Pred_atestačné vzdelávanie

Blog  |  Georgína Vargová  |  Pred-atestačné vzdelávanie po novom 318/2019?  |  13.08.2019 19:02

Dobrý deň. 
Prosila by som o radu ohľadom pred_atestačného vzdelávania. 
Nie je mi jasné, či aj podľa nového zákona o PZ č. 138/2019 sú potrebné kredity (min. 30), aby som mohla absolvovať predatestačné vzdel. Alebo musím si tieto kredity, dať preplatiť u zamestnávateľa?? Otázne je pre mňa, či tie kredity neprepadnú, ak je už iný systém kontinuál. vzdelávania=tzv. profesionál rozvoja a ak si ich neuplatním, ako príplatok ku mzde.  Podľa nového zákona o PZ 138 sa zrušuje zákon  445/2009 o kontinuálnom vzdelávaní. Vie, mi PROSÍM, niekto pomôcť v tomto??? Vrúcna vďaka. Hodnotenie:    | Zobrazení: 2598


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Andrea Mečárová | (27.08.2019 19:33 - neprečítaný)

Zákon č. 138/2019 Z. z.
Atestácia
§ 59
(3) Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a získal najmenej

a) úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.

(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

(5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

§ 60

(1) Atestácia sa skladá z

a) prípravy na atestačnú skúšku, ktorou je posúdenie atestačného portfólia a doplnenie atestačného portfólia,

b) obhajoby atestačného portfólia a

c) atestačnej skúšky.

(2) Atestačné portfólio je súbor dokladov o získaní profesijných kompetencií vyžadovaných pre zaradenie do vyššieho kariérového stupňa, ktorými sú najmä

a) doklady o

1. získaní požadovaného stupňa a druhu vzdelania,

2. absolvovaní programu vzdelávania,

b) doklady preukazujúce tvorivú činnosť pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca alebo

c) potvrdenie o využívaní vyžadovaných profesijných kompetencií získaných sebavzdelávaním alebo výkonom pracovnej činnosti, ktoré vydá riaditeľ.

(3) Atestácia sa vykonáva pre

a) príslušnú kategóriu, príslušnú podkategóriu, príslušný stupeň vzdelania a príslušný odbor vzdelania pedagogického zamestnanca alebo

b) príslušnú kategóriu a príslušný odbor vzdelania odborného zamestnanca.

(4) Vykonaná atestácia platí pre

a) príslušnú kategóriu a príslušný stupeň vzdelania pedagogického zamestnanca, v ktorom atestáciu vykonal,

b) príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej atestáciu vykonal.

(5) Druhá atestácia vykonaná v kategórii učiteľ profesijného rozvoja platí pre každú kategóriu pedagogického zamestnanca a kategóriu odborného zamestnanca, v ktorej spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti.
(3) Atestáciu môže vykonať pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý spĺňa kvalifikačný predpoklad na výkon pracovnej činnosti v príslušnej kategórii alebo v podkategórii pedagogického zamestnanca alebo v príslušnej kategórii odborného zamestnanca a získal najmenej

a) úplné stredné odborné vzdelanie, ak ide o prvú atestáciu, alebo

b) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak ide o druhú atestáciu.

(4) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať prvú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec.

(5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže vykonať druhú atestáciu najskôr po piatich rokoch od zaradenia do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou.

§ 61

Atestačné konanie
(1) Žiadosť pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca o vykonanie atestácie obsahuje

a) titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko,

b) dátum a miesto narodenia,

c) adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,

d) zaradenie do kategórie alebo podkategórie,

e) zaradenie do kariérového stupňa,

f) stupeň vyžadovaného vzdelania, pre ktorý sa má atestácia vykonať,

g) dátum, miesto a podpis žiadateľa,

h) odtlačok pečiatky školy, školského zariadenia alebo zariadenia sociálnej pomoci a podpis riaditeľa, ktorý potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti o vykonanie atestácie; ak žiadosť o vykonanie atestácie predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa.

(2) Prílohou k žiadosti je atestačné portfólio pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.

(3) Atestačná organizácia do 60 dní od prijatia žiadosti

a) posúdi atestačné portfólio,

b) určí spôsob a formu doplnenia atestačného portfólia vrátane lehoty na doplnenie,

c) odporučí absolvovanie predatestačného vzdelávania, ak je to potrebné,

d) určí termín obhajoby atestačného portfólia a atestačnej skúšky alebo

e) zamietne žiadosť pre nedostatočnú kvalitu atestačného portfólia.

Ako nám hovorili na MPC- predatestačné vzdelávanie robia iba tí, ktorým to odporučia oni na základe preštudovania Vášho portfólia. Už sa nerobí za kredity. Ani ich nemusíte použiť. Dajte si ich v práci uznať a vyplatiť, ale musíte stihnúť termín do konca augusta 2019. Inak Vám budú nanič, iba ako potvrdenie o vzdelávaní do Vášho portfólia.

* Reagovať | Katarína Králová | (15.04.2020 15:48 - neprečítaný)

Dobrý deň, chcem sa ešte opýtať, čo sa týka tvorby portfólia - aké vzdelávanie a v akom rozsahu musím absolvovať na jeho tvorbu? prípadne kde to nájdem? Dakujem.

* Reagovať | Stanislava Hricová | (21.05.2020 09:20 - neprečítaný)

Dobry deň. Pridám sa lebo aj mňa to zaujíma.


*Pridať komentár