Novinky v zákone 317

Blog  |  Ivan Dudáš  |  SKU  |  11.11.2011 09:20

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009

o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely, ktorú schválil parlament, kliknite na nasledujúci odkaz

 1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

  Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
  Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
  6 1 7,00 €
  2 7,50 €
  7 1 8,00 €
  2 8,50 €
  8 1 8,50 €
  2 9,50 €
  9 1 9,50 €
  2 10,50 €
  10 1 10,50 €
  2 11,50 €
  11 1 41,00 €
  2 42,00 €
  12 1 58,00 €
  2 60,00 €
 2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
 3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
 4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
 5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
 6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
 7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
 8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
 9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
 10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
 11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
 12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
 13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
 14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
 15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
 16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že .vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy..
 17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
 18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
 19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
 20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
 21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
 22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
 23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
 24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
 25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
 26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
 27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
 28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
 29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
 30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
 31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
 32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
 33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
 34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
 35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

 

Mgr. Ivan Dudáš

viceprezident SKU

Zaregistruj sa do SKU
Hodnotenie:    | Zobrazení: 33402


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Mária Maďarová | (11.11.2011 19:55 - neprečítaný)

Nepochopila som: "Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach." a "30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov)- pre príplatok za sociálne znevýhodnených"
Prečo sa má počítať z maxima 28 žiakov, keď toto maximum je zrušené? Mohol by mi to niekto ozrejmiť?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (11.11.2011 20:22 - neprečítaný)

Snažil som sa to čo najviac zjednodušiť, preto som nepoužíval právne formulácie, ktoré sú v zákone. Maximálny počet v triedach sa naozaj zrušil, ale pri tomto konkrétnom príplatku sa počíta 30% z maximálneho počtu žiakov v triedach, ktoré ešte upravoval zákon č. 245/2008 Z. z. (§29 ods. 5). Ak by ste chceli presnú citáciu z tejto novely, tak by znela nasledovne:
Čl. III
5. bod § 14d ods. 1
Zamestnávateľ poskytne príplatok učiteľovi za výkon pedagogickej činnosti v triede základnej školy s najmenej 30% individuálne začlenenými žiakmi so zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového maximálneho počtu žiakov v triede podľa osobitného predpisu,30f) ak v triede nepôsobí asistent učiteľa.
Poznámka pod čiarou 30f) § 29 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Prečo sa má príplatok počítať zo základu, ktorý upravoval predchádzajúci zákon, na tom Vám nedokážem presne odpovedať. Jednoducho to tak nastavili. Mňa najmä hnevá skutočnosť, že sa zrušil maximálny počet žiakov v triede, čo zrejme časom povedie k opätovnému nárastu počtu žiakov na úrovni 30-35 v triede, aké sme tu mali kedysi. Ľudia, ktorí túto zmenu navrhli a presadili si však neuvedomujú fakt, že kedysi sme nemali v triedach toľko žiakov so špecifickými problémami, ktorí si vyžadujú osobitný prístup. Chcel by som vedieť, ktorému "géniovi" môžeme za túto hlúposť poďakovať. Zaujímavé je tiež to, že táto zmena sa do zákona dostala na poslednú chvíľu (pri prerokúvaní v parlamente) a expertné pracovné skupiny ani netušili, že niekto niečo také plánuje. Určite by sme tieto veci tvrdo napadli, aj keď je otázne, s akým úspechom.

* Reagovať | Mária Maďarová | (11.11.2011 21:02 - neprečítaný)

Ďakujem za odpoveď. To by nebol slovenský zákon, aby v ňom nebol nejaký rozpor. Ja mám jednu obrovskú výhodu. Učím v malej škole, kde máme v triede maximum 15 žiakov a boli by sme veľmi radi, keby sa nám počty zvyšovali. Nejde to, nie sú u nás v dedine deti.

* Reagovať | Jarmila Černá | (14.11.2011 10:30 - neprečítaný)

Dobrý deň, neviem, či som slepá, ale kde presne v novele je uvedený Váš bod 31? V novele nevidím zmienku o paragrafe 29, čl. 5 (245/2008). Ďakujem.

* Reagovať | Róbert Harsányi | (14.11.2011 11:43 - neprečítaný)

je to na predposlednej strane v článku V. na návrh zriaďovateľa a po odsúhlasení RŠ

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (11.11.2011 21:49 - neprečítaný)

výborne,prehľadne spracované......

* Reagovať | Barbora Chválová | (11.11.2011 22:14 - neprečítaný)

Ja by som sa chcela spýtať, ako je to myslené, že kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). To znamená, že tie kredity čo už máme nadobudnú neobmedzenú platnosť od 1. 1. 2013 ? Alebo to bude platiť na kredity získané od tohto dátumu.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (11.11.2011 23:25 - neprečítaný)

Tak na túto otázku by som rád poznal odpoveď aj ja. Nakoľko nie som právnik, nedovolím si vyjadriť sa. Ak niekto získa presné a overené informácie, nech dá vedieť. Ja tiež skúsim osloviť nejakých ľudí, ktorí by sa z toho vedeli vysomáriť.

* Reagovať | Barbora Chválová | (12.11.2011 10:59 - neprečítaný)

Budem rada ak budú k tomu nejaké informácie. Je to pre nás učiteľov kľúčová informácia, lebo ak to bude platiť na kredity získané od tohto dátumu (1. 1. 2013), tak to bude pre nás výhodou až po prácnom nazbieraní ďalších kreditov. Ďakujem

* Reagovať | Ivan Dudáš | (12.11.2011 13:28 - neprečítaný)

Dnes som napísal list na právne oddelenie ministerstva školstva. Keď budem vedieť výsledok, zverejním ho.

* Reagovať | Daniela Snohová | (12.11.2011 07:59 - neprečítaný)

Prehľadné. Ďakujem

* Reagovať | Ľubica Karasová | (12.11.2011 20:10 - neprečítaný)

Veľmi dobre spracované, ďakujem.

* Reagovať | Dana Palatinusová | (13.11.2011 10:49 - neprečítaný)

Tiež ďakujem za prehľadné spracovanie zmien.
pri pohľade do novej tabuľky nám asi mnohým bude trochu smutno. Ja samozrejme prajem každému zvýšenie mzdy - aj učiteľom, aj zdravotným sestričkám, ale aj ostatní pedagogickí pracovníci by si snáď zaslúžili viac. Platy v triedach 6 - 10 stúpli o necelé 2% a platy v tr. 11-12 o 7-9%, nehovoriac o platoch sestričiek. Nezaslúžili by si aj učiteľky v MŠ /väčšinou v 8 tr. a vychovávateľky v 8-9 tr. a začínajúci učitelia a a a a...tiež zvýšenie aspoň také, čo by pokrylo infláciu? Alebo ich práca nie je dosť náročná, dôležitá, potrebná....?

* Reagovať | Lucia Kotrisová | (13.11.2011 12:14 - neprečítaný)

Ďakujem a pošlem ďalej.

* Reagovať | Anna Kozubaľová | (13.11.2011 12:59 - neprečítaný)

Dobrý deň!
V auguste 2009 som na PF absolvovala rozširujúce štúdium učiteľstva pre špeciálne školy v špecializácii pedagogika psychosociálne narušených . Za toto štúdium nám neboli pridelené zatiaľ žiadne kredity, pretože zákon 317 začal platiť až v novembri. Ako sa na tento fakt pozerá novela zákona? Alebo kredity budú pridelené iba absolventom rozširujúceho štúdia po roku 2009? ďakujem za odpoveď !

* Reagovať | Ivan Dudáš | (13.11.2011 14:01 - neprečítaný)

Komentár bol odstránený správcom!

* Reagovať | Ivan Dudáš | (14.11.2011 23:49 - neprečítaný)

Ospravedlňujem sa za to, že som Vás v predchádzajúcom príspevku nesprávne informoval. Preto som tento príspevok radšej nechal odstrániť. Aj ja som len človek. Takže teraz som už čítal s totálnym porozumením a opravujem sa. Od 1. 1. 2012 Vám riaditeľ musí prideliť 60 kreditov, pokiaľ ste toto štúdium náhodou nevyužili na náhradu 1. kvalifikačnej skúšky. Podmienkou sú samozrejme 3 roky praxe. Ešte raz sa ospravedlňujem.

* Reagovať | Slavomíra Pirohová | (13.11.2011 16:25 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcem sa spýtať na bod 3. Obhájila som rigoróznu prácu pred 31. 10. 2009, vtedy som mala rok praxe. Potom som bola 3 roky na materskej, teraz učím druhý rok (praxe), a teda som nedosiahla podmienku 5 rokov praxe do 31. 12. 2011. Ak tomu dobre rozumiem, tým pádom, že som bola 3roky na MD, a teda nemam 5 rokov praxe nenávratne strácam možnosť požiadat o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012. Na take pripady sa asi nemyslelo....či...????? Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (13.11.2011 22:50 - neprečítaný)

Určite získate po troch rokoch praxe 60 kreditov a tým pádom budete mať aj možnosť prihlásiť sa na 1. atestáciu. Ale mám taký pocit, že tí, ktorí k 31. 12. 2011 budú mať 5 rokov praxe, nebudú potrebovať ani tých 60 kreditov na absolvovanie 1. atestácie. Druhou vetou som si nie na 100% istý, ale oslovil som v tejto súvislosti ministerstvo školstva, takže keď budem vedieť jednoznačnú odpoveď, zverejním to. Pre Vás však jednoznačne platí to, že získate aspoň 60 kreditov za rigoróznu prácu po troch rokoch praxe.

* Reagovať | Mária Langová | (13.11.2011 17:05 - neprečítaný)

Dobrý deň.
Chcem sa spýtať, ak som absolvovala rozširujúce štúdium v špeciálnej pedagogike, čím som si rozšírila svoje predmety o ďalšiu pedagogickú činnosť a za to som nemala pridelenú žiadne náhradu, ani teraz si nemôžem žiadať kredity ak to bolo pred rokom 2009 ? Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Eva Karlubíková | (13.11.2011 22:56 - neprečítaný)

Chcela by som sa spýtať, či budú pridelené kredity za štátnu skúšku z cudzieho jazyka , ktorá bola vykonaná pred účinnosťou zákona. Alebo ju mám absolvovať ešte raz ? Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (13.11.2011 22:59 - neprečítaný)

Pokiaľ máte za sebou 3 roky praxe, jednoznačne o kredity žiadať môžete a máte na to právo podľa novely bod 45 § 61a ods. 10.

* Reagovať | Petra Eštvanová | (26.11.2011 19:30 - neprečítaný)

Dobrý večer, pán Dudáš.
Prosím Vás o vyjadrenie sa k mojej situácii. Som kvalifikovaná učiteľka 1. stupňa ZŠ, učím už 9 rokov .V máji 2010 som ukončila 2- ročné rozširujúce štúdium špec. pedegogiky, s vedomím , že mi bude toto štúdium uznané ako 1. kvalif. práca . Po jeho absolvovaní mi nebola uznaná ani 1.atestácia, ani žiadne kredity. Vysvetlené mi to bolo tak, že neučím v špeciálnej triede tak nemám na nič nárok. Ako mám postupovať a načo mám nárok? Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:04 - neprečítaný)

Podľa novely 390/2011 bod 45 §61a ods. 10 Vám riaditeľ musí po 1. 1. 2012 priznať 60 kreditov za rozširujúce štúdium. Pokiaľ Vám za tých 60 kreditov odmietne vyplácať kreditový príplatok, tak žiaľ na to má právo, ale to mu nehovorte , nech na to príde sám. Vy si vďaka 60 kreditom môžete urobiť 1. atestáciu. Máte dve možnosti: 1. možnosť - Ja Vám odporúčam prihlásiť sa na predatestačné vzdelávanie na MPC, získať konzultanta z MPC, vypracovať atestačnú prácu a prihlásiť sa na atestačnú skúšku. 2. možnosť - nemusíte ísť na predatestačné vzdelávanie, požiadate o konzultanta z MPC, vypracujete atestačnú prácu a prihlásite sa na atestačnú skúšku. To všetko môžete urobiť až vtedy, keď Vám riaditeľ prizná kredity. A po 1. 1. 2012 Vám ich priznať musí.

* Reagovať | Marta Buriánová | (30.11.2011 11:43 - neprečítaný)

Absolvovala som v minulom roku 2010 štúdium špeciálnej pedagogiky. Chcem sa spýtať na bod č. 6, či sú 3 roky praxe pedagogickej alebo praxe špeciálneho pedagóga. Ďakujem

* Reagovať | Eva Karlubíková | (01.02.2012 10:55 - neprečítaný)

Dnes mi bolo oznámené, že podľa Metodického usmernenia MŠ nárok na kredity nemám, nakoľko so štátnicu urobila pred účinnosťou zákona. Napriek tomu mám na základe tejto všeobecnej štátnej skúšky dostatočnú kvalifikáciu na vyučovanie chémie na bilingválnom gymnáziu ? Môžem si ju urobiť, podotýkam stačí mi základná štátna skúška, v jarnom termíne znova a nárok na kredity mať budem. Bude ma to stáť iba cca 100 eur . Je to podľa mňa absolútna demotivácia učiteľov a výsmech nášho slovenského školského systému. Chcem ešte doplniť, že mám 11 rokov pedagogickej praxe.

* Reagovať | Oľga Liptáková | (14.11.2011 09:22 - neprečítaný)

Ďakujem za prehľadné spracovanie zmien v zákone. Nepáči sa mi neurčená hranica počtu žiakov v triedach. Doslovne sa vraciame späť. Veľký počet žiakov bude aj dôvodom na prepúšťanie, pretože riaditeľ ušetrí ak z troch tried vytvorí dve. No na úkor záťaže učiteľa. Vzdelávať v optimálnom počte je menej stresujúce, a je možné sa venovať žiakom, ktorí potrebujú indivuduálny program. Zas to niekto riadne dobabral. Je to niekto, kto nikdy neučil v triede, kde bolo 35 žiakov. nevie porovnať prácu pri tomto spomínanom počte a pri takých 18 žiakoch. Považujem tohto človeka za nezodpovedného, ktorému nezáleží na inom, len na sebe samom. Je to iste poslanec, ktorému práve zvýšili plat o určite vyššiu sumu ako je v našich tabuľkách.

* Reagovať | Ľubica Lauková | (14.11.2011 16:54 - neprečítaný)

Súhlasím s Vami p. Oľga, pri vysokom počte žiakov v triede ide vyučovanie na úkor kvality.

* Reagovať | Marcela Szabová | (14.11.2011 16:55 - neprečítaný)

Dobrý podvečer,práve som dočítala nový zákon a chcela by som sa opýtať ako je to so mnou,keď som skončila učiteľstvo pre prvý stupeň a zároveň som mala štátnu skúšku aj z odboru školská logopédia (moje štúdium bolo5rokov)vtedy nám bolo povedané,že to budeme mať ako 1.atestáciu,ale ani mne,ani kolegovi to nebolo uznané,lebo sa zmenil potom zákon.Učíme už viac ako5rokov tak sa chcem opýtať ako si tú atestačnú skúšku teraz urobiť,alebo či by nám ju mali uznať.Vopred ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (14.11.2011 23:52 - neprečítaný)

Mrzí ma to, ale vo Vašom prípade si atestáciu jednoznačne urobiť musíte.

* Reagovať | Svetlana Glosárová | (14.11.2011 21:39 - neprečítaný)

Dobrý večer.
Prečítala som si aj komentáre a chcela by som sa vrátiť ku prípadu p. Karlubíkovej, mám podobnú situáciu a neviem, či sa počíta celková prax práce v škole alebo 3 roky praxe vo vyučovaní cudzieho jazyka na škole.
Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (14.11.2011 23:55 - neprečítaný)

V zákone sa doslova píše "tri roky pedagogickej činnosti". Nikde sa nehovorí o tom, čo ste mali v škole učiť. Podstatné je, že ste učili. Čiže ide o celkovú prax v škole.

* Reagovať | Gabriela Pellová | (14.11.2011 22:05 - neprečítaný)

Výborne spracované, ďakujem. Môžete mi, prosím Vás, zareagovať na moju otázku?
Týka sa bodu č. 5. V roku 2002 som si urobila rigoróznu skúšku /potrebnú 5 ročnú prax som už mala/, následne som si urobila aj 1. atestáciu, aj 2. atestáciu. Mám nárok na získanie tých 60 kreditov? Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (14.11.2011 23:59 - neprečítaný)

Tak na toto Vám s istotou neviem odpovedať. Skúste sa obrátiť na niekoho z MPC alebo priamo na legislatívne oddelenie ministerstva školstva. Ja zvyknem písať na túto adresu a zatiaľ mi vždy prišla odpoveď sekretariat.olp@minedu.sk. Niekedy im to možno trochu trvá, kým to doručia tomu správnemu útvaru, ale nakoniec vždy odpovedia.

* Reagovať | Helena Subjaková | (15.11.2011 09:15 - neprečítaný)

Ďakujem za spracovanie. Pracujem ako školsk. špec. pedagóg. V r. 2008 som absolvovala rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika čo na výkon svojej funkcie potrebujem ( mám aj učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ ) Náhrada 1. kvalifikačnej skúšky sa mi neuznala - lebo mi chýbali 4. mesiace ako začal platiť zákon. Skončila som rigoróznu skúšku v roku 2010. Teraz ako postupovať. Môžem si uplatniť 60 kreditov za rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika (mám 3. roky praxe) a rigoróznu skúšku čiže 60 kreditov si nechať na použitie 2. atestácie ?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (15.11.2011 20:58 - neprečítaný)

Ak Vám ani za rigorózku, ani za rozširujúce štúdium nebola uznaná náhrada 1. kvalifikačnej skúšky, bude Vám pridelených 60 kreditov za rigorózku a 60 kreditov za rozširujúce štúdium. Budete mať teda 120 kreditov. Ak chcete ísť na 1. atestáciu, máte 2 možnosti: 1. absolvovať predatestačné vzdelávanie a obetovať 30 kreditov. 2. neabsolvovať predatestačné vzdelávanie a obetovať 60 kreditov. Rovnako môžete neskôr postupovať aj pri 2. atestácii.

* Reagovať | Lenka Kaľavská Patzová | (15.11.2011 10:01 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na jednú vec, ktorá mi nieje celkom jasná. V roku 2006 som absolvovala rigoróznu škúšku a mala som zároveň už 8 rokov pedagogickej praxe a v roku 2010 som absolvovala 2. atestáciu, ak som to dobre pochopila mám nárok požiadať riaditeľa školy od 1.1.2011 o pridelenie 60 kreditov za rigoróznu skúšku ak mám 13 rokov ped. praxe?

Lenka Kaľavská Patzová

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:07 - neprečítaný)

Nemôžete požiadať o 60 kreditov, pretože predpokladám, že ste svoju rigoróznu skúšku použili ako náhradu 1. kvalifikačnej skúšky. Ak ste ju takto nevyužili, odpíšte, akým spôsobom ste postupovali.

* Reagovať | Mária Ihnátová | (15.11.2011 15:52 - neprečítaný)

Dobrý deň, ja by som sa chcela opýtať, ako je možné, že na niektorých školách uznávajú rigoróznu skúšku ako náhradu 1. atestácie, aj keď nemali 5 rokov praxe k 31. 10. 2009? Je vysvetlenie, že keď im to pred tým rokom uznali, tak im to platí a komu neuznali, tak neplatí, opodstatnené? Nevyplýva to pre všetkých v tejto situácii podľa zákona rovnako?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (15.11.2011 21:04 - neprečítaný)

Neviem o tom, že by na niektorej škole uznávali rigorózku, keď učiteľ nemal k 31. 10. 2009 5 rokov praxe. Keďže takéto prípady nepoznám, nemôžem sa k tomu vyjadriť. Viem však, že niektorí učitelia, ktorí mali problém s 5 rokmi praxe, požiadali ministerstvo školstva o posúdenie svojho konkrétneho prípadu, aby im ministerstvo prípadne udelilo výnimku a uznalo náhradu 1. atestácie. Ide napr. o prípady typu, že učiteľ robil v škole 2 roky a napr. v KŠÚ 3 roky. Tie prípady sú veľmi špecifické, preto nik jednoznačne nevie, ako postupovať. Či im ministerstvo vyhovelo, o tom informáciu nemá.

* Reagovať | Mária Ihnátová | (15.11.2011 16:02 - neprečítaný)

Dobrý deň, tiež by som sa chcela spýtať, či nám zákon umožňuje aj predatestačné štúdium od 1. 1. 2012 ( v súvislosti s tým, že mám rigoróznu skúšku od 4. 9. 2008 a nebola mi uznaná ako náhrada 1. atestácia ) bez použitia kreditov, tak ako pri prihlásení sa na 1. atestáciu?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (15.11.2011 21:07 - neprečítaný)

Keďže od 1. 1. 2012 získate za rigorózku (po 3 rokoch praxe), ktorá nebola uznaná ako náhrada 1. atestácie 60 kreditov, budete mať právo prihlásiť sa na predatestačné vzdelávanie. Vrelo Vám to odporúčam. Dnes som sa z jedného dvojdňového vrátil a ďalšími dvoma dňami pokračujeme o dva týždne. Mám oveľa jasnejšiu predstavu o tom, ako má 1. atestačná práca vyzerať. Pred dvoma dňami som to ani netušil.

* Reagovať | Eva Filipovičová | (15.11.2011 18:49 - neprečítaný)

Dobrý večer,
a čo učitelia na súkromných školách? Dáme zriaďovateľom - súkromníkom takú moc, že nebudú musieť dodržiavať žiadne platové triedy a platové tarify? Môžu nám dať aj minimálne mzdy!?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (15.11.2011 21:13 - neprečítaný)

Minimálnu mzdu Vám určite nemôžu dať. Novela totiž hovorí aj toto: podľa čl. III 2. bodu §1 ods. 6 "Plat pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca určený podľa kolektívnej zmluvy alebo vnútorného predpisu nesmie byť nižší ako platová tarifa podľa tohto zákona zodpovedajúca kariérovému stupňu, v ktorom je pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec zaradený."

* Reagovať | Svetlana Glosárová | (15.11.2011 20:30 - neprečítaný)

Dobrý večer.
Ďakujem za reakciu na moju otázku, čo sa týkala štátnej jazykovej skúšky. Keď som dnes prišla za riaditeľkou a opýtala sa, že či mne pridelí 60 kreditov za štátnu jazykovú skúšku, tak mne povedala ,či to nebude veľa, keď mne už ju uznala ako 1.atestaciu a ešte chcem za to aj 60 kreditov. Ostala som prekvapená a teraz neviem mám alebo nemám nárok aj na tie 60 kreditov alebo nie. Skúšku som robila na štátnej jazykovej škole v Bratislave v júni 2009.
Za vysvetlenie vopred ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (15.11.2011 21:22 - neprečítaný)

POZOR!! Ani Vy, ani pani Karlubíková nikde nespomínate, že ste za štátnu jazykovú skúšku získali náhradu 1. atestácie. To je veľmi podstatné, pretože podľa novely sa pridelia kredity iba tým, ktorí za to nezískali atestáciu. Mrzí ma, ak som to dostatočne nenapísal do svojho blogu, ale jednotlivé body mali byť čo najzrozumiteľnejšie a bez zbytočných a zložitých právnych pojmov. Dúfam, že som Vám týmto vysvetlením nespôsobil problémy. Jednoznačne však musím povedať, že Vaša riaditeľka mala pravdu a 60 kreditov Vám za štátnu skúšku, ZA KTORÚ STE ZÍSKALI NÁHRADU ATESTÁCIE, priznať nebude môcť.

* Reagovať | Helena Subjaková | (16.11.2011 13:14 - neprečítaný)

Ďakujem. Tak to ma teší že mám v zálohe 120 kreditov. Teraz poraďte ako ďalej. Uviedli ste mi dve možnosti použiť 30 kreditov a prihlásiť sa na predatestačné štúdium alebo použiť 60 kreditov.Keď si vyberiem 2. možnosť p. riaditeľ by mi mal dať osvedčenie o získaní kreditov ( teraz použijem rozširujúce štúdium ) čiže 60 kreditov. Ako s týmto osvedčením ďalej?Od 1.1.2012 by som mala prejsť do 11 triedy? Mám ísť niekde na preskúšanie? aby mi bola uznaná 1. atestačná skúška už natrvalo?
Poraďte ako ďalej. Rigoróznu skúšku by som chcela použiť na 2. atestáciu predpokladám že postup pri 2. atestácii je ten istý ako pri prvej.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (16.11.2011 19:35 - neprečítaný)

Do 11. triedy nepostúpite automaticky. Musíte si urobiť 1. atestáciu. Vaša rigorózna skúška alebo rozširujúce štúdium Vám to má iba uľahčiť v tom zmysle, že nemusíte naháňať kredity. Vy nedostanete 1. atestáciu, Vy dostanete kredity. A tie môžete využiť na 1. atestáciu. Ja by som na Vašom mieste postupoval nasledovne. Ako náhle Vám po 1. 1. 2012 riaditeľ pridelí kredity, prihlásil by som sa na Prípravné atestačné vzdelávanie pre 1. atestáciu na najbližšom MPC. Po absolvovaní vzdelávania by som si našiel konzultanta na MPC a napísal by som atestačnú prácu. Prihlásil by som sa na 1. atestáciu. Ak by som ju obhájil, stratil by som 30 kreditov a postúpil by som do 11. platovej triedy. Potom by som si dal prihlášku na Prípravné atestačné vzdelávanie pre 2. atestáciu na najbližšie MPC. Po absolvovaní vzdelávania by som si našiel konzultanta na MPC a napísal by som atestačnú prácu. Prihlásil by som sa na 2. atestáciu. Ak by som ju obhájil, stratil by som ďalších 30 kreditov a postúpil by som do 12. platovej triedy. Stále by som mal 60 kreditov. V praxi by to znamenalo tarifný plat 12. platovej triedy + 12% kreditový príplatok.

* Reagovať | Janka Michaľáková | (16.11.2011 19:49 - neprečítaný)

Dobrý večer, ja sa chcem opýtať na vysvetlenie nasledovného (Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.) ako je to v mojom prípade: rigoróznu skúšku som urobila 2. 12. 2009 čiže po termíne 31. október a v tom čase som už mala 5 rokov praxe.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (16.11.2011 20:51 - neprečítaný)

Od 1. 1. 2012 Vám riaditeľ pridelí 60 kreditov. Keď ich budete mať, môžete ísť na 1. atestáciu.

* Reagovať | Zdenka Homolová | (16.11.2011 20:58 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcela by som sa aj ja opýtať, ako mám postupovať, ak si chcem uplatniť náhradu 1. kv. skúšky - atestácie. 30.8.2010 som vykonala štátnu skúšku z anglického jazyka vrámci rozširujúceho štúdia na PF PU v Prešove. 5 rokov praxe som však mala až 12.9.2010, čím som zároveň nesplnila podmienky dĺžky praxe. Žiadne kredity mi za štúdium ani za štátnice priznané neboli, hoci som žiadala o vysvetlenie fakultu. Ich odpoveď bola, že som síce začala štúdium v starom zákone, kedy sa uznávala kvalifikácia za rozširujúce štúdium, ale v novom zákone som skončila, a tak nemám nárok ani na kredity ani na atestáciu. Chcem sa teda opýtať, aký bude teraz postup pri získaní 1. atestácie, alebo kreditov, alebo či mám nádej na uznanie atestácie dodatočne. Ja už vlastne vôbec neviem, na čo tu mladý učiteľ, ktorý sa vzdeláva a chce niečo dosiahnuť, má nárok.
Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (16.11.2011 21:43 - neprečítaný)

Náhradu 1. atestácie určite nezískate. Od 1. 1. 2012 Vám riaditeľ pridelí 60 kreditov. Tie Vám uľahčia získanie 1. atestácie, ktorú si však ešte musíte vybojovať. Ja by som sa na Vašom mieste po priznaní kreditov prihlásil na predatestačné vzdelávanie na MPC. Po jeho absolvovaní by som požiadal MPC o konzultanta. Vypracoval by som atestačnú prácu. Po prípadnej úspešnej obhajobe by ste stratili 30 kreditov a zvyšných 30 by ste použili na 6% kreditový príplatok. Zároveň by ste samozrejme postúpili do 11. platovej triedy. Ak by ste sa potom rozhodli urobiť si aj 2. atestáciu, je potrebné postupovať rovnako ako pri 1. Po jej obhajobe by ste síce prišli aj o zvyšných 30 kreditov, ale postúpili by ste do 12. platovej triedy.

* Reagovať | Andrea Ševčíková | (16.11.2011 22:27 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcela by som Vas poprosiť o radu pri mojom probléme.
Vyštudovala som 5 – ročné magisterské štúdium špeciálna pedagogika v odbore pedagogika mentálne postihnutých. Svojím štúdiom som získala špeciálnopedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti v triede, v škole alebo v školskom zariadení pre deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením, kde aj 15 rokov učím. V októbri roku 2009 som začala študovať rozširujúce štúdium v odbore Logopédia v špecializácii Školská logopédia, ukončené v októbri 2011. Kedže som už mala náhradu za 1. kvalifikačnú skúšku priznanú za predchádzajúce rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, kredity mi neboli priznané. Podľa novely zákona 317 by mi mali byť uznaných 60 kreditov za RŠ Školskej logopédie od 1.1.2012. Ale.....k vysvedčeniu o ukončení RŠ som dostala ešte aj osvedčenie, ktoré protirečí práve tomu vysvedčeniu. Vo vysvedčení o ukončení RŠ presne stojí, že som si ROZŠÍRILA pedagogickú spôsobilosť. V osvedčení stojí, že som si DOPLNILA spôsobilosť a to sú dva odlišné termíny. Podľa osvedčenia som absolvovala kvalifikačné vzdelávanie podľa parag. 8 ods.1 písm.) b . A práve pri tomto parag. 8 ods. 1 písm.a) b) sa kredity neuznávajú. A však, ked sa pozriem na parag. 8 a) novely zákona 317, rozširujúce štúdium môže vykonať iba pedagogický zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad podľa § 7 alebo si ho doplnil podľa § 8 ods. 1. A ja spĺňam § 7 svojím vysokoškolským štúdiom. Prepáčte, že som sa tak rozpísala, ale pre špecifickoť môjho problému to bolo potrebné. Mám teda podľa opísaných skutočností nárok na kredity, alebo nie? Za radu a odpoveď vopred ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (20.11.2011 10:55 - neprečítaný)

Prepáčte, ale máte natoľko špecifický problém, že Vám s ním nedokážem pomôcť. Skúste sa obrátiť na ministerstvo školstva. Ja osobne zvyknem v takejto súvislosti písať priamo na legislatívne oddelenie, kde žiadam vysvetlenie znenia zákonov (sekretariat.olp@minedu.sk) alebo pani Vincenovej, ktorá má na starosti problematiku prideľovania kreditov (gabriela.vincencova@minedu.sk) .

* Reagovať | Janka Michaľáková | (16.11.2011 22:37 - neprečítaný)

Dobrý večer, chcela by som sa opýtať, ako sa zmeny v zákone 317 dotknú učiteľov, ktorí obhájili 1.kv. prácu pred 30.10.2009 a nemali odpracovaných 5 rokov ? Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (20.11.2011 11:03 - neprečítaný)

Skúste mi bližšie popísať Váš problém. Nie celkom rozumiem tomu, ako ste mohli vykonať 1. kvalifikačnú skúšku pred 30. októbrom 2009 a nemať 5 rokov praxe. Podľa vyhlášky 41/1996 §6 ods. 2 sa kvalifikačné skúšky členia na:
"a) I. kvalifikačnú skúšku pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie požadovaného študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
b) II. kvalifikačnú skúšku pedagogických pracovníkov, ktorí majú vysokoškolské vzdelanie požadovaného
študijného odboru alebo aprobačného predmetu a najmenej desať rokov pedagogickej praxe."
Mne z toho vyplýva, že kvalifikačnú skúšku ste mohli vykonať iba po 5 rokoch praxe. Ak sa mýlim, tak ma opravte.

* Reagovať | Szilvia Bajcsi | (17.11.2011 09:12 - neprečítaný)

Dobrý deň, mala by som niekoľko otázok na Vás ohľadom tej zmeny zákona.
Magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave som skončila v roku 2003 a v roku 2004 som prihlásila na doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Obhajobu dizertačnej práce som mala v októbri 2010, a dostala som akademický titul PhD. Odvtedy som bola zaradená do 12. platovej triedy, podľa zákona: 317/2009 Z.z. § 27. 6. ods. Teraz po zmene zákona mi pani riaditeľka oznámila, že podľa nového zákona 390/2011 9. V § 27 ods. 5 nemôžem ostať v 12. platovej triede, lebo nemám ani I. ani II. atestáciu.
Chcela by som Vás opýtať na to, či je to možné: zaradiť ma späť do nižšieho platového stupňa, či je možné proti tomu niekde odvolať, či nie sú výnimky spod tohto zákona. Prosím pomôžte mi, alebo poraďte mi niekoho, kto mi mohol dať rady. Ďakujem za odpoveď.


* Reagovať | Ivan Dudáš | (17.11.2011 10:29 - neprečítaný)

V tejto súvislosti sa na mňa obrátili už viacerí ľudia. Preto som na MŠVVaŠ napísal nasledujúci mail, na ktorý mi zatiaľ neodpovedali. Keď mi príde odpoveď, zverejním ju na www.zborovna.sk a www.komoraucitelov.org. Text mailu:
Prosím Vás o vysvetlenie novely zákona 317/2009 Z.z. Chcel by som vedieť, akým spôsobom budú zaraďovaní do platovej triedy učitelia, ktorí majú nasledujúci problém: Pred 31. decembrom 2011 absolvovali 3. stupeň vysokoškolského štúdia, vďaka čomu získali po 6 rokoch praxe náhradu 2. atestačnej skúšky a boli teda zaradení do 12. platovej triedy (zákon č. 317/2009 Z. z. §27 ods. 6). Existujú však prípady, kedy títo ľudia preskočili 1. atestáciu a išli priamo z 10. platovej triedy do 12. platovej triedy.
Podľa zákona 390/2011 Z. z. bodu 9 sa §27 ods. 6 zákona 317/2009 Z. z. doplní nariadením, podľa ktorého sa do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou budú môcť zaradiť iba tí, ktorí boli zaradení do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou.
Zároveň však podľa zákona 390/2011 Z. z. bodu 9 sa §27 ods. 5 zákona 317/2009 Z. z. doplní nariadením, podľa ktorého budú absolventi 3. stupňa vysokoškolského štúdia s 3 rokmi praxe zaradení do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou.
Prosím Vás o vysvetlenie toho, akým spôsobom budú zaraďovaní títo zamestnanci do 11. resp. do 12. platovej triedy od 1. 1. 2012. Mám tomu rozumieť tak, že napr. v januári 2012 ich riaditeľ zaradí do 11. platovej triedy a vo februári 2012 do 12. platovej triedy?

* Reagovať | Vladimír Burík | (17.11.2011 17:52 - neprečítaný)

Dobrý večer.
Predovšetkým klobúk dole pred kolegom Dudášom, ktorý urobil vysvetlením zmien obrovský kus práce pre nás učiteľov. Srdečná vďaka nie len za seba, ale za všetkých.
Predsa by som Vás chcel poprosiť o odpoveď na nasledujúcu otázku.
Mám 1. atestáciu (1996) aj 2.atestáciu (11. 6.2007): Dňa 4. 5. 2011 som ukončil kvalifikačné vzdelávanie ped.zamestnancov na doplnenie špeciálnopedagogickej spôsobilosti v Levoči, ukončené závereč. skúškou pred komisiou. Moja otázka znie: Má mi riaditeľ udeliť 60 kreditov od 1. 1. 2012?
Ďakujem pekne za odpoveď.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (18.11.2011 20:33 - neprečítaný)

Ja som presvedčený o tom, že Vám ich po 1. januári 2012 MUSÍ prideliť. Ak by sa zdráhal, odvolajte sa na novelu, ktorá už vyšla aj v zbierke zákonov pod číslom 390/2011 Z. z. Konkrétne sa môžete odvolať na bod 45. §61a ods. 10, ktorý znie: "Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný
zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia." Išiel by som za riaditeľom a povedal by som mu: Mám rozširujúce štúdium? - Mám. Dostal som zaň náhradu atestácie? - Nedostal. Mám teda právo podľa vyššie spomenutého zákona na 60 kreditov? - Mám. Ak ich nepridelí, v tej chvíli by som sa obrátil na Krajský školský úrad so sťažnosťou. Ja viem, že sťažovať sa na riaditeľa je veľmi riskantné, ale uvedomme si, že pokiaľ nie je riaditeľ normálny a nerešpektuje Vaše práva, musíme proti tomu zasiahnuť. Inak to nejde. Mne sa to síce hovorí ľahko, pretože môj riaditeľ patrí medzi tých skvelých, ale naozaj by sme sa mali prestať báť tých, ktorí nám namiesto podpory hádžu polená pod nohy.

* Reagovať | Monika Jančušová | (18.11.2011 19:51 - neprečítaný)

Dobry vecer,
chcela by som sa spytat, ze ak si spravim rigorznu skusku po 31.12.2011 tak dostanem 60 kreditov a az potom sa mozem prihlasit na prvu kvalifikacnu?Teda rigo nie je nahradou za prvu kvalifikacnu?Teda v rigo ide len o titul?A kedze sa za nu dost plati, tak sa to neoplati. Dakujem za dopoved.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (18.11.2011 20:34 - neprečítaný)

Áno, vystihli ste to správne.

* Reagovať | Vladimír Burík | (19.11.2011 20:19 - neprečítaný)

Za výstižné vysvetlenie Vám veľmi pekne ďakujem.* Reagovať | Marta Oslovičová | (20.11.2011 07:19 - neprečítaný)

Dobrý deň,
Súvisí pridelenie kreditov automaticky s pridelením kreditného príplatku? Má právo riaditeľ neprideliť kreditný príplatok aj keď kredity mám? Ďakujem

* Reagovať | Ivan Dudáš | (20.11.2011 11:06 - neprečítaný)

Podľa terajšieho zákona, nemá právo neprideliť kreditový príplatok, ako náhle získate kredity. Žiaľ, podľa novely, ktorá vstúpi do platnosti od 1. 1. 2012, bude mať riaditeľ toto právo.

* Reagovať | Zuzana Slivková | (20.11.2011 14:54 - neprečítaný)

Dobrý deň, prečítala som si všetky komentáre k novému zákonu, aj našla odpoveď na moju otázku, no aj tak si chcem byť istá, že som to správne pochopila, preto sa chcem opýtať ešte raz Vás a tak si to overiť.
Mám štátnu jazykovú skúšku , ktorú som vykonala 22.5.2010 a k 31.12.2011 dosiahnem dĺžku praxe 3 roky. Môže mi byť od 1.1.2012 pridelených 60 kreditov?
Ďakujem veľmi pekne.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (20.11.2011 20:51 - neprečítaný)

Áno, riaditeľ je Vám povinný prideliť 60 kreditov.

* Reagovať | Zuzana Slivková | (20.11.2011 22:58 - neprečítaný)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

* Reagovať | Zuzana Slivková | (20.11.2011 22:58 - neprečítaný)

Ďakujem veľmi pekne za odpoveď

* Reagovať | Iveta Krchňáková | (20.11.2011 15:08 - neprečítaný)

Ako mám, prosím Vás, rozumieť tejto zmene: Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). Iba pre tie kredity, ktoré získame od 1. 1. 2013? Alebo pre tie, za ktoré už berieme príplatok, urobili sme ich do 31. 12. 2011? Ďakujem.

* Reagovať | Barbora Chválová | (20.11.2011 19:57 - neprečítaný)

Toto isté som sa pýtala ja, prečítajte si vyššie.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (20.11.2011 20:54 - neprečítaný)

Ďakujem pekne za Vašu reakciu pani Chválová. Som rád, že už neodpovedám sám a niekto sa ku mne pridal, lebo ja sem-tam nestíham

* Reagovať | Gabriela Čanecká | (20.11.2011 21:26 - neprečítaný)

Dobrý deň. Chcela vy som sa spýtať či ten "neobmedzený" počet žiakov platí aj pre MŠ?
Ďakujem

* Reagovať | Gabriela Čanecká | (21.11.2011 20:50 - neprečítaný)

To znamená, že "kompetentní" mysleli na to, že učiteľ môže s 25-27 deťmi vo veku 3-6 rokov, pokojne zvládnuť edukáciu (kvalitnú!), pobyt vonku (bez úrazu) a to všetko s úsmevom na tvári A to sme niekoľko rokov bojovali o zníženie počtu detí na triedach. Dúfam, že aspoň zriaďovatelia budú miernejší. Nechcem pôsobiť arogantne a drzo, ale niektoré rozhodnutia "kompetentných" ma vedia poriadne nahnevať. Ďakujem

* Reagovať | Zuzana Gašparíková | (20.11.2011 22:48 - neprečítaný)

Dobrý deň.Chcela by som sa spýtať či môžem požiadať o kredity ak som získala štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka na súkromnej jazykovej škole v máji 2006. Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 20:28 - neprečítaný)

Pravdupovediac, neviem presne, aký je rozdiel medzi štátnou jazykovou skúškou absolvovanou na štátnej jazykovej škole alebo na súkromnej jazykovej škole. Keďže je to stále štátna skúška, tak ja to chápem tak, že Vám štát vydal rozhodnutie, podľa ktorého ovládate v určitej (štátom predpísanej) miere daný predmet, jazyk.... Keď absolvujem magisterské štúdium na súkromnej škole alebo na štátnej, budem mať ten istý titul a budem spôsobilý učiť. Tak to chápem aj v súvislosti s Vaším prípadom. Prešiel som si zákon aj novelu, aj dôvodové správy, ale nikde som nenašiel nič o tom, že by špecifikovali školu, na ktorej štátna jazyková škola bola absolvovaná. Z toho mi vychádza, že máte právo na kredity. Samozrejme, podmienkou je to, že ste za túto jazykovú skúšku nezískali náhradu 1. atestácie a k 1. 1. 2012 budete mať minimálne 3 roky pedagogickej praxe. Môžete sa odvolať na novelu 390/2011 45. bod §61a ods. 10.

* Reagovať | Marika Hajdúchová | (21.11.2011 12:16 - neprečítaný)

Dobrý deň! Ak sa chcem prihlásiť na overenie profesijných kompetencií v súčasnosti (teda pred začiatkom platnosti novely zákona 317) musím mať pedagogickú prax? Lebo v novele je uvedené, že kredity za overenie kompetencií budú môcť získať učitelia s minimálne 3 ročnou praxou. Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 20:34 - neprečítaný)

V súčasnosti prax mať nemusíte. Moju manželku som dotlačil k podaniu prihlášky na overenie niekedy začiatkom tohto kalendárneho roka, pričom vtedy mala len 1 rok a nejakých pár dní praxe. Spolu sme absolvovali overenie kompetencií a obaja máme za to priznané kredity. Situácie je ešte stále rovnaká, ako začiatkom tohto kalendárneho roka, pretože novela začne platiť až 1. 1. 2012. Otázne je, ako to budú riešiť kompetentní potom (myslím tým MPC, SVS...). V každom prípade sa budete môcť ohradiť, že ste sa prihlasovali ešte podľa starých pravidiel. Sám som zvedavý, ako sa s tým vysporiadajú. Ja by som na Vašom mieste prihlášku určite podal. A neostal by som pri jednej Veď na to stále máte právo.

* Reagovať | Monika Petríková | (21.11.2011 16:31 - neprečítaný)

Ahoj Ivo, poslala som Ti mail, pozri sa naň, mp

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 20:36 - neprečítaný)

Cérus Monika. Žiadny tvoj mail som zatiaľ nedostal. Kde si mi ho poslala? Na zoznam alebo na gmail? Trim še

* Reagovať | Monika Petríková | (21.11.2011 20:44 - neprečítaný)

Máš to na gmaili.. .. 3mem še i bojujem..

* Reagovať | Ida Dubajová | (21.11.2011 18:08 - neprečítaný)

Dobry vecer, chcela by som sa opytat ci mam do 1.1.2012 podla Vasho bodu 6 narok na ziskanie 60 kreditov ked som 8.3.2010 ukoncila specializacne kvalifikacne studium z anglickeho jazyka ale neziskala som zan ziadne kredity kedze som ho zacala studovat este podla stareho zakona. Splnam predpisanu prax a uz mam aj 1.a 2. atestacnu skusku. Na tie som nevyuzila toto studium. Dakujem za odpoved aj za to, ze si tu tak vzajomne pomahame.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 20:41 - neprečítaný)

Cítim sa poctený, že bod 6 považujete za môj, ale predložilo ho ministerstvo, schválili poslanci a podpísal prezident. Ja som ho len parafrázoval Podľa Vami uvedených informácií Vám musí riaditeľ školy prideliť po 1. 1. 2012 60 kreditov.

* Reagovať | Marcela Valečková | (21.11.2011 20:58 - neprečítaný)

Dobrý večer, chcem sa opýtať -mám rigorózku skončenú v 2010 . Môžem ju mať ako náhradu 1. atestácie? Ako postupovať? Začínam 4 rok praxe. Zároveň som začal teraz študovať rozširujúce štúdium.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 21:24 - neprečítaný)

Je mi ľúto, ale za rigorózku už nemôžete získať náhradu 1. atestácie. Vo Vašom prípade získate za rigorózku od 1. 1. 2012 60 kreditov. Náhradu 1. atestácie nezískate ani za rozširujúce štúdium. Aj po jeho skončení Vám pridelia 60 kreditov. Ak chcete získať 1. atestáciu, musíte ju jednoducho absolvovať. Jediné, čo sa dá použiť ako náhrada 1. atestácie je veľký doktorát (PhD.) po 3 rokoch praxe. Toto začne platiť tiež od 1. 1. 2012.

* Reagovať | Viera Guothová | (21.11.2011 21:05 - neprečítaný)

Dobrý večer, prepáčte, ale ja mám z toho zmiešané pocity....ak som absolvovala v roku 2008 rozširujúce štúdium špec. pedag. a mám aj 1. aj 2. kval. skúšku, mám právo na kredity. Prax mám 27 rokov ak v čase vykonania rozš. štúdia platila "41." kde kredity neexistovali? Teraz mám na ne nárok?

* Reagovať | Ivan Dudáš | (21.11.2011 21:36 - neprečítaný)

Nikde v novele zákona som nenašiel zmienku o tom, že by sa kredity prideľovali len za tie rigorózky, štátne jazykové skúšky alebo rozširujúce štúdiá, ktoré boli absolvované po 1. 11. 2009. Doslova sa tam píše: "Od 1. januára 2012 za absolvovanie rozširujúceho štúdia podľa § 8a alebo za vykonanie rigoróznej skúšky alebo za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka získa pedagogický zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky pedagogickej činnosti, a odborný zamestnanec, ktorý má minimálne tri roky odbornej činnosti, 60 kreditov, ak týmto zamestnancom nebola za tieto štúdiá alebo za tieto skúšky uznaná do 31. decembra 2011 prvá atestácia." Nie som právnik, ale ja to chápem tak, že máte nárok na kredity, pretože ste absolvovali rozširujúce štúdium, za ktoré Vám do 31. 12. 2011 nebola priznaná 1. atestácia.

* Reagovať | Mariana Pavlišinová | (21.11.2011 21:09 - neprečítaný)

Dobrý večer, učím na špeciálnej základnej škole 22 rokov -- 100% Rómov, mám ukončené -- UKF Nitra -- sociálna práca v rómskych komunitách,pred novembrom 2009 som začala študovať DPŠ Nitra a teraz študujem špeciálnu pedagogiku 2. ročník, ktorý ukončím v septembri 2012. Moja otázka znie --Do akej platovej triedy mám byť zaradená a za ktoré štúdium můžem dostať kredity. Ďakujem Lucia Valiková

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:00 - neprečítaný)

Je mi ľúto, ale na Vašu otázku nepoznám odpoveď. Ak tieto riadky číta aj nejaký riaditeľ, poprosil by som ho, aby sa skúsil vyjadriť. Inak Vám odporúčam, obrátiť sa na ministerstvo školstva.

* Reagovať | Ida Dubajová | (22.11.2011 05:20 - neprečítaný)

Mili kolegovia posielam link na presne znenie novely ktora vysla uz v zbierke zakonov pod c.390/2011
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?PredpisID=210501&FileName=zz2011-00390-0210501&Rocnik=2011
Prajem pekny den vsetkym.

* Reagovať | Mária Lukáčová | (22.11.2011 17:41 - neprečítaný)

Dobrý večer, prosím o informáciu.Mám I. a II. kvalifikačnú skúšku . V roku 2008 som ukončila ŠPECIALIZAČNÉ INOVAČNÉ ŠTÚDIUM -Prevencia drogových závislosti - obhajobou práce . Bolo to dvojročné štúdium. Mám nárok na kredity od 1.1.2012 ?
Ďakujem
Mária Lukáčová

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:04 - neprečítaný)

Nepoznám všetky typy školenia. Vo Vašom prípade je dôležité, či sa špecializačné inovačné štúdium považuje za rozširujúce štúdium. Presná špecifikácia rozširujúceho štúdia je v novele v §8a. Ja som sa to pokúšal prelúskať a ja som to pochopil tak, že špecializačné inovačné štúdium sa asi nepovažuje za rozširujúce štúdium. Takže podľa môjho názoru Vám asi novela neumožní získať 60 kreditov. Dúfam, že sa v tomto mýlim. Možno Vám bude vedieť lepšie poradiť niekto iný.

* Reagovať | Zlatica Čuchranová | (22.11.2011 20:24 - neprečítaný)

Dobrý večer, prosím o informáciu. V roku 2007 som ukončila vysokoškolské štúdium na FF odbor anglický jazyk. Doplnila som si pedagogicke vzdelanie 2 ročným rozširujúcim doplnkovým pedagogickym štúdium. Mám nárok na kredity za toto štúdium? Mám 10 rokov pedagogickej praxe.
Ďakujem
Z. Čuchranová

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:10 - neprečítaný)

Pre Vás je podstatný §8a novely zákona. Ak doňho spadá Vaše rozširujúce štúdium, tak máte nárok na kredity. Ja osobne neviem, či do tohto štúdia spadá.

* Reagovať | Marcela Valečková | (23.11.2011 19:24 - neprečítaný)

Dobrý večer, po koľkých rokoch praxe môžem absolvovať 1. atestáciu? Platí až po 5 rokoch praxe? Ďakujem

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:11 - neprečítaný)

Absolvovanie 1. atestácie už nie je podmienené rokmi praxe. Môžete ju absolvovať hocikedy. Teraz sú potrebné len kredity.

* Reagovať | Katarína Svetková | (24.11.2011 15:57 - neprečítaný)

Dobrý deň, od roku 2008 do roku 2011 so absolvovala doplňujúce pedagogické štúdiium pre predmet biológia, este nemam 3 roky praxe, ale ked ich budem mat, ci mi budu pridelene kredity, lebo nam ich za studium nedali. Dakujem za odpoved!

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:12 - neprečítaný)

Keď budete mať 3 roky praxe, musia Vám prideliť kredity.

* Reagovať | Martina Rzymanová | (24.11.2011 19:10 - neprečítaný)

Ste úúúúúúúúúúúúúžasníííííííííííííííííííííííííííí (predpokladám, že ste to vybojovali vy)!!!!!!!!!!!! ďakujem veľmi pekne, som z tých, čo im neuznali rigorózku, teraz mi dúfam uznajú (skúšku som spravila v máji 2010) Asi sa normálne rozplačem, už som s tým vôbec nerátala. Ešte raz ďakujem za kopec práce, ktorú ste s tým museli mať!!!!
Martina Rzymanová

* Reagovať | Ivan Dudáš | (24.11.2011 22:13 - neprečítaný)

POZOR!! Nechcem Vám kaziť radosť, ale rigorózku Vám nik neuzná ako náhradu atestácie. Nikde nič také nespomína novela a ani ja. Za rigorózku dostanete 60 kreditov, čím sa Vám uľahčí získanie atestácie. Ale nezískate jej náhradu. Je mi ľúto, ak ste to pochopili takto.

* Reagovať | Martina Rzymanová | (26.11.2011 19:51 - neprečítaný)

Dobrý, nebojte sa, nepochopila som to zle. Len ma potešilo, že ju aspoň využijem. Pôjdem na atestáciu . Prajem pekný deň.

* Reagovať | Hana Dubná | (25.11.2011 12:11 - neprečítaný)

Dobrý deň,ja by som sa chcela spýtať na uznanie pedagogickej praxe.Ešte počas štúdia na VŠ som učila na dohodu v jednej obchodnej akadémi.Mám aj potvrenie ,že som tam učila,zákon neupravuje,či sa uznáva pedag.prax aj počas štúdia,ale na druhej strane išlo o priamu pedagogickú činnosť,takže by sa mi tie roky mali zarátať do pedag.praxe,ďakujem za odpoveď

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:10 - neprečítaný)

V týchto veciach nie som doma, ale môj laický názor mi hovorí, že by Vám to započítať mali. Skúste sa obrátiť na nejakého normálneho vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý by Vám to jednoznačne potvrdil alebo vyvrátil. Ak by si taký človek prečítal nasledujúce riadky, tak ho prosím o stručné vyjadrenie. Ďakujem.

* Reagovať | Petra Eštvanová | (26.11.2011 19:47 - neprečítaný)

Dobrý večer, pán Dudáš.
Prosím Vás o vyjadrenie sa k mojej situácii. Som kvalifikovaná učiteľka 1. stupňa ZŠ, učím už 9 rokov .V máji 2010 som ukončila 2- ročné rozširujúce štúdium špec. pedagogiky s vedomím , že mi bude toto štúdium uznané ako 1. kvalif. práca . Po jeho absolvovaní mi nebola uznaná ani 1.atestácia, ani žiadne kredity. Vysvetlené mi to bolo tak, že neučím v špeciálnej triede tak nemám na nič nárok. Ako mám postupovať a načo mám nárok? Ďakujem.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:18 - neprečítaný)

Podľa novely 390/2011 bod 45 §61a ods. 10 Vám riaditeľ musí po 1. 1. 2012 priznať 60 kreditov za rozširujúce štúdium. Pokiaľ Vám za tých 60 kreditov odmietne vyplácať kreditový príplatok, tak žiaľ na to má právo, ale to mu nehovorte, nech na to príde sám. Vy si vďaka 60 kreditom môžete urobiť 1. atestáciu. Máte dve možnosti: 1. možnosť - Ja Vám odporúčam prihlásiť sa na predatestačné vzdelávanie na MPC, získať konzultanta z MPC, vypracovať atestačnú prácu a prihlásiť sa na atestačnú skúšku. 2. možnosť - nemusíte ísť na predatestačné vzdelávanie, požiadate o konzultanta z MPC, vypracujete atestačnú prácu a prihlásite sa na atestačnú skúšku. To všetko môžete urobiť až vtedy, keď Vám riaditeľ prizná kredity. A po 1. 1. 2012 Vám ich priznať musí. Ak by riaditeľ opäť argumentoval tým, že neučíte v špeciálnej triede, tak ja by som mu povedal, že v triede sú žiaci so špecifickými poruchami učenia (predpokladám, že takých v triede máte) a vďaka Vášmu rozširujúcemu štúdiu máte možnosť sa týmto žiakom venovať plnohodnotnejšie. Ja chápem, že sú rôzne typy riaditeľov a s niektorými jednoducho nepohnete, ale riaditeľ si musí uvedomiť, že porušuje zákon, ak Vám kredity neuzná. Ak Vám kredity neuzná, musí Vám o tom dať písomné vyjadrenie. Potom sa môžete obrátiť so sťažnosťou na Krajský školský úrad.

* Reagovať | Jarmila Saková | (26.11.2011 21:33 - neprečítaný)

Dobrý deň, reagujem na bod. 32 - v roku 2005 som absolvovala špeciálne kvalifikačné štúdium špeciálnej pedagogiky - ak chcem získať kredity, mám sa znovu prihlásiť na štúdium? (vychovávateľka zš, spgš bratislava, 23 rokov praxe)

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:21 - neprečítaný)

Ospravedlňujem sa, ale nepoznám všetky typy vzdelávaní. Išlo o taký typ štúdia, ktorý sa popisuje v novele 390/2011 bod 5 §8a? Ak je to takýto typ štúdia, tak od 1. 1. 2012 máte nárok na 60 kreditov.

* Reagovať | Jarmila Saková | (30.11.2011 20:29 - neprečítaný)

Ďakujem. Skúsim ísť za riaditeľom. Štúdium som ukončila obhajobou záverečnej práce pred komisiou- tak dúfam, že mi to uzná.

* Reagovať | Jarmila Saková | (26.11.2011 22:27 - neprečítaný)

Píšem aj za viaceré vychovávateľky ŠKD - absolvovali sme FIt učiteľa a rôzne školenia ITK v čase keď sa o kreditoch nehovorilo - robili sme to preto, pretože sme sa chceli vzdelávať - momentálne sme sa chceli prihlásiť na preskúšanie napr. PowerPoint - aby sme konečne mohli získať nejaké kredity aj my - ale bolo nám povedané, že nakoľko sme vychovávateľky, tak nám za to nebudú kredity priznané.Začínam byť z toho dosť znechutená, pretože štúdium špeciálnej pedagogiky som si robila v rámci náhradného voľna - počas dvoch rokov...a naozaj preto, pretože som si chcela rozšíriť vzdelanie. Tak isto aj iné vzdelávania sme si robili v čase voľna...Pred dvomi rokmi som sa prihlásila na akredit. vzdelávanie na mpc a do dnešného dňa mi neprišla odpoveď. Naozaj nemáme nárok sa nechať preskúšať- prípadne prihlásiť na vzdelávanie v oblastiach v ktorých sa pohybujeme a pracujeme? Napr. ITK, športové oblasti, výtvarná, dramatická..a pod.? Doteraz som dostala len odpoveď nie - podmienkou je pracovné zaradenie učiteľ. Naozaj neviem prečo, pretože v praxi tieto poznatky využívame.Prosím Vás poraďte mi, aspoň na koho sa mám obrátiť.. Naozaj začínam rozmýšľať, že sa znovu prihlásim na to isté štúdium - pretože tento krát by som zaň získala 60 kreditov.

* Reagovať | Jana Charvátová | (27.11.2011 18:31 - neprečítaný)

Dobrý deň, ja som chodila na vzdelávania, ktoré boli určené pre vychovávateľky v MPC v Bratislave. Po ukončení, vypracovaní prác a prezentácií...som získala 30 kreditov a okamžite som si podala žiadosť o kreditový príplatok. Bolo to v októbri, zatiaľ som odpoveď nedostala o priznaní, takže uvidím v decembri na výplate. Zatiaľ mi bolo povedané ústne, že ako vychovávateľky sme platené z peňazí miestneho úradu a úrad nemá financie na naše kredity. Takže uvidím. Dám Vám vedieť.

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:25 - neprečítaný)

Cieľom zákona 317/2009 bolo aj to, aby mohli do vyšších platových tried postupovať všetci pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. Vy medzi nich patríte, takže máte právo absolvovať vzdelávania. Otázka je, či také vzdelávania momentálne bežia. Mám pocit, že zatiaľ nie. Ja osobne by som na Vašom mieste kontaktoval MPC a spýtal by som sa, či momentálne bežia nejaké kreditové vzdelávania pre vychovávateľov alebo či sa pripravujú. Na základe toho by som si vybral.

* Reagovať | Jana Turáková | (27.11.2011 22:15 - neprečítaný)

Dobrý večer, som vychovávateľka ŠKD a tento školský rok ukončím 1. stupeň pedag. fakulty v odbore predškolská a elementárna pedagogika, tým by som mala konečne postúpiť znovu do 9. triedy a mali by mi vrátiť 5 rokov praxe, ktoré mi boli odobrané. Tam je nejaká možnosť aj získania kreditov, lebo tomu moc nerozumiem. Ďakujem .

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:28 - neprečítaný)

Podľa mňa za to asi nezískate žiadne kredity, ale mali by ste sa obrátiť na svojich školiteľov, prípadné štúdijné oddelenie. Tí by Vám mali vedieť poradiť.

* Reagovať | Gabriela Olšavská | (27.11.2011 23:37 - neprečítaný)

Dobrý večer. Chcem sa spýtať na dve veci :

Ak mám dokončené už druhé priebežné vzdelávanie a získaných spolu 80 kreditov a požiadala som o II. atestáciu, ktorej prácu sa mi dúfam podarí do konca roka odovzdať -zvýšenie platobného stupňa automaticky ruší príplatky za kredity?

a 2. otázka : Ak učím popri hlavnom celom úväzku ešte tri hodiny na inej škole na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú mám i na tejto škole nárok na príplatok za kredity primerane trom hodinám? Ďakujem

* Reagovať | Ivan Dudáš | (29.11.2011 11:33 - neprečítaný)

Ak pôjdete na obhajobu atestácie bez absolvovania predatestačného vzdelávanie, prídete o 60 kreditov, a teda aj o 12%-tný príplatok za tieto kredity. Ak pôjdete na obhajobu atestácie po absolvovaní predatestačného vzdelávanie, prídete o 30 kreditov, a teda o 6%-tný príplatok za tieto kredity. Výber je na Vás. Odpoveď na druhú otázku ani netuším.

* Reagovať | Šarlota Kudriková | (29.11.2011 13:41 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či štát garantuje preplatenie všetkých 60 kreditov, ak ich uzná riaditeľ školy.
Ďakujem

* Reagovať | Anna Havrilová | (29.11.2011 20:16 - neprečítaný)

Dobrý večer, som učiteľkou 19 rokov. ešte po starom 1 kval. sk. som absolvovala v roku 2000, 2 kv. sk. v roku 2008. V septembri 2012 budem končiť rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky v Bratislave. Tým získam 60 kreditov. P. riaditeľka mi ale po jednom školení povedala, že za nich mi nemôže dať 12% príplatok, že sa smú využiť iba pre získanie atestácií. Nikde som sa o tom nedočítala. Je to pravda? Ďakujem.

* Reagovať | Peter Modránszky | (30.11.2011 18:38 - neprečítaný)

Učiteľ sa môže rozhodnúť či použije kredity na získania atestácie alebo požiada o 6% príplatok za 30 kreditov. Učiteľ môže získať kreditný príplatok aj bez kvalifikačnej skúšky. Jediná podmienka je tuším, že nesmie byť začínajúcim učiteľom.
Predpokladám, že máte II. atestáciu (preklopením 2. kv.sk) a preto smelo žiadajte priznanie kreditného príplatku. Na tento máte nárok myslím, že aj spätne, dôležitý je dátum získania kreditov. Ak Vám ho riaditeľka nechce uznať robí chybu.

* Reagovať | Andrej Slivka | (29.11.2011 21:31 - neprečítaný)

Som riaditeľom málotriednej školy. V auguste 2009 som ukončil rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky a podľa novely zákona 317 by som mal získať od 1.1.2012 zo toto štúdium 60 kreditov. Kto mi tieto kredity môže prideliť, ak som sám riaditeľom školy ?

* Reagovať | Dana Palatinusová | (30.11.2011 16:52 - neprečítaný)

Myslím, že ich má schváliť zriaďovateľ.

* Reagovať | Vladimír Burík | (01.12.2011 12:17 - neprečítaný)

V krajine zázrakov, právneho štátu a rozvinutej demokracie, žil raz národ medzi Tatrou a Dunajom. Národ vzdelaný, národ šikovných a najmä múdrych ľudí, ktorí verili 20 rokov svojmu kráľovi a jeho múdrym radcom. 20 rokov im radcovia na čele ...so svojim múdrym a najmä spravodlivým kráľom maľovali farebné motúzy pod nosom o tom, aká je v krajine demokracia, spravodlivosť, ale najmä o tom,ako si celé kráľovstvo váži a odmeňuje svojich poddaných- vzdelaných ľudí. Tí totiž vychovali šikovných murárov, automechanikov, vodičov, informatikov právnkov, lekárov. Naše kráľovstvo sa prudko rozvíjalo najmä vďaka trhovej ekonomike a niekoľkým kráľovským radcom (či poradcom), ktorí viedli krajinu na čelo Europskej kráľovskej únie. Výsledky kráľovstva bol také vynikajúce, doslova brilantné, že mu ich závidela celá kráľovská únia. Výsledky boli vynikajúce preto, lebo kráľ a jeho radcovia (poradcovia) dávali z celého kráľovstva najviac peňazí na vzdelávanie a vedu. Prudko sa rozvíjala vedomostná ekonomika, na čele z mimoriadne úspešným kráľovským radom pre ekonomiku Ivkom Mikimazom.
Po 20 rokoch úspechov si žili obyvatelia kráľovstva naozaj kráľovsky. Jedného dňa sa vybral kráľ na poľovačku so svojimi úspešnými a najmä múdrymi radcami( poradcami). Už- už by boli vystrelili, keby sa zrazu z krovia nevynoril akýsi človek. Bol otrhaný, neupravený, vychudnutý, celý uzimený. "A čo ty tu robiš?", spýtal sa kráľ žobráka. "Žijem. Dokedy? Neviem, podľa toho, ako dlho vydržím o hlade a smäde. Vody i jedla mám čoraz menej", povedal žobrák a stratil sa v kroví. Po príchode do kráľovstva oznámili múdri a spravodliví radcovia (poradcovia) svojmu ešte spravodlivejšiemu kráľovi, že nastal veľký a nečakaný problém. V krajine vymreli všetci žobráci. A čo je ale oveľa horšie, nebolo už ani noých, mladých šikovných murárov, automechanikov, vodičov, informatikov právnkov a lekárov. Nemal zrazu kto stavať vily pre radcov a poradcov,nemal už kto opravovať nové drahé autá, ale najmä začali masovo umierať ľudia- aj tí najbohatší, teda naspravodlivejší. Nemal ich kto totiž liečiť. Vtedy si kráľ spomenul na žobráka z poľovačky, dal si ho zavolať a poprosil ho, či nebude ochotní pomôcť mu tak, že začne znovu učiť. V celom kráľovstve vyhlásil, že hľadá žobrákov, ktorí ešte nestihli umrieť a zázrakom prežili. Každého z nich, ktorý začne učiť, vzdelávať a vychovávať budúcich murárov, automechanikov, vodičov, informatikov, právnkov a lekárov štedro odmení. Žobrák mu na to. Pán kráľ, stačí, ak ma odmenite tak, aby som sa mohol pekne obliecť, poriadne najesť a sem-tam po práci si aj oddýchnuť. Nepotrebujem ani šperky, ani obrovské haciendy, len kľudne, v pokoji si robiť svoju prácu. Tak sa aj stalo. Žobrákom dal kráľ toľko grošov, aby si v pokoji mohli robiť svoju prácu. A znovu bolo dostatok murárov, automechanikov, vodičov, informatikov, právnkov a lekárov. A tak, ako predtým, žili si v pokoji ľudia v krajine zázrakov, právneho štátu a rozvinutej demokracie, žil si národ medzi Tatrou a Dunajom. Národ vzdelaný, národ šikovných a najmä múdrych ľudí...


* Reagovať | Marcela Valečková | (02.12.2011 19:31 - neprečítaný)

Dobrý večer, chcem sa opýtať- ak som v roku 2007 ukončila rozširujúce vzdelávanie mám nárok na kredity? Môžem mať priznané kredity aj keď neučím daný predmet?

* Reagovať | Judita Romanová | (04.12.2011 09:55 - neprečítaný)

Dobrý deň,
som v štádiu "usilovného" zberu kreditov cez rozličné vzdelávania, aby som sa mohla prihlásiť na II. atestáciu, keďže I. už mám. V našej školskej zborovni odznelo, že vraj nadriadený nie je povinný uznať II. atestačnú skúšku. Je to pravda? Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Peter Modránszky | (04.12.2011 10:51 - neprečítaný)

Zákon hovorí, že každý učiteľ má právo na vzdelávanie. Tento prípad by mal platiť, keby napr. učiteľ TV si napr. urobil vzdelávanie na 1-4 na slovenčinu. Teda vôbec to nesúvisiace so zvyšovaním jeho aprobácie. Vtedy riaditeľ neuzná kredity. Ak učiteľ získa atestáciu zo svojho odboru, malo by to byť uznané.

* Reagovať | Judita Romanová | (04.12.2011 17:54 - neprečítaný)

Ďakujem za odpoveď. Samozrejme, že sa vzdelávam vo svojom odbore ďalej, nerobím to iba pre kredity.

* Reagovať | Mária Lunterová | (05.12.2011 13:55 - neprečítaný)

Som učiteľka základnej školy, v 2004 som získala náhradu I. kvalifikačnej skúšky - rozširujúcim štúdiom SJL, v 2010 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky. Podľa zákona 390/2011 mám nárok na 6O kreditov. No na seminári k tomuto zákonu zamestnanec školstva sa vyjadril, že za rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky sa kredity nepridelia / čo nie je v zákone uvedené./ V zákone je definované, čo je to rozširujúce štúdium, tak prečo za ostatné predmety kredity patria a nám, ktorí už máme I. kvalifikačnú alebo jej náhradu nie. Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Marcela Szabová | (10.12.2011 20:00 - neprečítaný)

Dobrý večer,chcela by som sa Vás opýtať ako funguje overenie profesijných kompetencií,lebo na porade nám to nevedel pán riaditeľ bližšie vysvetliť.Je nás niekoľko učiteľov,ktorým nebola uznaná 1.atestácia,
tak sa chceme opýtať či to overenie je ako náhrada 1.atestácie. Vopred vdaka za odpoved

* Reagovať | Peter Modránszky | (11.12.2011 18:04 - neprečítaný)

Overenie profesijných kompetencií je len preskúšanie z niečoho čo by ste mali vedieť. Napr. overenie profefesijných kompetencií zo základnej obsluhy počítača, používanie textového a tabuľkového nástroja zistí, či viete používať počítať ako bežný užívateľ (obsluha+word+excel). Za nie ktoré je možné získať kredity. Pokiaľ viem, toto overenie nie je náhradou za 1. atestáciu.

* Reagovať | Marcela Szabová | (12.12.2011 16:50 - neprečítaný)

Dakujem Vám veľmi pekne za informáciu. Pekný večer

* Reagovať | Martin Ramaj | (13.12.2011 14:54 - neprečítaný)

Dobry den, chcel by som sa opytat ohladne platnosti kreditov. Vo februari tohto roku som uspesne absolvoval rigoroznu skusku a obhajil rigoroznu pracu, takze som ziskal 60 kreditov a mal by mi byt vyplacany 12 percentny kreditovy priplatok k mesacnemu platu (od januara 2012). Chcem sa opytat, ci mi tieto kredity budu platit stale,alebo len po dobu 7 rokov, kedze som ich ziskal tento rok a niekde sa pise, ze az od roku 2013 by mali platit na trvalo (to by znamenalo, ze keby som ich ziskal roku 2013, tak mi platia navzdy?, ale tieto len na 7 rokov?, ci sa mylim?). Dakujem za odpovede

* Reagovať | Ľuboslava Iskrová | (16.12.2011 08:15 - neprečítaný)

Dobry den,
za rigoroznu skusku sa tiez ziskavaju kredity? Mna tato skuska caka buduci kalendarny rok, ale s kreditmi som nepocitala.

* Reagovať | Martin Ramaj | (16.12.2011 15:28 - neprečítaný)

áno,ak sa vám to úspešne podarí, za rigorózku získate 60 kreditov, ak máte minimálne 3 roky pedag.praxe. Tieto kredity môžete potom využiť buď na atestáciu (po prípade z nich využiť 30 kreditov a absolvovať predatestačné štúdium), alebo sa môžete rozhodnúť pre 12 percentný kreditový príplatok.

* Reagovať | Ľuboslava Iskrová | (18.12.2011 20:48 - neprečítaný)

Veľmi pekne ďakujem za potešujúcu správu.

* Reagovať | Peter Modránszky | (13.12.2011 23:11 - neprečítaný)

Zatiaľ je platnosť kreditov 7 rokov, ale ako píšete od 2013 sa to má zmeniť. Treba preto žiadať a užívať a dúfať, že to bude trvalé.

* Reagovať | Jana Gebrlínová | (15.12.2011 16:12 - neprečítaný)


Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či mám nárok na získanie 60 kreditov, keď som 25. 4. 2007 ukončila špecializačné kvalifikačné štúdium z informatiky . Ukončené nebolo vysvedčením, ale osvedčením : „Osvedčenie o absolvovaní špecializačného kvalifikačného štúdia INFORMATIKA“ .
V tom čase som toto špecializačné kvalifikačné štúdium mohla použiť ako náhradu za 1. kvalifikačnú skúšku, ale tú som už mala spravenú dávno predtým.
Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Jana Kollárová | (16.12.2011 21:48 - neprečítaný)

Dobrý deň, riešim rovnaký problém, už som žiadala výklad kade-tade, na MŠ ani neodpovedajú. Ak by mal niekto relevantnú odpoveď, prosím podeľte sa. Ak náhodou dostanem vyjadrenie z MŠ, hodím ho sem. Držme si palce

* Reagovať | Jana Kollárová | (05.01.2012 15:30 - neprečítaný)

Dobrý deň, prikladám vyjadrenie pani Belešovej z MŠ:

Ustanovenie § 61a ods. 10 zákona č. 317/20009 Z, z,. sa vzťahuje len na skúšky a štúdiá tam uvedené, ktoré boli ukončené v čase od 1.11.2009 do 31.12.2011 a vzťahuje sa len na rozširujúce štúdium vykonané podľa § 8a zákona . Vzhľadom na uvedené ustanovenie § 61a ods. 10 zákona č. 317/2009 z. Z. nie je možné vo Vašom prípade vyžiť.

Takže bez kreditov

* Reagovať | Viera Boorová | (06.01.2012 14:20 - neprečítaný)

Dobrý deň, ja som zasa na stránke www.skolskyportal.sk v príspevku "Odpovede na otázky z konferencie ŠKOLA
2011/2012 - 1. časť", našla takéto stanovisko:

Mgr. Ľuboslav Drga, riaditeľ odboru pedagogických a odborných zamestnancov MŠ odpovedal na otázku, či môže riaditeľ uznať 60 kreditov zamestnancovi, ktorý absolvoval 1. aj 2. atestáciu a v roku 2008 ukončil roširujúce štúdium takto:

"Ak je to rozširujúce štúdium podľa §8a novely zákona, t.j. rozširujúce štúdium ďalšieho aprobačného predmetu alebo študijného odboru, tak áno."

Nehovorí sa tu nič o ukončení štúdia medzi 1.11.2009 a 31.12.2011.


* Reagovať | Beáta Šebestová | (25.01.2012 19:31 - neprečítaný)

Mám taký pocit, že si asi už z nás učiteľov robí niekto dobrý deň! Písala som i na stránku komoru učiteľov /viď príspevok Beáta/ kde mi i pán Ivan Dudáš odpísal , že mám nárok na získanie 60 kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia špeciálnej pedagogiky v auguste 2009. Na základe uvedeného som riaditeľovi školy napísala žiadosť o priznanie kreditov s odvolávaním sa na novelu uvedeného zákona, čo mi i podpísal. Včera som bola nemilo prekvapená, keď mi oznámil, že nárok na kredity nemám, keďže uvedené rozširujúce štúdium som absolvovala pred 1. novembrom 2009. Má to z nejakej porady, kde im to vysvetlili takto a že zákon si mnohí vykladajú dvojako. Kredity mi priznané nebudú.
Ak by mi mohol niekto toto vysvetliť, bola by som rada.

* Reagovať | Jana Kollárová | (31.01.2012 08:33 - neprečítaný)

Ja tiež tomu nerozumiem a priznám sa, že mám silný pocit, že tvorcovia zákona ani nevedia, aký paškvil stvorili. Keď sa na tento zákon pozrie päť právnikov, dostanete päť rôznych výkladov. Naozaj si z nás niekto robí srandu?

* Reagovať | Jana Ovšonková | (20.01.2012 11:49 - neprečítaný)

Dobrý deň, ja som rozširujúce štúdium špec.ped robila hneď na VŠ popri odbore uč. 1-4. Mám teda magisterský diplom učiteľstvo 1-4 a vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti zo špec.ped. (rovnaké ako kolegyňa, ktorá to robila popri zamestnaní). Potom som si urobila rigorózku. Mám teda aj ja nárok na 2x 60 kreditov? Podmienku praxe spĺňam. Ďakujem.

* Reagovať | Viera Boorová | (07.02.2012 18:16 - neprečítaný)

Na stránke www.minedu.sk v časti Zamestnanci rezortu konečne zverejnili komentár k § 61a s množstvom modelových situácií. Možno sa tam nájdete.

* Reagovať | Oľga Pacholská | (19.02.2012 19:54 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na následovné:
Som učiteľkou pre 1.-4.roč. ZŠ so 17-ročnou praxou.
V týchto dňoch som získala zo ŠPÚ Osvedčenie o získanom vzdelaní s celoštátnou platnosťou s názvom,,Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1.stupňa na úroveň A2 SERR" v rámci realizácie národného projektu ,, Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných školách(vzdelávacia aktivita v rozsahu 384 hodín ,realizovaná v čase od 19.3.2009-1.10.2011) a CERTIFIKÁT o ovládaní anglického jazyka na úrovni A2 podľa SERR.
Chcem sa opýtať, či mi riaditeľ školy môže za toto vzdelávanie vydať Osvedčenie o získaní kreditov, resp. uznať vzdelávanie na pridelenie kreditov.Ak áno, koľko.Anglický jazyk vyučujem na 1.stupni druhý rok.
Ďakujem za odpoveď.

* Reagovať | Katarína Holíková | (05.09.2014 20:55 - neprečítaný)

Dobrý deň, rada by som si ujasnila bod 32, kde sa hovorí, že kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania. MPC Trenčín zverejnil od 4.8.2014 ponuku akreditovaných vzdelávacích programov, v ktorom je aj Informatická výchova, Druh kontinuálneho vzdelávania - Kvalifikacné vzdelávanie v počte získaných kreditov 62. Je to teda v súlade so zákonom? Budem po takomto absolvovaní a ukončení vzdelávania kvalifikovaná v danom predmete? Ďakujem


*Pridať komentár