Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  02.09.2015 21:21

Vážený pán minister!

 

Týmto listom chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požiadavkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov. Reagujeme tak na Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorého platnosť sa blíži spolu s 1. 9. 2015.

 

Predpokladali sme, že zavedením iŠVP sa bude opakovať situácia z roku 2008, a preto učitelia písali petíciu za jeho odloženie http://www.peticie.com/isvp. Neboli úspešní, petíciu s viac ako tisíc podpismi učiteľov, rodičov, verejnosti, ktorým záleží na kvalite vzdelávania a ktorí chceli začať diskusiu, ste ignorovali. A tak o niekoľko dní máme zaviesť tento dokument do praxe bez prípravy, len na základe mnohostranového manuálu na tvorbu školských vzdelávacích programov z dielne ŠPÚ a 330 stranového manuálu na tvorbu eŠkVP z dielne Digiškoly.

Chceme, aby ste vedeli, že učitelia (s výnimkou materských škôl) nie sú spokojní. Pre tohtoročnú pseudoreformu ste ich nezískali a tak všetky kroky, ktoré sa udejú, budú formálne a opäť neprispejú k rozvoju vzdelávania. Veríme, že nás pochopíte a situáciu s veľkou nespokojnosťou učiteľov budete riešiť ihneď. Príkladom toho, že sa veci dajú riešiť prakticky, je uchopenie problematiky odbúrania administratívnej záťaže učiteľov. Riešil ju Inštitút vzdelávacej politiky, ktorý sa obrátil na učiteľov priamo z praxe, výborne pripravoval ich stretnutia a postupne sa dostavujú prvé výsledky. Táto pozitívna téma je však nateraz prekrytá „papierovou" inováciou ŠVP, ktorá bude platiť od septembra.

Čo priniesla reforma a tohoročná pseudoreforma školstva? Možno by sa nejaké drobnosti našli, ale nepriniesla to podstatné - zvýšenie kvality vzdelávania. A pritom je to také jednoduché - „spokojný, ohodnotený učiteľ s jednoduchou tabuľkou (čo má učiť a koľko hodín), s dobrou učebnicou, vybavením a voľnými rukami pri výchove". Prečo neustále vymýšľame vylešenia typu prierezové témy, každý rok meníme počet disponibilných hodín, jeden predmet v ročníku prihodíme, ďalší zoberieme, premenovávame plány (z ČTP na TVVP, teraz asi na ročný plán učiteľa), vymýšľame nové a nové predmety, skúmame množstvo usmernení a poznámok so strachom, čo vlastne môžeme a čo nie v tej našej škole učiť? Prečo nikto nevie správne zredukovať obsah učiva, stanoviť len výchovno-vzdelávacie ciele a nechať učiteľa, aby sa mal v triede čas porozprávať so žiakmi, debatovať s nimi o aktualitách života? Vtedy by určite splnil viac prierezových tematík ako je nalinkované. Testovanie 9 a rebríčkovanie? Povedie k tomu, že začneme učiť „pre testy" (už teraz sme nútení posilňovať v 9. ročníku MAT a SJL na 6 hodín). Kedy budeme dostávať od inštitúcií riadny servis a nie mnohostranové príručky?

 

Vytýkame Inovovanému štátnemu vzdelávaciemu programu:

* Nutnosť vytvárať nový ŠkVP. Zmenou učebného plánu sa predsa nemôže meniť profilácia, zameranie, bezpečnosť a ďalšie súčasti už vytvoreného ŠkVP z predchádzajúcich rokov. V praxi to znamená, že budeme mať dva školské vzdelávacie programy.

* Tvorba ŠkVP cez šablónu Digiškola, ktorá mala uľahčiť prípravu ŠkVP, nefunguje bez problémov.

* Zložitosť systému, opísaného v Manuáli - tri možnosti použitia disponibilných hodín majú množstvo ďalších podmienok, čo len naštudovať je náročné, nieto ešte nespraviť chybu.

* V jednom predmete - Technika - sú zaradené dve samostatné oblasti, značne obsahovo a významovo vzdialené. Nájdeme na každej škole schopného kvalifikovaného pedagóga pre oblasť Technika a Ekonomika domácnosti zároveň? Kto je kvalifikovaný pre vyučovanie takéhoto predmetu? Členenie vyučovacích hodín pre tento predmet potrebuje osobitné sledovanie, také je náročné.

* „Žiakom, ktorí sa nebudú učiť druhý cudzí jazyk škola ponúkne iný predmet podľa svojich možností. Je potrebné si uvedomiť, že tieto hodiny sú z rámca voliteľných hodín, ktorých využitie je plne v kompetencii školy"... taktiež - „ ak škola využije disponibilné hodiny na delenie vyučovacieho predmetu RUP, musí počítať s väčšou personálnou náročnosťou" - to znamená, že disponibilné hodiny riešia nekoncepčnosť RUP. Je to najmä obmedzenie slobody škôl, ktoré má pôvod v nedostatku financií.

* Vyznačovanie zmeny kvality výkonu je v praktickom živote školy formálna byrokracia.

* UO v ŠVP sú nejednotné, nemajú jednotnú štruktúru, napriek tomu sa v Manuáli tvrdí, že „Učebnými osnovami školy môžu byť vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí". Podľa UO predmetu SJL nedokáže nik učiť. Dostávame sa tak do stavu, keď si budeme vytvárať vlastné UO, a to nie je žiadne uľahčenie ani pomoc ani reforma k lepšiemu. Každý predmet má v Štátnom vzdel. programe inú formu. Ako pomôžeme učiteľom, aby spolupracovali pri tvorbe UO, keď ani štát nezabezpečil ich jednotnú podobu?

* UO zo ŠVP sa nedajú použiť bez zmeny ako UO ŠkVP - musia si ich učitelia opäť prispôsobovať - viď vyššie, to znamená vytvárať TVVP, po novom Ročný plán učiteľa, čo predstavuje nárast byrokracie.

* Prierezové témy - čistý formalizmus - manuál raz hovorí o možnosti vytvárať kurzy, predmety, akcie, druhýkrát požaduje zapracovanie do UO predmetu. Je to dôležité? Nedá sa to bez toho? Pre koho to robíme? Je kvalitný len ten učiteľ, tá škola, ktorá má vzorne rozpracované prierezové témy v učebných osnovách? Nestrieľame trochu bokom od zvyšovania kvality vyučovacieho procesu? My chceme pracovať, chceme pracovať čo najlepšie, ako vieme. Týmto Vás vyzývame, aby ste nám začali k tomu vytvárať podmienky - možno aj zastavením týchto neefekívnych krokov, ktoré so zvyšovaním kvality vzdelávania nemajú nič spoločné.

 

Ponúkame niekoľko konkrétnych krokov, ktorými sa dajú zmierniť kvalitatívne škody - škody na vzdelávaní žiakov a podmienkach učiteľov:

* ŠPÚ do konca septembra pripraví v reformovaných ročníkoch z každého predmetu elektronickú jednoduchú jasnú tabuľku ako výstup zo vzdelávacieho štandardu, ktorý plní úlohu učebných osnov, kde v jednom stĺpčeku bude čo treba učiť - jednoducho popísaný obsahový štandard, ktorý sa aj zmestí do zápisu v triednej knihe, v druhom koľko hodín, tretí stĺpček zostane pre učiteľa, aby si doplnil navýšenie voliteľných hodín, alebo urobil poznámku o časovom zaradení. Pôjde o vzor - pomôcku pre učiteľov, nie povinnosť. Učiteľom sa ponechá možnosť prispôsobiť si plán podľa svojich potrieb. Elektronická podoba takéhoto dokumentu bude okamžite prakticky použiteľná pre tých učiteľov, ktorí po nej budú chcieť siahnuť, pre ďalšiu prácu s ním.

* Zruší sa vytváranie ďalšieho školského vzdelávacieho programu. Školy si k existujúcim, ktoré vytvárali 6 rokov, len pripoja prílohu - inovovaný učebný plán (1 strana, počty hodín k predmetom).

* Zruší sa povinné zaradenie prierezových tém do ŠkVP. Vzdelávacie štandardy, ktoré vydáva štát, majú už obsahovať všetky výchovné prvky. Ak neobsahujú - je potrebné, aby sa odborníci k nim vrátili, dopracovali ich a doplnili do učebníc chýbajúce témy.

* Začne sa riešiť učebnicová politika, nie prieskumami a dotazníkmi, ale reálne dôjde k jej otvoreniu.

 

 

Cieľom tohto listu nie je boj, nie je ním ani prostá kritika. Vznikol z presvedčenia, že to, čo sa hovorí v zborovniach medzi učiteľmi, sa už musia dozvedieť aj kompetentní, aby práve oni, ktorí môžu niečo zmeniť, videli lepšie situáciu tu dolu, v našich triedach, medzi žiakmi, medzi učiteľmi a pochopili, že nám všetkým naozaj ide o kvalitu vzdelávania a nielen o kvalitu dokumentácie. Veríme, že práve takto príjmete náš list a dúfame v konštruktívnu odpoveď s návrhom ďalšej možnej spolupráce.

 

Ďakujeme za pochopenie.

 

 

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Vladimír Crmoman, viceprezident SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident SKU

RNDr. Jana Kontúrová, členka manažmentu SKU

PaedDr. Anna Chlupíková, členka manažmentu SKU

PhDr. Soňa Puterková, tajomníčka SKU

PaedDr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonná riaditeľka SKU

PhDr. Ján Papuga, PhD., člen manažmentu SKU, predseda SAUS

Mgr. Jaroslava Srničková, členka manažmentu SKU

PaedDr. Danka Jarabová, členka manažmentu SKU
Hodnotenie:    | Zobrazení: 8155


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľubomír Čagánek | (02.09.2015 21:28 - neprečítaný)

výborne, keby to len vzal minister do úvahy...

* Reagovať | Iveta Ballová | (02.09.2015 21:34 - neprečítaný)

Úplne súhlasím. Začiatok školského roka a iba samý zmätok.

* Reagovať | Helena Lednická | (02.09.2015 22:16 - neprečítaný)

Veľmi jasne pomenovaný problém, ďakujem Vám zaň a dúfajme, že sa dostane aj vyššie.

* Reagovať | Alena Kvasnicová | (02.09.2015 22:18 - neprečítaný)

Jasne a zrozumiteľne napísané!

* Reagovať | Zuzana Rabčanová | (02.09.2015 22:41 - neprečítaný)

SKU, ĎAKUJEM! Prosím, pokračujte vo svojom úsilí posunúť naše školstvo vpred.

* Reagovať | Viktor Križo | (02.09.2015 23:31 - neprečítaný)

Preštudoval som kompletne všetky materiál, čo sa vydal k iŠkvP a novej reforme a skutočne SKU vystihlo presne moje pocity. Jednak mi to zabralo niekoľko študijných večerov pri káve, zápalky v očiach, a jednak postrádam logiku, jednoduchosť, jasnosť. Na jednej strane sa všade píše, ako vlastne nemusíme nič robiť, ale v podstate sa to odporúča, čakám, že inšpekcie to budú chcieť. Naozaj, chceme jednoduchý papier, vymenovaných 5 tém každá s 5 podtémami, aby som mal čo písať do TK, a ja viem čo mám na hodine so žiakmi robiť, ako mám naučiť percentá žiakov? Nepotrbeujem žiadne omáčky k tomu. A keď chcú robiť štandard, tak nech nám dajú do ruky opäť niečo praktické, napr. nejaké výstupové vzorové konkrétne príklady, úlohy, čo by mal žiak formou napr. výstupného testu vedieť na konci každého ročníka, ako je to v Amerike, či v severských štátoch.
Aktuálne učím už z 3 učebníc, pracovné zošity ,čo si žiaci horko ťažko platia už zmenili, autori sa asi nepohodli a ja mám namiesto učenia vyvolávať, riešiť vydavateľstvá, zbierať (zdierať) peniaze od žiakov..


* Reagovať | Emília Petková | (07.09.2015 10:44 - neprečítaný)

krásne vystihnuté

* Reagovať | Janka Bednárová | (03.09.2015 10:07 - neprečítaný)

Super, absolútne súhlasím!

* Reagovať | Elena Chudíková | (03.09.2015 11:07 - neprečítaný)

Súhlasím s blogom aj reakciami. Ani tento rok som zmenu nepocítila, skôr naopak. Pribúda integrovaných žiakov a práce s nimi.

* Reagovať | Kvetoslava Hornová | (04.09.2015 12:09 - neprečítaný)

Nie som proti integrovanym ziakom, ale nemali by sme sa zaujimat aj o vacsinu, ktora je v norme? Ja si myslim,ze myslime na integrovanych, no uplne zabudame na beznych. Ti akoze ani neexistuju..........mam venovat individualnych 10 minut z hodiny integrovanemu ziakovi, pricom v triede su traja-styria, co mi matematicky vychadza na 30-40 minut. Skolska hodina ma 45...........Ako to robite?

* Reagovať | Andrea Kováčová | (06.09.2015 19:23 - neprečítaný)

no robíme zázraky inak to nejde

* Reagovať | Katarína Zálešáková | (03.09.2015 17:44 - neprečítaný)

Všetci súhlasíme, ale náš názor je ten najposlednejší.

* Reagovať | Zdenka Prílepková | (03.09.2015 17:50 - neprečítaný)

Stotožňujem sa s reakciou SKU, pripájam sa a podporujem SKU .

* Reagovať | Oľga Šmatláková | (03.09.2015 19:16 - neprečítaný)

Súhlasím. 2.9. pán minister hovoril, že učiteľom ubudla administratíva. Nie je to tak, ale je to presne naopak. To, čo sme pracne tvorili 5 rokov už neplatí a inovovaný ŠVP si vyžaduje nové papierovanie v inej štruktúre, ako to bolo predtým. V inovovaných štandardách je napísané, čo má byť obsahom vyučovania, ale každý učiteľ si k tomu musí doplniť, koľko času bude učivu venovať,kedy a z čoho to bude učiť.

* Reagovať | Darina Koščaková | (03.09.2015 21:32 - neprečítaný)

Aj ja sa stotožňujem so stanoviskom SKU a aj s reakciami.

* Reagovať | Mária Urbliková | (03.09.2015 22:05 - neprečítaný)

Plne súhlasím , výborne - jasne pomenované problémy a návrhy na riešenie .

* Reagovať | Helena Varchulová | (03.09.2015 22:58 - neprečítaný)

Súhlasím so stanoviskom a podporujem iniciatívu SKU. Koľko ľudského úsilia a času zaberie vypracovanie napr. už tu spomínaných UO predmetu SJL, podľa ktorých sa nedá pripraviť plán.

* Reagovať | Juraj Makai | (03.09.2015 23:35 - neprečítaný)

Prečo sú vždy všetky zmeny v školstve len k horšiemu ? Mikolajom počnúc a Draxlerom končiac, žiaden minister nevyšiel učiteľom v ústrety.

* Reagovať | Daniela Snohová | (04.09.2015 06:05 - neprečítaný)

Kazdy rok sa obavam zmien, ktore budu \"inovaciou\" mojho vyucovania. Je frustrujuce zodpovedne nastudovat zmeny, ktore sa casto hraju so slovickami ale nezefektivnuju to, co deklaruju. Casovy deficit, ktory nam ucitelom takto vznika (pred par rokmi sme tvorili az 9 odlisnych SkolskychVP) sa odzrkadluje v tom, ze uz na zaciatku septembra sme unaveni. Jedine svetlo su pre nas nasi ziaci, ktori sice dokazu nabit baterky pre nasu energiu, ale citime, ze to nemoze byt vsetko.
Prave preto dakujem SKU, ktori zosumarizovali svojou iniciativou aj moje pocity. Súhlasím s ich stanoviskom a podporujem ho.

* Reagovať | Renata Halásová | (04.09.2015 14:20 - neprečítaný)

Problémom je, že my sa tu \"vyplačeme\" a karavána ide ďalej. Pokiaľ sa nám nepodarí získať podporu širokej verejnosti tak sa nič nezmení. A to sa dá hlavne cez masové média. Žiaľ, pre médiá nie sú naše problémy zaujímavé. Sú oveľa čítanejšie témy: utečenci, Grécko, ďalšie dieťa Borisa Kollára ..... .

* Reagovať | Edita Pláteníková | (04.09.2015 15:17 - neprečítaný)

Kolegyne, kolegovia, sila hlasu SKU je priamoúmerná množstvu členov, SKU je naša stavovská organizácia, malo by byť cťou pre každého z nás byť jej súčasťou. Hore v ponuke máte SKU, kliknite na ponuku, vyplňte prihlášku člena SKU a podporte nás aspoň svojím členstvom. Ďakujeme.

* Reagovať | Mária Korčáková | (04.09.2015 19:06 - neprečítaný)

Vážení kolegovia zo SKU, veľká vďaka, že ste presne pomenovali to, s čím bojujeme celé roky. V školstve pracujem už veľmi veľa rokov a tých zmien som zažila ozaj dosť. Myslím si, že tých zmien, ktoré nepriniesli očakávaný pozitívny výsledok, bolo viac než tých dobrých. Všetci máme za sebou len za posledné dni celé hodiny za PC - najprv sme ich strávili pri štúdiu obrovského množstva materiálu a potom pri vytváraní dokumentov, ktoré od nás požadujú naši nadriadení, pretože ani oni nemajú na výber. Práca nám uľahčená nebola, nesúhlasím so slovami p. ministra. Ak mám hovoriť za svoje predmety - SJL + HUV - málo zmien, no kopa zbytočných slov okolo toho. Veľmi sa mi páči reakcia p. Viktora Križa. Veľmi prozaicky pomenoval, čo trápi nielen jeho. So stanoviskom SKU súhlasím, majú moju podporu.

* Reagovať | Viktória Melegová | (05.09.2015 02:03 - neprečítaný)

Zdielam Vaše reakcie a chcem len s iróniou dodať, že už aj manuál je \"inovovaný\". A človek by neuveril, ale v ňom bývalý ČTP, potom TVVP, po novšom hore spomínaný Ročný plán učiteľa je najnovšie premenovaný na TÉMATICKÝ PLÁN UČITEĽA. A to aj s odôvodnením! To žijeme v Kocúrkove?
Viď: http://www.statpedu.sk/sk/Zavadzanie-iSVP-v-ZS-a-GYM.alej
Manuál na tvorbu ŠkVP pre ZŠ , strana 20.


* Reagovať | Zuzana Pančušková | (05.09.2015 13:22 - neprečítaný)

Nie. Na Slovensku. Ale Ministerstvo by sme mohli premenovať na Kocúrkovo školstva,...

* Reagovať | Jana Marcineková | (05.09.2015 14:50 - neprečítaný)


Byrokracia na Slovensku nemá konca, zdá sa... Papiere, ale naše nedostatky neskryjú. Zabúdame pre koho tu sme, našim deťom stále menej a menej načúvame a rozumieme. Ohluchli sme?
Verím v dobro a múdrosť, Zmena musí prísť. Držím nám palce!

* Reagovať | Zita Vámošová | (05.09.2015 21:30 - neprečítaný)

Pripájam sa ,plne súhlasím!

* Reagovať | Jana Zajacová | (06.09.2015 13:58 - neprečítaný)

Veľmi výstižne ste to napísali, súhlasím s vami, učitelia chcú učiť, vzdelávať žiakov, no odmietame to,aby z nás byrokracia vysávala energiu.

* Reagovať | Zoa Knapčíková | (06.09.2015 14:05 - neprečítaný)

Výborne a kvalifikovane pomenované problémy,nedostatky,ktoré nás naozaj trápia.Verím,že p.minister nezostane ľahostajný a začne s tímom pedagógov spolupracovať.Ďakujem / -e vám!

* Reagovať | Ľubomír Bacho | (06.09.2015 14:31 - neprečítaný)

Plne súhlasím s vašim vyjadrením a idem pohľadať aj tú prihlášku

* Reagovať | Pavol Hulík | (06.09.2015 17:07 - neprečítaný)

nedá mi .... \" učitelia písali petíciu za jeho odloženie http://www.peticie.com/isvp. Neboli úspešní, petíciu s viac ako tisíc podpismi učiteľov, rodičov, verejnosti, \" ....
doplnil by som slovko \"len\" s viac ako tisíc podpismi, pretože keby učitelia zabrali mohlo byť tých podpisov - caťnásobne viac, ak by sa súčasné \"nadšenie\" prejavilo zavčasu .... https://www.zborovna.sk/novinky/blog.php?action=show&id=1222 ....
a to nie len pri išvp ....

* Reagovať | Ľudmila Michalovčiková | (06.09.2015 19:03 - neprečítaný)

Aj ja sa stotožňujem so stanoviskom SKU a aj s reakciami.

* Reagovať | Andrea Pösová | (06.09.2015 19:16 - neprečítaný)

Som Vám veľmi vďačná, že ste sa do toho pustili a napísali na kompetentné miesto. Je len smutné, že toto by mali robiť ľudia na ministerstve a v statpedu. Za čo sú tam zodpovední? Niekedy mám pocit, že sa vytvorilo nové miesto v kancelárii a treba doplniť agendu a urobiť si čiarku, že sa niečo nové vymyslelo. Bohužiaľ to ide len k horšiemu. Ja neviem do kedy to ako učitelia vydržíme. Moje postrehy:
k POP. Sme ešte svojprávni alebo sme už len stádo? Mám byť predstaviteľom a podporovateľom: regiónu, olympiád, súťaží všetkých možných inštitúcií, Unicefu, Červeného kríža, Zelených, mať vlastné osobné úlohy, školské akcie atď... Kedy mám učiť?
Úplne ma vytáčajú prierezové témy. Ak preberám tému: Peniaze, tak predsa viem, že s deťmi sa porozprávam o peniazoch a ich funkcii. Ja na to nepotrebujem prierezovú tému ale zdravý sedliacky rozum.
Hodnotenie diktátov na 1.stupni. výborný za 0-1chybu, to isté pre 2.st.? To rozhodnutie bolo urobené na základe čoho? Nejakých metodických, psychologických a odborných výskumov? Každý rok narastá počet detí s poruchami učenia, ale hlavne je to demotivujúce. Gramatické chyby nájdeme aj na stránkach statpedu a minedu.
Testovanie 5, hoci sa to má volať Testovanie 4-lebo testujú štvrtácku pripravenosť.
Testovanie 9 - to je prekvapenie v balíku, ktorého sa boja žiaci a učitelia pomaly ešte viac. Nikto nevie, čo tam bude. O to asi ide.
Toto sú systémové riešenia?

* Reagovať | Eva Škorupová | (07.09.2015 19:21 - neprečítaný)

Mám pocit, že reformujeme reformu. Výsledok je, že naše deti nie sú múdrejšie ani šikovnejšie, ale učitelia sú nervóznejší a podráždenejší. Z našich škôl sa vytráca prirodzený gazdovský rozum. Ako dlho bude tento stav v našom školstve ešte pretrvávať?

* Reagovať | Slávka Gregušová | (07.09.2015 20:24 - neprečítaný)

Konečne rozumná reč, držim palce, aby sa kompetentní prebudili a začali myslieť i konať!

* Reagovať | Anna Sopková | (07.09.2015 20:53 - neprečítaný)

Súhlasím, rozumné zlepšenia , ale ako sa dostanú ku kompetentným?

* Reagovať | Jaroslava Sabadková | (08.09.2015 16:21 - neprečítaný)

V médiách sa objavili len informácie o odbúraní školskej byrokracie a vyšších platových požiadavkách učiteľov. O skutočných problémoch školstva žiaľ verejnosť nevie. V médiách nie je \"priestor\" pre problémy školstva. Školstvo na Slovensku neustále kráča späť...:\'(Je jednoduchšie zakrývať problémy a zaujímavejšie pre verejnosť písať o celebritách, o tom koľko detí má Boris Kollár atď.

* Reagovať | Lenka Bognárová | (09.09.2015 08:24 - neprečítaný)

Plne sa stotožňujem a ďakujem za jasne pomenované požiadavky a stanovisko. Vidno, že vychádzajú z praxe. Ešte raz vďaka! Teraz to už len pretaviť do reality...


*Pridať komentár