K OSEMROČNÝM GYMNÁZIÁM

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  17.01.2018 22:37


            Aktuálne by som rád zareagoval na rozruch okolo osemročných gymnázií (ďalej OG) - na rozdiel od médií či iných je mojím cieľom objektívny, apolitický a vyvážený pohľad. Ak sa mi nepodarí, vopred sa ospravedlňujem. Pre objektivitu dodávam, že pôsobím na základnej škole (ďalej ZŠ), čo však neurčuje zámery môjho textu (z našej išli na OG tuším dvaja). Učil som aj na gymnáziu s osemročným štúdiom.

            Na začiatku musím napísať, že OG majú (mali - pozri ďalej) opodstatnenie, do istej miery suplujú dieru v školskom systéme v zmysle uspokojovania potrieb nadpriemerných detí, ktorým sa vďaka politikmi zdeformovanému školstvu nedá osobitne venovať na základných školách. Uznávam aj to, že niektorým známym školám boli osemročné triedy odobraté ťažko dešifrovateľným spôsobom, hoci absolútne nerešpektujem rebríček tej ekonomickej organizácie, čo svojimi poradiami škôl skôr škodí a zavádza mienku o školách. Rovnako odmietam, aby ministerstvo vnútra riadilo školstvo a dovoľovalo si určovať, kde-aká škola/trieda zanikne. To sú naozaj poburujúce rozhodnutia, ktoré treba odmietnuť a okamžite napraviť. Avšak, nesmie sa tým zastrieť a zastaviť snaha obmedziť množstvo OG. Ministerkin zámer udať kvóty na OG beriem, dokonca som jej napísal, že jej návrh plne podporujem. Prečo? Vďaka školským aktivitám som v kontakte s mnohými pedagógmi z rôznych častí Slovenska. Tí mi potvrdzujú, že, česť výnimkám, OG sú vo veľkej miere pestovaním elitárstva, snahou školy zachrániť sa a navýšiť si normatívy, ba povedal by som, že, obzvlášť v Bratislave, sú istým druhom snobizmu. Počul som dokonca, že sa rodičia vyjadrujú spôsobom, že nechcú nechať deti medzi „odpadom“ na ZŠ, pričom aj dieťa na OG môže spadnúť medzi podpriemerné.

            Nie každá škola si zaslúži mať osemročné gymnázium. Paradoxne, práve tie slabšie, o ktorých sa všeobecne vie, dostali tú výsadu otvoriť budúci školský rok triedu OG. Sám som jedenásť rokov pôsobil na gymnáziu, ktoré ide dolu vodou, a napriek tomu dostalo možnosť otvoriť OG. Ak v takýchto prípadoch nevyhral lobbing pred kvalitou, tak by som sa tomu naozaj čudoval. Takýto typ lobbingu sa rozohral i v Bratislave po prvotnom zámere obmedziť OG, isto sa rozvinie aj po ministerkinom vyhlásení. Pevne však dúfam, že ho ministerka ustojí a zastaví likvidáciu ZŠ, ktorým pravidelne každý rok po piatom a potom ešte po ôsmom ročníku odchádzajú žiaci na stredné školy a ony tak strácajú žiakov, ktorí mohli ťahať spolužiakov k lepším výsledkom, mohli byť ich vzormi. V niektorých školách sú dokonca dve paralelné triedy OG! Naozaj nezávidím tú situáciu základným školám, ktoré sú v ich okolí.

            Strata žiakov na ZŠ znamená, že škola prichádza o peniaze na zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu, nevie nastaviť úväzky, resp. vždy musí počítať, že niekoľko žiakov, (v prípade veľkých a úspešných základných škôl až niekoľko desiatok), odíde. A v novom školskom roku vyvstanú otázky: Spojíme triedu či nie? Áno, bude to lacnejšie a je jedno, že sa spraví masová trieda s odlišnými kolektívmi, ktoré si nemusia sadnúť. Zároveň sa musia zmeniť skupiny na vyučovaní. Iná otázka: Ktorého z triednych učiteľov pripravíme o úväzok alebo o triednictvo? Z áčky alebo béčky (príp. céčky...)? A závažná otázka: Máme sa v základnej škole snažiť, robiť projekty, vymýšľať zaujímavé atrakcie, zvyšovať výkony žiakov, keď tí najlepší, aj pod zodpovedným a tvorivým vedením učiteľov ZŠ, odídu a proces zlepšovania žiakov v rôznych ukazovateľoch sa začína odznova.

            Veľmi ma mrzí, že tí, čo sa dnes vyjadrili a verím, že dajú školstvo do poriadku, ak zostavia vládu, sa na to pozerali iba prizmou rušenia OG alebo tak, že sa obmedzuje právo výberu. Alfou a omegou vzdelávania je základná škola. Ale mnohé ZŠ bez štipky preháňania sú ohrozované osemročnými gymnáziami. Okrem toho tento typ škôl už poväčšine neplní svoj účel, za čo môže aj nastavenie osemročného štúdia. Na ZŠ a OG sa postupuje podľa totožného štátneho vzdelávacieho programu, podľa totožných učebníc. Ak sme OG chápali ako pomoc nadpriemerným žiakom, mal sa hneď pri ich zakladaní diferencovať spôsob a náplň vyučovania. Doposiaľ to tak nie je. Takže rozdiel medzi gymnáziom a základnou školou je len v učebnom pláne (spravidla sa posilňujú predmety, ktorými sa OG profiluje – no takáto profilácia je možná aj na ZŠ). Témy a kompetencie sú rovnaké. Mnohé OG si v takejto situácii namýšľajú, že nadpriemerné deti sa majú zahŕňať vedomosťami mimo osnov, často nepotrebnými témami, encyklopedickým a rýchlym preberaním učiva. Neraz som pri rozhovoroch so žiakmi zistil, že na OG preberajú javy, ktoré sa už dávno neučia alebo sú  abstraktné a nepotrebné (hovorím za slovenčinu). (Dovoľte mi subjektivitu: podľa mňa OG pripravujú deti o detstvo.) Korunou nedopracovania systému je to, že sa nedá (relatívne) objektívne zistiť kvalita študentov OG, keďže tí nemusia prejsť Testovaním 9. Je to paradox, práve OG by mali byť testované, aby sa potvrdila ich kvalitu. Alebo vyvrátila.

            Dovolím si povedať, že veľká časť OG je nekvalitnejšia ako základné školy. Isto aj preto, že rodičia s túžbou po tom, aby ich dieťa získalo prestíž OG, mlčia. Keď niečo v OG nefunguje, neohlásia sa, aby sa nepomstili žiakovi tak, že ho prinútia vrátiť sa na ZŠ. Tak potom naďalej jestvujú gymnázia nízkej kvality, ktoré prežívajú len vďaka triedam OG aj za cenu ničenia oveľa lepšej základnej školy. Nechcem vôbec menovať, no vyjdem z vlastného pozorovania. V blízkosti môjho bydliska sú dve školy v tesnej blízkosti – základná škola a gymnázium so štvorročným a osemročným štúdiom. Základná škola je vynovená, perfektne zariadená, robí mnoho aktivít, školí učiteľov, je známa v okolí, ľudia sa „bijú“ o zápis do nej, robia projekty, má skvelé vedenie a vynikajúcich učiteľov. A vedľa nej gymnázium, ktoré má po jednej štvorročnej triede s takmer minimálnym počtom žiakov, zvonku stará, ošúpaná budova, s vedením, o ktorom sa tradujú hrôzostrašné historky a so zlou povesťou. Napriek snahám základnú školu opúšťajú mnohí žiaci, len aby boli na OG. A keď sa nedostanú do tých lepších, tak vezmú aj OG v blízkosti spomínanej ZŠ. Len aby boli študentom OG... A škola, ktorá sa snaží, prichádza o žiakov.

            Čert už ber ten normatív! Ale rozbíjajú sa kolektívy a komunita ZŠ. Periodicky každý rok, kým to niekto nezastaví. A viete čo je totálne scestné? Že ZŠ, ktorá prichádza o žiakov, musí bez protestu administrovať prihlášky na OG a niekedy aj na vlastné náklady ich zaslať. Najhoršie však je, že žiak sa dokonca môže uchádzať až o dve OG, teda môže podať 2 prihlášky, čím sa šanca oslabiť ZŠ zvyšuje. Veľmi ťažko sa pracuje v škole, kde je taký veľký odliv žiakov.

            Teda celé dnešné dianie nie je to len o práve výberu školy. Osemročné gymnáziá sú nesystémovým prvkom, keďže zámer ich zakladania je zväčša odlišný od ich dnešnej funkcie. Opakujem, nie som proti tomuto typu škôl. Ale treba objektívne selektovať, ba i regulovať, ktorá škola si zaslúži tú výsadu mať triedu OG. A správne ich nastavme: Diferencujme výučbu na nich nie kvantitatívne, ale kvalitatívne. Nedovoľme, aby mala jedna škola dve paralelné triedy OG. Zverme proces prihlasovania sa na stredoškolské osemročné štúdium do rúk zákonných zástupcov. Zaveďme testovanie žiakov OG. A hlavne obmedzme kvórum na otváranie tried OG bez ohľadu na zriaďovateľa. Zároveň sa začnime sústrediť na zvyšovanie kvality základných škôl, aby OG po čase stratili opodstatnenie. Ale nie vyvíjaním tlaku na učiteľov ZŠ, ktorí robia často z blata zlato v podmienkach nezodpovedajúcich modernému európskemu školstvu (a zároveň oslabení o šikovnejších žiakov). K tomu všetkému treba pristupovať odborne, objektívne a konštruktívne. Istá racionalizácia v školstve už musí nastať. Ak budeme tento krok ministerstva školstva kritizovať, budeme tu mať donekonečna neúmerne vysoký počet škôl, ktoré odoberajú prostriedky, o ktoré pravidelne žiadame.

            Elitárstvo, snobizmus, lobbing a tzv. trh v takom niečom, ako je školstvo, neprinesie, resp. neprinieslo nič pozitívne. Každé rozhodnutie treba vidieť v kontexte reálneho diania v školstve, nech už ide o pohľad vládnucich politikov alebo tých opozičných. Napokon by som spomenul, že obmedzenie OG bolo aj v Učiacom sa Slovensku. Silno dúfam, že mediálne výkriky mierili proti tomu, že o školstve rozhoduje ministerstvo vnútra, nie proti nevyhnutnej redukcii OG. 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 7079


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Viktor Križo | (25.01.2018 19:11 - neprečítaný)

Plne s Tebou Janko súhlasím. Osemročné gymnázia mi veľmi ležia v žalúdku, pretože segregujú deti, berú ich z ich prirodzeného prostredia za účelom ich väčšieho rozvoja. Ale nejde o komplexný rozvoj osobnosti, ale iba úzko špecifická oblasť kognitívnych schopností. Samozrejme, už to dnes neplní ani tento účel. Je to viac otázka prestíže a opovrhovania ZŠ. Štúdie OECD (2016) upozorňujú na problém skorej segregácie detí a na celkové znižovanie kvality vzdelania v krajinách, kde je skorá selekcia. Do 15 rokov deti optimálne vzhľadom k vývinovej psychológie potrebujú dozrievať v prirodzených pluralitných podmienkach. Nemáme sa kam ponáhľať. Mozog nedobehneme. On potrebuje svoj proces, aby dozrel a to sa nedá zrýchliť, zväčša sa len pribrzdí to zdravé v osobnosti dieťaťa. A potom, deti majú pred sebou 4 roky strednej školy a ďalších 5 rokov VŠ, čo je presne toľko, čo trvá bežná ZŠ. Takže polovicu štúdia dieťaťa tvorí rozlet, sociálny a osobnostný rozvoj a základ poznania, rozvoj funkcií v súlade s vývinom mozgu a druhú polovicu tvorí špecializácia, rozvoj špecifických funkcií a talentov. Aj tak bude mladý človek potrebovať ďalších 5-10 rokov, kým sa profesne vypracuje v praxi, lebo štúdium nestačí. Takže času až až. Nie je sa kam ponáhľať s 8-ročnými gymnáziami..

* Reagovať | Ján Papuga | (28.01.2018 19:34 - neprečítaný)

Viktor, dodal si to, čo tomu chýbalo. Dik

* Reagovať | Renáta Mitruková | (25.01.2018 20:11 - neprečítaný)

Súhlasím s vami. Po mojich skúsenostiach s osemročným gymnáziom, na ktoré chodil môj syn, sme dosť neskoro prišli na to, že sme ako rodičia urobili veľkú chybu. Som proti osemročným gymnáziám - rodičia to považujú za akúsi prestíž - ale je to skutočne tak?
Prečo sa nezriadia v okresoch triedy pre mimoriadne nadané deti a základ dobrých žiakov ostane na základnej škole?
Zo školy nám každý rok odchádzajú dobrí žiaci preč a deti, ktoré zostanú, sa väčšinou prispôsobia priemeru. Nečudujme sa, že výsledky v testovaniach sú také, aké sú - celý systém je zlý.

* Reagovať | Ján Papuga | (28.01.2018 19:35 - neprečítaný)

Ja rodičov vždy upozorňujem na výhody a nevýhody OG. Som objektívny. Je to na nich. Ale keď presunú dieťa len pre "prestíž" je to chyba.

* Reagovať | Daniela Košíková | (28.01.2018 13:38 - neprečítaný)

Plne s Vami súhlasím.Rodičia oberajú svoje deti o detstvo!

* Reagovať | Ján Papuga | (28.01.2018 19:35 - neprečítaný)

A to nehovoríme o niektorých, čo ich prihlásia na päť krúžkov...

* Reagovať | Jana Ježišková | (30.01.2018 21:11 - neprečítaný)

Dovolím si s názorom nesúhlasiť, najmä s tvrdením, že 8-ročné gymnáziá sú snobské, či elitárske. Takéto škatuľkovanie potom môžme pokojne použiť aj na ZŠ, že nestoja veru za nič.
Tak ako sú ZŠ také aj onaké, tak aj OG sú také aj onaké. My sme pri našej dcére volili práve cirkevné OG aj pre hodnoty. Dodnes neľutujeme a ani dcérka nie. Možno sa musí učiť viac, vstáva skôr, ale vôbec to nepovažuje za oberanie detstva a podobne. Pripravuje sa sama, a ak má s niečím ťažkosti, vtedy žiada o pomoc. Áno, bývalé spolužiačky jej chýbajú, ale vrátiť by sa nechcela. Tu na OG je výborný prístup z môjho pohľadu rodiča.
A ďalej porovnávať a kresať počty v Bratislave je tiež nemysliteľné, keď len v Bratislave a okolí je jednoznačne veľké množstvo detí, to sa proste nedá paušálne rovnako v rámci celého SR.
Takisto nesúhlasím s názorom, že dieťa je oberané o detstvo a podobne. To už potom chudáci rodičia, ktorí sú nútení sa presťahovať, ale asi nemôžu, aby svoje dieťa nevytrhli z kolektívu a neukradli mu kus detstva?
Mnohí rodičia volia gymnázium aj kvôli nespokojnosti so ZŠ.
Ospravedlňujem sa, nebudem sa viac rozpisovať- ale to, čo sa s gymnáziami udialo-najmä cirkevnými, bolo absolútne nepremyslené a s iným cieľom, ako sa popisuje,
Prajem Vám krásny večer.

* Reagovať | Ján Papuga | (30.01.2018 22:57 - neprečítaný)

Pani Ježišková, s tým detstvom som napísal, že to je subjektívny názor, nie je to súčasťou hlavného textu (viem ho aj zdôvodniť). Takisto som uviedol, že majú OG opodstatnenie, len nie tak, že sa likvidujú ZŠ. Ak sa Vás netýka snobizmus a elitárstvo, je to dobré. Len tam, kde je mnoho OG, tak ide o prestíž šupnúť tam dieťa, niekedy aj bez súhlasu dieťaťa, len preto, že rodič chce. Ja verím, že aj Vaša dcéra tam šla y vlastného presvedčenia. Ja keď som bol druhák, mama sa ma spýtala, či chcem ísť na jazykovú ZŠ. Sám som povedal, že nie. A aj bez "prestížnej" školy si myslím, že hanbu mojim alma mater nerobím a pracujem od 19 rokov v školstve. Prerozdelenie kvót bolo nesprávne - o nás bez nás. Ale kvóta v BA musí byť a verím, že to vláda spraví jednoznačne. Nech je to 5 či 10 %, ale musia to spraviť. Možno ste mali nešťastie na ZŠ. Ale mnohé ZŠ sa veľmi, veľmi snažia. A zrazu v 6. ročníku im odíde 30 - 50 % žiakov, čo je neúnosné a likvidačné. A často odídu na veľmi nekvalitné OG.

Takže ja nereagujem na to nesprávne prerozdelenie, ale na to, že je tu problém...

* Reagovať | Viktor Križo | (01.02.2018 20:22 - neprečítaný)

...a doplním Ťa, Janko, že sa veci riešia nesystémovo. Obzvlášť ťažké srdce mám práve na cirkevné školy, takže ich okresanie považujem za následok nevyužitia ich šance venovať svoje poslanie tým najposlednejším. Je veľmi smutné, že mnohé cirkevné školy sa ujali práce s vybranými deťmi, hoci napr. katolícke školy majú zakotvené v cirkevných dokumentoch presný opak. Venovať sa všetkým, otvárať sa inkluzívnemu prijímaniu všetkých detí, aj tým neveriacim a nie dávať poznámky žiakom, že povedali namiesto Amen - kameň. Povedzme si úprimne, štát prispieva neštátnym školám na to, aby financoval vzdelávanie "dobrých" detí. A kde sú tie rizikové, problémové, sociálne znevýhodnené, nemajetné, nemilované? Ako "odpad" zostávajú v štátnych školách, kde sa ich nikto nemôže zbaviť.

Neskutočne ma to štve, lebo tieto deti sú nesmierne dôležité, tieto deti budú písať dejiny ako Brejvik a jemu podobný. A my sme nevyužili šancu im ukázať inú stránku mince. Opakujem, vedecké štúdie a medzinárodné výskumy ukazujú paradoxne, že segregácia detí na 8, 6, 5,- ročné gymnázia nie je veľmi prospešná. Naši žiaci na 8.ročných gymnáziách nakoniec nemajú o nič lepšie výsledky pri maturitách ako deti zo 4.ročných gymnázii. Skôr naopak. Bolo by zaujímavé, či sa vo výkonovo nastavených podmienkach majú čas venovať v potrebnej miere facilitácii, reflexii, prosociálnosti. Argument, že ZŠ sú nekvalitné je smiešny. Veď zodpovednosť za stav spoločnosti máme všetci. Ak sa budeme hrať na to, čo bolo skôr, či vajce alebo sliepka, nikam sa nedostaneme. Školy vyzerajú tak preto, že nedokážeme vyvolať tlak na ľudí hore.

Aj táto téma je o snahe nás rozoštvať. Ak by do školstva začali tiecť potrebné peniaze, tento problém by nebol.

p.s.: Narniu ako školu mám vo svojom osobnom rebríčku v rešpekte a úcte.

* Reagovať | Ján Papuga | (01.02.2018 20:27 - neprečítaný)

Ja súhlasím. Len som chcel byť objektívny. Že subjektívne nemám vzťah k súkromným a cirkevným školám nie je teraz dôležité. Takisto nemám rád akúkoľvek formu selekcie. Ale to, že sa štátom nerieši problém slabších detí na ZŠ nie je vina ZŠ. A určite sa to nemôže riešiť budovaním "osobitných" škôl pre o niečo viac nadaných žiakov...


*Pridať komentár