako odpoveď tu pripnúť vyjadrenie členky debyrokratizačnej skupiny pri ministerstve za SKU RNDr. J. Kontúrovej:
\"Ak sa odstraňuje byrokracia v škole, je len prirodzené, že sa učitelia tešia. Áno, táto vyhláška viac uľavuje riaditeľom ako učiteľom, ale – už bolo na čase. Neviete si predstaviť, čo všetko leží na pleciach riaditeľov a za čo všetko sú zodpovední. Školská dokumentácia - hoci rozsiahla - je len malou časťou. Je tu ekonomická agenda, financie, personálna politika, nekonečná zbierka vnútorných predpisov na všetky činnosti v škole (aj na to, kto môže ísť na rebrík a do akej výšky musí byť rebríková komisia). Riaditeľ školy je zodpovedný absolútne za všetko (zaujímavé, že toto vám nevadí), je len logické, že musí rozhodovať o všetkom. Ak si myslíte, že je to vďačná úloha, mýlite sa. Riaditelia by pokojne prenechali rozhodovanie o pokarhaniach, dvojkách zo správania, riešenie priestupkov, sťažností rodičov niekomu inému. Je nebezpečné, keď na základe svojej zlej skúsenosti s vedením školy, ktorá bola v minulosti aj medializovaná, staviate bariéru medzi riaditeľov a učiteľov. Ja mám tiež zlé skúsenosti s učiteľom a zato si vážim všetkých tých poctivých a zodpovedných a nerobím na základe jedného prípadu zovšeobecnenie, že všetci učitelia sú blbí, robia len do výšky platu bez citu a vzťahu k deťom. Medzi riaditeľom a učiteľmi má byť spolupráca, vzájomný rešpekt. Riaditeľ v škole bez dobrých učiteľov vôbec nič neznamená. Tak ako existujú nefér riaditelia, existujú aj nefér učitelia, písať ale len o zlých (a nebodaj na tomto stavať pri úprave zákonov) vzťahoch nikomu nepomôže. Radšej posilňujme právne vedomie učiteľov, ukazujme pozitívne príklady, informujme sa aj prostredníctvom internetu. Dokumenty, ktoré boli zrušené boli formálne, nikto ich nikdy nečítal akurát predstavovali byrokratickú záťaž s neustálym aktualizovaním pre častú zmenu legislatívy. A ak si myslíte, že riaditeľ je neobmedzený mocipán, ste na omyle. Je dosť zákonov a predpisov čo nás obmedzujú, je v nich „dosť vyhrážok“ a sľubovaných finančných pokút. A mimochodom – od septembra je v zákone elektronická triedna kniha, je možnosť robiť elektronický triedny výkazy, klasifikačné záznamy a triednické hodiny sú zrušené v minulosti a to sú všetko úľavy pre učiteľov. V SKU budeme aj naďalej presadzovať a trvať na ďalšom odbúravaní byrokracie na všetkých školách – od MŠ cez ZŠ po SŠ či sa týka riaditeľov, či učiteľov. V SKU ideme cestou predpokladania zdravého rozumu, demokracie a schopnosti slobodne sa pohybovať – presne to, čo si myslíte, že nie je u nás možné. Píšete, že by ste ocenili – predchádzanie mobingu, nezaujatosť Rady školy, odborov, rodičovského združenia. A aké máte návrhy? Myslíte, že sa dá napísať do zákona „buďte nezávislí“? Ďalšie veci, ktoré uvádzate na riešenie, nie sú zrozumiteľné. Riaditeľ má robiť evaluáciu vzdelávania? Nevieme kam patrí vedúca ŠKD? Vidieť, že máte veľa informácií, ale unikajú vám súvislosti a chýba pozitívna debyrokratická nálada. Ak by bolo viac takých, nezrušíme z byrokracie celkom nič – lebo všade je niečo použiteľné a pritom budeme stále plakať, že máme toho veľa.\"

* Reagovať | Viktor Križo | (20.08.2015 19:46 - neprečítaný)

Nie je mi jasné, komu vlastne reagujem, keď na moju reakciu niekto reaguje cez ďalšieho človeka, takže nemôžem kolegyni napísať priamo bez toho, aby sme riešili nejaký osobný konflikt na verejnom fóre.

Mrzí ma p. Kontúrová, že reagujete na mňa a na moje argumenty odpovedáte prevažne iba otočením veci na druhú stranu. To, že majú riaditelia za všetko zodpovednosť sa mne nezdá korektné, v zahraničí aj na Slovensku sú aj iné modely riadenia školy. Ja ako učiteľ mám svoju zodpovednosť a robím ju s maximálnou dôslednosťou. Ale mám minimum kompetencií, prevažne povinnosti. Taktiež nerozumiem, akú medializáciu tu riešite a čo to má spoločné s predmetom veci. Ja som Vašu osobnú prácu nekritizoval, keby existovali relevantné evaluačné nástroje na hodnotenie kvality škôl, tento problém riaditeľ, či učiteľ by bol určite na inej rovine. Vôbec nejde o skúsenosť s dvoma troma riaditeľmi, ale je tých príbehov veľa, možno ich nechceme počuť.

Ak by existovala zákonom stanovená interná kontrola a validizácia swot analýz na školách, predišlo by sa mnohým nedorozumeniam. Nemôže predsa zákon dávať riaditeľovi priestor, aby sa svojvoľne rozhodol, či školu bude viesť moderne alebo nie. Škola patrí miestnej komunite, ktorá má plné právo školu otvoriť demokratickým princípom.

Samozrejme, v tomto právnom nastavení a nedostatku spätnej väzby je riaditeľ väzeň byrokracie, ale aj to nie je nikde napísané, že to musí robiť všetko on a sám. Nemálo kvalitných učiteľov odchádza zo školstva preto, že odmietajú sa stať figúrkou predstáv jednej osoby.

Dotklo sa ma, aký útočný postoj ste zaujali voči mne ako osobe, lebo to znie ako osobný dopis mne. Ja nespochybňujem prácu členov SKU, ale výsledky, ktoré nám MŠ SR ponúka a to SKU pri všetkej snahe stále nemôže tak jednoducho ovplyvniť. Vidíme, ako dopadlo rozhodovanie zriaďovateľa v otázke voľby riaditeľa.

Vaše výzvy v závere reakcie nie sú zrovna pozvaním k spolupráci na tom, ako upraviť a navrhnúť také zmeny, ktoré by pomohli dieťaťu, rodičovi a škole ako takej k tomu, aby tím učiteľov s riaditeľom bol zmysluplný.
Ja osobne nemám problém s legislatívou v tom zmysle, že umožňuje transformáciu školy do modernej verzie - tak po stránke pedagogickej, ako aj riadiiacej. Ale umožňuje, žiaľ, aj to, že sa stále klasifikačné hárky, triednické hodiny a milión iných vecí stále vedú, archivuje sa kadečo a riaditelia sú zavalení aj byrokraciou, ktorú si vymýšľajú a nútia ju vypĺňať aj učiteľov.

Riešenie vidím v kvalitnej autoevaluácii, zaujímavé podnety a nápady môže človek nájsť aj tu:
http://www.ssiba.sk/Default.aspx?text=g&id=25&lang=sk
alebo v zahraničnej literatúre, kde žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ - každý participant vzdelávania má možnosť vytvárať školu a dávať spätnú väzbu. Nejde o to, či je spokojný učiteľ alebo riaditeľ, ale aj širšie spektrum ľudí.
Mrzí ma, že na základe jedného príspevku používate také silné vyjadrenia ako \"unikajú Vám súvislosti\".

Tak či tak, určite nezastávam učiteľom a nestaviam ich proti riaditeľom, prekvapujú ma také silné vyjadrenia. Akí sú učitelia, takí sú v istom zmysle aj riaditelia, žiaci, rodičia. Vzájomne sa ovplyvňujeme. Ak by moja skúsenosť bola taká, že je zlý iba riaditeľ a všetci učitelia by boli \"moderní\" v zmýšľaní, tak by si riaditeľa dávno odvolali, takže plne s Vami súhlasím, že učitelia sú nemalou mierou zodpovední za stav školstva.. ale to nie je na toto fórum. Pokúsil som sa trochu obšírnejšie reagovať k legislatívnym zmenám, ktoré dlhodobo sledujem a poznám. Ak by ste potrebovali viesť so mnou osobnú diskusiu, pokojne sa mi ozvite na mojej schránke.

* Reagovať | Viktor Križo | (19.08.2015 19:14 - neprečítaný)

* oprava - nemusí na škole zverejňovať organizačnú štruktúru školy, činnosti a zodpovednosti zamestnancov, takže verejnosť (rodičia, ale ani učitelia) budú mať na rozhodovaní ešte menšiu účasť, resp. nebudú informovaní o tom, čo kto robí a akú má zodpovednosť...

* Reagovať | Miroslav Sopko | (20.08.2015 23:59 - neprečítaný)

Dovoľujem si takto verejne sa Vám ospravedlniť za moju komunikačnú neohrabanosť. A prikladám i odpoveď p. Kontúrovej, ktorá (dúfam) všetko vysvetlí: \" Ospravedlňujem sa vám za podráždený tón a máte pravdu aj v tom, že som nemala reagovať sprostredkovane - no nie ste na Facebooku a ja zase na zborovni, váš status mi bol preposlaný. Aj mňa sa dotklo, že ste zaútočili na riaditeľov, že ste bagatelizovali debyrokratické kroky a neviete, čo stálo niektorých z nás úsilia, aby sa vôbec niečo začalo hýbať. Som pracovne vyťažená, ale naďalej budem v oblasti debyro robiť intenzívne, napriek tomu, že nie všetci to ocenia, lebo v tom vidím zmysel. Prajem vám všetko dobré, aby sa aj vám podarilo pekné myšlienky presadiť do praxe. A dávam si záväzok, zdržať sa podráždených komentárov.\"

* Reagovať | Margareta Hockicková | (23.08.2015 14:49 - neprečítaný)

Ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o ďalšie odbyrokratizovanie nášho školstva. Plán kontrolnej činnosti som vypracovávala každý rok cca 2 dni. A samozrejme zápisy o vykonanej kontrole počas roka... Čistota na pracovisku má byť neustále, nie len keď je naplánovaná kontrola, taktiež príchod zamestnancov na pracovisko v stanovenom čase a pod. Celá organizácia bude jednoduchšia. Verím, že toto je len začiatok a ďalšie pozitívne zmeny nás ešte čakajú.


*Pridať komentár