PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Blog  |  Ján Papuga  |  Konferencia  |  28.03.2019 23:11

LINK: https://www.peticie.com/peticia_za_testovanie_bez_problemov?s=59614251&fbclid=IwAR1vIQuyCcpvG2de-xUzk4omiX7X01X21FUljJSpJFKkq_T48AEZpKzN2J4


PETÍCIA ZA TESTOVANIE BEZ PROBLÉMOV

Za podobu celoslovenských testov a spôsob administrácie testov zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM). Realizuje Testovanie 5, Testovanie 9, externú časť maturitnej skúšky, tzv. maturitný test. Posledné roky sa v certifikovaných testoch objavili závažné (obsahové i formálne) nedostatky aj chyby, ktoré mohli poškodiť výsledné hodnotenie študentov. Dôkazom problémov je aj anulácia niektorých položiek po minulé roky (aj tento rok) a stovky pripomienok učiteľov, žiakov i rodičov každý rok. Navyše testy v takomto stave negatívne ovplyvňujú vzťah k vzdelávaniu a k vzdelávaniu sa. Naše deti a žiaci sú vystavení neriešiteľným úlohám, nejednoznačným zadaniam, veku a úrovne poznania neprimeraným ukážkam a úlohám, rôznym grafickým chybám a nedostatkom. Riešenie niektorých zadaní si vyžaduje vysokú úroveň intuície, nadštandardné lingvistické či literárnovedné znalosti, ktorými často nedisponujú ani žiaci gymnázia či iných výberových škôl. Tento rok ani neboli zverejnené výsledky externej časti maturitnej skúšky, čo znemožnilo učiteľom poskytnúť spätnú väzbu, ktorá sa robí preto, aby sme upozornili na chyby, kým sa nevydá definitívne hodnotenie testov. Spoliehať sa na riešenie tzv. validačnej komisie NÚCEM-u pozostávajúcej z jazykovedcov a literárnych vedcov sa nemôžeme, keďže tí neriešia sporné úlohy pohľadom študenta, ale tak, aby sa obhájil tvorca testu, teda NÚCEM. Napriek tomu, že sa väčšina žiakov svedomito pripravovala a celé dni trávila nad knihami, cítia sa demotivovaní a svoju snahu považujú za zbytočnú. Preto v tejto petícii, ktorá je jedinečná v spojení učiteľov, žiakov a rodičov, vyslovujeme nasledujúce požiadavky a podpisujeme sa pod ne:  

1.      Žiadame ministerku školstva, vedy, výskumu a športu JUDr. Martinu Lubyovú, PhD. o odvolanie riaditeľky Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania PhDr. Romany Kanovskej, keďže k vážnym pochybeniam každoročne dochádza počas jej dlhoročného riadenia tejto inštitúcie.

2.      Žiadame o prehodnotenie zostavovania testov, ich pilotovania, recenzovania a vyhodnotenia tak, aby sa neopakovali každý rok chyby, ktoré traumatizujú spoločnosť, najmä našich žiakov. 

3.      Žiadame v budúcich rokoch, aby pri príprave testov a posudzovaní sporných úloh validačnou komisiou bolo prítomných aspoň 9 kvalifikovaných učiteľov dlhodobo pôsobiacich v regionálnom školstve.

4.      Žiadame o zverejnenie odborného profilu autorov a recenzentov testov a členov validačnej komisie.

5.      Žiadame flexibilnú a transparentnú úpravu kľúča správnych odpovedí a o ich zverejnenie v plnom znení bezprostredne po dni testovania.

6.      Žiadame v prípade Testovania 5 a 9, aby sa konali dva dni, t. j. prvý deň z materinského jazyka, druhý deň z matematiky. Požadujeme, aby T 5 a T 9 boli výraznejšie zohľadnené pri prijímacích skúškach na stredné školy.  

7.      Žiadame v maturitnom testovaní zavedenie dvoch úrovní testovania, t. j. vyššiu a nižšiu, ktoré si budú dobrovoľne vyberať žiaci stredných škôl.

8.      Žiadame nezverejňovať výsledky škôl z Testovania 9 a externej časti maturitnej skúšky na webových stránkach.   

Mnohé testy, ktoré doposiaľ vytvoril NÚCEM, strácajú zmysel, pretože pochybne overujú učivo, ktoré je povinným obsahom vzdelávania, nemajú žiadnu výpovednú hodnotu pre školy, čoho dôkazom je, že výsledky T 9 nie sú dôležité pre stredné školy a výsledky písomných maturít prestávajú byť dôležité pre vysoké školy. Naším cieľom je nastaviť celoslovenské testovania tak, aby napĺňali pôvodnú funkciu, byť spoľahlivým prostriedkom hodnotenia žiaka, vstupom na ďalší stupeň vzdelávania a kvalitnou spätnou väzbou na zvyšovanie úrovne vzdelávacieho procesu na školách. Ak nedôjde k požadovaným zmenám, sme za otvorenie otázky zrušenia celoslovenského testovania žiakov.

Žiadame všetkých ľudí, ktorých sa dotýka zle nastavený systém testovania, aby túto petíciu podporili.

Ďakujeme.

Petičný výbor Skupiny nezávislých priateľov slovenského školstva:

PhDr. Ján Papuga, PhD., Kadnárova 4, 831 52 Bratislava (za učiteľov)

Ing. Kvetoslava Jonasová, Medňanského 2, 036 01 Martin (za učiteľov)

Mgr. Jana Nosková, J. Palárika 399/18, 927 01 Šaľa (za učiteľov)

Damián Diškanec, Mládeže 12, 036 01 Martin (za študentov) 

Dominika Krakovská, Ivachnová 177, 034 83 Liptovská Teplá (za študentov)

Ing. Miloš Turza, Banícka 6, 968 01 Nová Baňa (za rodičov)

Mgr. Elena Klenková, Banská 5, 949 01 Nitra (za rodičov)

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 2482


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Alena Repovská | (05.04.2019 18:14 - neprečítaný)

Podporujem petíciu Za testovanie bez problémov. Moja podpora vychádza z dlhodobej učiteľskej praxe a skutočnosti, že žiaci v predmete SJL a vyučujúci sú každoročne vystavovaní nesmiernej záťaže počas prípravy na T- 9 a následnému sklamaniu z niektorých úloh. NÚCEM opakovane nerešpektoval požiadavku učiteľov, aby bližšie konkretizoval vo svojej tzv. špecifikácii úloh témy, ktoré budú predmetom testovania v SJL. Každoročne "kopírujú" vymenovanie jazykových rovín a i. oblasti učiva, ktoré sú všeobecnou súčasťou ŠVP /príprava žiakov v MAT bola, podľa môjho názoru, oveľa adresnejšia/. Tohtoročný Vzorový test zo SJL považujem za zavádzajúci. "Viedol" učiteľov k intenzívnejšej príprave zo syntaxe /4 úlohy/, nakoniec bola v štátnom teste jedna /viac sme sa mohli venovať morfológii, napr. problematike čísloviek, ktorá bola v teste ozaj problematická.../. Test pre žiakov so ZZ bol, až na jednu úlohu, identický s testom pre žiakov bez úľav. Chýbal diferencovaný prístup, ktorý nemohol nahradiť ani dlhší časový limit...mnohí zo žiakov so ZZ len bezmocne dlhšie sedeli nad náročnými úlohami, atď. Myslím si, že SJL, materinský jazyk, si zaslúži, aby žiakov viac motivoval k učeniu, než odrádzal.
Alena Repovská

* Reagovať | Alena Repovská | (05.04.2019 18:24 - neprečítaný)

oprava: " nesmiernej záťaži"
A. R.

* Reagovať | Monika Klimová | (05.04.2019 19:03 - neprečítaný)

Podporujem a podpisujem !

* Reagovať | Alena Repovská | (05.04.2019 19:17 - neprečítaný)

Prepáčte, ešte mi napadlo, matematikárom prajeme!!! Bolo by zlé, ak by nás niekto chcel rozdeliť. Skôr očakávame, že aj keď budú mať v MAT lepšie výsledky /podľa predbežných výsledkov áno/, tak slovenčinárov podporia.
Ďakujem. Alena Repovská

* Reagovať | Ján Papuga | (05.04.2019 20:27 - neprečítaný)

Sme na jednej lodi, matematikári i slovenčinári.

* Reagovať | Alexandra Tomanová | (07.04.2019 21:54 - neprečítaný)

Pán Papuga, obdivujem Vašu odvahu a angažovanosť! Ďakujem Vám aj celému petičnému výboru aj za túto petíciu. Verme, že raz už naše hlasy budú aj vypočuté... Vďaka!

* Reagovať | Radoslava Búdová | (07.04.2019 22:43 - neprečítaný)

Podporujem a už som podpísala!

* Reagovať | Ján Papuga | (07.04.2019 22:59 - neprečítaný)

Ďakujem, šírte to aj medzi žiakov a rodičov.

* Reagovať | Alena Hrabčáková | (08.04.2019 08:49 - neprečítaný)

Súhlasím s petíciou.

* Reagovať | Magdaléna Dzurjaninová | (08.04.2019 18:24 - neprečítaný)

S posledným bodom nesúhlasím. NÚCEM by mal mať povinnosť zverejniť výsledky škôl spolu s odbornou analýzou. Osobne si myslím, že väčšina učiteľov, rodičov ale i študentov by o to záujem mala. Veď vo 4. bode žiadame zverejnenie odborného profilu autorov, tak širšia odborná i laická verejnosť by mala mať prístup k výsledkom škôl.

* Reagovať | Ján Papuga | (08.04.2019 20:59 - neprečítaný)

Odbornú analýzu k testovaniam predsa zverejňujú. Nemôžu napísať analýzu ku každej škole. A v súčasnej podobe je zverejňovanie výsledkov iba na rebríčky...

* Reagovať | Barbora Malíková | (10.04.2019 19:50 - neprečítaný)

Ak majú byť výsledky T5 a T9 výraznejšie zohľadňované na prijímacích skúškach, ako rodiča by ma veľmi zaujímali výsledky školy, na ktorej mám dieťa, takže s bodom 8 nemôžem súhlasiť.
Ďalej ak sa žiada v bode 4 zverejnenie odborných profilov autorov úloh a členov validačnej komisie, ako viete v texte petície, že validačná komisia NÚCEM-u pozostávaj z jazykovedcov a literárnych vedcov?

* Reagovať | Magdaléna Dzurjaninová | (08.04.2019 22:56 - neprečítaný)

Chyba je na mojej strane, asi som zle formulovala svoje výhrady. Myslela som to nasledovne:
Zverejnenú analýzu si každý rok podrobne preštudujem. Neviem, či je dnes povinnosťou NÚCEMU to zverejňovať. Súčasťou tejto odbornej analýzy by mali byť na konci výsledky škôl (samozrejme bez konkrétnej analýzy). Iná otázka je už, ako sa na tieto "rebríčky" pozerá verejnosť. Keď sa nebudú zverejňovať, verejnosť nikdy nenaučíme tieto údaje správne interpretovať. Neexistuje dokonalý test, dokonalá analýza ani dokonalý rebríček škôl tak, ako neexistujú dvaja rovnakí žiaci, dve rovnaké triedy, dve rovnaké školy. Výsledky testov môžu poslúžiť ako kritérium na zostavenie jedného z mnohých nedokonalých rebríčkov.

* Reagovať | Ján Papuga | (09.04.2019 22:37 - neprečítaný)

Hm, len ako naučiť verejnosť správne interpretovať rebríčky?

* Reagovať | Jana Gadušová | (09.04.2019 09:43 - neprečítaný)

Ako učiteľ aj ako rodič súhlasím s petíciou.

* Reagovať | Soňa Čuláková | (09.04.2019 15:14 - neprečítaný)

Súhlasím so všetkými bodmi v petícii... Podpísala som, zdieľam na fb...🙂

* Reagovať | Ján Kožuško | (10.04.2019 13:19 - neprečítaný)

Podpíšem iba petíciu za zrušenie testovania 9 a zrušenie inštitútu NUCEM.

* Reagovať | Ján Papuga | (10.04.2019 20:23 - neprečítaný)

To sme nedali, lebo testovanie je fetiš politikov, to by nikdy nespravili.


*Pridať komentár