Odporúčania Slovenskej komory učiteľov k zmenám v školstve

Blog  |  Miroslav Sopko  |  Školstvo  |  05.04.2012 09:05

Slovenská komora učiteľov na svojom zasadnutí správnej rady, ktoré sa uskutočnilo 31. marca 2012 v Bratislave po zapracovaní podnetov a pripomienok z učiteľskej obce pripravila pre nastupujúcu vládu súbor opatrení, o ktorých si myslíme, že ich prijatím by sa podarilo začať proces pozitívnych zmien v našom školstve, najmä z pohľadu slovenského učiteľa.

Opatrenia boli prijaté po diskusii a následnou dohodou na spoločných bodoch, keďže na mnohé problémy sa môžu nájsť i rozdielne pohľady. Za podstatné považujeme najprv navrhnúť riešenia problémov, ktoré sa dotýkajú čo najväčšej skupiny učiteľov, keďže to by mala zabezpečovať učiteľská stavovská organizácia.

Školstvo, kultúra a šport sa po roku 1989 akoby vyčleňovali zo záujmu spoločnosti. Ekonomický rating bol prioritou všetkých vlád, vychádzajúc z premisy, že ekonomika je hýbadlom štátu.
Po dlhých rokoch stagnácie školstva, kultúry a športu ako budovateľov duchovného ratingu sa slovenské školstvo ocitlo v hlbokej kríze, ktorá zasahuje to najdôležitejšie pre budúcnosť rozvoja krajiny, a tou je vzdelanie a výchova budúcich politikov, štátnikov, lekárov, učiteľov, ekonómov, odborníkov manuálnych profesií.
Každá vláda garantovala prioritu školstva, prioritu vzdelania a dnes vieme, že školstvu sme veľa dlžní.
Školstvo, dlhodobo podhodnotené, je v chaose, o čom svedčí skutočnosť, že úmerne narastajú problémy ako napríklad: nejednoznačnosť a konfliktnosť učiteľskej profesie, ohrozená prirodzená autorita učiteľa, nárast a komplikované riešenie sociálnopatologických javov, teacher stres - výrazný determinant ovplyvňujúci psychické a fyzické zdravie učiteľov, absencia kooperujúcejkomunikácie medzi učiteľom a rodičom, problémy v dosahovaní minimálnych výchovných a výkonových štandardov a hodnôt, neadekvátne očakávania od rodičov a laickej verejnosti, zvýšený výskyt šikanovania , fyzických a psychických útokov nielen medzi žiakmi a študentmi, ale aj neprimerané slovné a fyzické útoky na učiteľov. Je dlhodobo finančne podhodnotené a z toho vyplývajú ďalšie problémy, napríklad učitelia sú demotivovaní, nespokojní, vnímaní spoločnosťou ako veľmi nízko zárobková skupina.
SKU po zmapovaní a podrobnej analýze potrieb slovenských učiteľov odporúča ministrovi školstva SR k realizácii nasledujúcich krokov s akcentom rešpektovania názorov väčšiny slovenských učiteľov - praktikov za školskými katedrami.

VO VZŤAHU K UČITEĽOVI


1. Žiadame v súlade s požiadavkami Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku zvýšenie investícií do školstva z HDP na 6%, platov učiteľov tento rok o 15 % a v budúcich rokoch postupný nárast platov tak, aby dosahoval 1,5 násobok priemerného platu v národnom hospodárstve.
2. Podporovať ochranu zdravia učiteľa prostredníctvom bonusov - preplácanie výšku náhrady príjmu počas práceneschopnosti v plnej výške z prevenciou na emočné vyhorenie a rôzne neurologické a psychické poruchy; sociálno-psychologické tréningy a zaviesť zásadu „koľko prázdnin, toľko dovolenky", keďže pedagogické povolanie je špecifické v možnostiach a obmedzeniach čerpania dovoleniek.
3. Právna ochrana učiteľa prostredníctvom rozšírenia kompetencií verejného ochrancu práv ako ochrany pred prejavmi bossingu a mobingu.
4. Zrovnoprávniť úväzok medzi učiteľmi a vychovávateľmi s vysokoškolským vzdelaním.
5. Žiadame definitívu pre pedagogických a odborných zamestnancov po 25 rokoch odpracovaných v školstve a v školských zariadeniach so zreteľom dosahovania mimoriadnych výsledkov, ako motivačný nástroj pre mladých ľudí a pre zvýšenie záujmu o pedagogické zameranie.
6. Riešiť problematiku učiteľov - dôchodcov hlavne v postavení vo vedúcich funkciách cez obmedzenie ich pracovného úväzku, ktorý by zohľadňoval ich vek.
7. Zosúladiť čerpanie dovolenky pedagogických a odborných zamestnancov, keďže vykonávajú rovnako náročnú prácu.
8. Definitívne doladiť novelizáciu zákona č. 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch a odstrániť z neho posledné diskriminačné opatrenia.
9. Zaviesť merateľné kritéria hodnotenia všetkých pedagogických a odborných zamestnancov vrátane riaditeľov škôl.
10. Žiadame o zriadenie Etickej komisie, ktorá by kodifikovala Etický kódex slovenského učiteľa a mala by odporúčací a poradný hlas.
11. Do budúcnosti vybaviť každého učiteľa notebookom ako osobným nástrojom prenosu informácií, ktorý je dnes základnou pracovnou pomôckou učiteľa.

K ŽIAKOVI


1. Žiadame stanovenie minimálneho a maximálneho počtu detí na všetkých typoch škôl.
2. Zadefinovať povinnosti a práva pedagogického a odborného pracovníka, žiaka, študenta a rodiča a tým odstrániť existujúce disproporcie, keď učiteľ má len povinnosti a žiak i rodič len práva a žiadnu spoluzodpovednosť za výsledky výchovy a vzdelávania.
3. Prehodnotiť súčasnú podobu Testovania 9 pre deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami.
4. Do školského zákona (zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní) zakomponovať individuálne vzdelávanie pri ohrození bezpečnosti a inštitút individuálneho vzdelávania pod právomocou školy a vytvorenie škôl s ich zaradením do siete škôl, resp. transformáciou existujúcich škôl - škola so žiakmi s poruchami správania alebo triedy so žiakmi s poruchami správania.
5. Zaviesť zmluvy o správaní sa žiaka a rodiča so školou.
6. Zmysluplná integrácia mentálne postihnutých , ťažko zdravotne postihnutých, viacnásobne postihnutých, detí autistického spektra so zachovaním súčasného postavenia špeciálnych škôl v školskom vzdelávacom systéme.
7. Posilniť inštitút „individuálne vzdelávanie" z dôvodu narastajúcich detí s poruchami právania a psychiatrickými diagnózami ako prevencia pred šikanovaním a týraním detí bez obmedzenia.
8. Posilniť školy o školských sociálnych pedagógov, školských psychológov a školských špeciálnych pedagógov, odbremeniť učiteľov od kompetencií, ku ktorým patrí prevencia proti sociálnopatologickým javom, riešenie konfliktných situácií, tvorba individuálnych vzdelávacích programov pre každé začlenené dieťa, riešenie záškoláctva a sociálnych problémov s úradmi a inštitúciami.

K OBSAHU VZDELÁVANIA A EDUKAČNÉMU PROCESU


1. Zadefinovať tematický výchovno-vzdelávací plán ako otvorený a osobný dokument učiteľa.
2. Pokračovať v projekte debyrokratizácie a reformy pedagogickej dokumentácie tak, aby nepreťažovala učiteľa.
3. Prehodnotiť štátny vzdelávací program a jasne stanoviť výkonový a základný obsahový štandard jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch, ktorý by mal odporúčací charakter. Zároveň zachovať slobodu škôl pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov pri tvorbe nadštandardného učiva a špecifík školy.
4. Prehodnotiť spôsob prijímania žiakov na osemročné gymnáziá.
5. Zlepšiť (zefektívniť a zobjektívniť) externé testovanie žiakov (Testovanie 9, externá maturita), ktoré vykonáva NÚCEM, k čomu by stačila väčšia miera konzultácie medzi NÚCEM-om a pedagogickou verejnosťou.
6. Uvoľniť učebnicovú politiku.
7. Znížiť byrokratické zaťaženie využívaním elektronizácie dokumentov.

K ZRIAĎOVATEĽOVI A RIADITEĽOVI


1. Prehodnotiť právne postavenie a zloženie rád škôl.
2. Reformovať štátnu školskú inšpekciu s orientáciou na poradenskú činnosť.
3. Financie na prenesené kompetencie nepresúvať na školy sprostredkovane cez zriaďovateľa, ale priamo. Financie na originálne kompetencie - stanoviť normatív, ktorý by museli zriaďovatelia poskytovať školám.
4. Zvýšiť objem finančných prostriedkov do školstva tak, aby dosiahli priemer EÚ.
5. Zefektívniť využívanie finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ na rozvojové projekty.
6. Vytvoriť systém internátneho vzdelávania s možnosťou vzdelávania nadaných a talentovaných detí zo sociálne znevýhodneného prostredia.
7. Posilniť predprimárne vzdelávanie k deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.

 

V Bratislave 31. 3. 2012


PaedDr. Mária Barancová - prezidentka SKU
Mgr. Miroslav Sopko - viceprezident SKU
Mgr. Ivan Dudáš - viceprezident SKU a výkonný riaditeľ pre Košický kraj
Mgr.art. Jana Martinčeková - výkonná riaditeľka pre Bratislavský kraj
Mgr. Matúš Baňas -výkonný riaditeľ pre Prešovský kraj
PaedDr. Danka Jarabová - výkonná riaditeľka pre Banskobystrický kraj
PaedDr. Dagmar Kolevová - výkonná riaditeľka pre Trnavský kraj
Mgr. Lucia Porubčanská - výkonná riaditeľka pre Žilinský kraj
PaedDr. Jana Brigantová - výkonná riaditeľka pre Trenčiansky kraj
PaedDr. Katarína Vargová - výkonná riaditeľka pre Nitriansky kraj 

 

 

Zaregistruj sa do SKU

 
Hodnotenie:    | Zobrazení: 4329


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Renáta Titková | (05.04.2012 12:40 - neprečítaný)

Kiežby boli splnené ak nie už všetky, tak aspoň tie body, ktoré pomôžu vrátiť školstvu, nám pedagógom a všetkým, ktorí v školstve pracujú stratenú dôstojnosť, životný význam, zmysel a hodnoty, ktoré vzdelanie prináša.

* Reagovať | Mária Boháčiková | (05.04.2012 18:14 - neprečítaný)

Začnem takto optimisticky. Úžasne ste to všetko za nás spísali, až je to neuveriteľné, že je toho toľko. Mrzí ma len, že v tejto chvíli som už 253., čo to čítam, ale iba druhá, ktorá na toto reagujem.
Mám obavy, že pán minister odpovie, že na to bude mať 4 roky. A pri tom včera bolo neskoro. Držím vám palce, aby sme aspoň niečo vybojovali. Zopakujem po kolegyni Titkovej, Najviac by nám pomohlo, keby sme získali ten starý kredit učiteľa, keď sme mali ešte úctu u detí aj u rodičov. Mali sme svoju dôstojnosť, hrdosť, entuziazmus.

* Reagovať | Iveta Kováčová | (05.04.2012 19:50 - neprečítaný)

Prajem veľa síl. Vďaka.

* Reagovať | Zuzana Michnová | (05.04.2012 21:25 - neprečítaný)

Vo vzťahu k učiteľovo - 4. To mám pred dôchodkom študovať VŠ ? Mám odpracovaných 36 rokov. Dve SŠ ukončené mat.skúškou. Ďakujem pekne, že myslíte aj na nás ,vychovávateľky ŠKD v pokročilom veku.
Výchova je to,čo v človeku zostane,
keď zabedne ,čo sa naučil. B.F. Skinner

* Reagovať | Gabriela Šimová | (06.04.2012 11:11 - neprečítaný)

Veľmi pekne a detailne premyslený dokumet. SUPER. Pomenovali ste to presne a veľmi odborne. Teraz už len držať palce k premysleným, ráznym nikdy sa nevzdávajúcim krokom. A k sile komunity. Vôli a chceniu niečo zmeniť. Meniť je najťažšie.
Tak poďme meniť a nevzdajme to ako doteraz.


* Reagovať | Anna Hudáková | (07.04.2012 19:08 - neprečítaný)

Nech, Bože,dá!!!

* Reagovať | Ľuboš Panuška | (07.04.2012 22:50 - neprečítaný)

Bohuzial neverim naplneniu Vasich predstav asi ani za 4 roky novej vlady i ked sa s vacsinou plne ztotoznujem. Jedine strajk natvrdo s jasne stanovenymi poziadavkami a neustupenie od neho kym nebudu vsteky splnene. To je podla mna jedina cesta. A este jedna velmi podstatna vec, musime byt jednotny a nie ako teraz - SKU, OZPSaV, Sebelediovci a este neviem kto...
Otvorme oci a zacnime za seba bojovat. Caplovic je len dalsi saso, co len sluboval a hned v prvy den vo svojom kresle nas poslal do haja... diky takych tu uz bolo

* Reagovať | Ľuboš Panuška | (07.04.2012 22:51 - neprečítaný)

oprava "vsetky splnene"

* Reagovať | Štefan Csontos | (07.04.2012 23:59 - neprečítaný)

Zdravím vás.
Dúfam, že môj príspevok nezaspamuje toto (trúfam si povedať) dosť zásadné odporúčanie. Len ma po jeho prečítaní prepadla dosť neodbytná potreba konečne sa rozhýbať a podporiť vás. S kolegynkami a kolegami sa na túto tému rozprávame prakticky každý deň v práci (asi to všetci dobre poznáte). Uvažujeme, kam sa vlastne školstvo uberá. Najviac nás hnevá, že o nás až príliš často rozhodujú ľudia, ktorí majú so školstvom spoločné len to, že sa v názve ich úradu toto slovo vyskytuje. Prax a odborný pohľad na problematiku absentuje a keďže musia vykázať nejakú činnosť vymýšľajú si (odpustite mi, prosím, moju expresivitu) ftákoviny.
Už dávnejšie uvažujem nad tým, načo sú vlastne dva úrady, ktoré z (môjho subjektívneho) pohľadu praxe stoja proti sebe. Štátna školská inšpekcia a MPPC. Uvediem príklad: metodici vám poradia, ako vypĺňať školskú agendu, príde inšpekcia a "zvozí" vás za zle vyplnenú triednu knihu / triedny výkaz / zle vypracované plány a podobne. Ak by sa zlúčili (čo by iste usporilo aj peniaze) a vzniklo by Inšpekčno-metodické / Metodicko - inšpekčné centrum (myslím, že názov by sa v parlamente preberal asi veľmi dlho) , takéto nejednoznačnosti a s tým spojené obťažovanie koncových hráčov / učiteľov by odpadlo. Ten, kto by odporučil vypĺňanie agendy nejakým spôsobom by určite netrval na tom, že to nie je v poriadku a učiteľ to má všetko zgruntu prepísať.
Štyri dni pred zverejnením tohto príspevku som mal na knihe tvárí malú debatku s kamarátom. Dovoľte, prosím, uviesť výňatky (nepodstatné veci bez vplyvu na kontext s dovolením vynechám):

Stalo sa, čo som čakal. Ešte Čaplovič ani nie je ministrom školstva a už sa snaží vyrobiť prvú p... somarinu. Chce diktovať stredným školám (konkrétne, alebo konkreténne?, gymnáziám), koho majú prijímať. Asi si obnovil v pamäti článok 4. ústavy (ČS)SR o vedúcej úlohe Smeru v spoločnosti. Holt, komanč je komanč, zostane ním až do konca života a svoje diktátorské chúťky sa nenaučí ovládať. Sluchaj, Fasbúk, Ty si zapamätáš moje slová. Toto nedopadne dobre s našim školstvom a o štyri roky, keď bude školstvo bilancovať (alebo skôr balancovať na hranici smrti a bezvedomia, lebo inak to nevidím) si Ťa vezmem za svedka. Ak teda neprídu skôr vzať oni mňa, zákony si na to budú môcť schváliť :-D .

(nasledovala reakcia môjho kamaráta, v tomto prípade nie je dôležitá, v skratke, písal o maturite svojej dcéry; ďalej je moja odpoveď)

Hlavnou myšlienkou môjho príspevku malo byť, že štátni úradníci (vrátane a v prvom rade ministrov) sa nemôžu správať ako majitelia sveta a králi diskoték. 1. Čaplovič je, pokiaľ viem, archeológ, takže o problematike základného školstva (pardon, primárneho vzdelávania, ktoré je asi v najväčších sr... problémoch) toho asi veľa vedieť nebude. Je to jasne politická a nie odborná nominácia. Ako je možné, že na post ministra hospodárstva sa dostane človek, ktorý aspoň vyštudoval ekonómiu, ale na školstvo si trúfne hocikto, kto má dieru v zadku? (Česť výnimkám). 2. Takéto veci sa nemôžu len tak šplechnúť od boku do telky. Každému takémuto rozhodnutiu má predchádzať rozbor (alebo sa tomu vraví aj analýza) daného stavu, či vôbec je niečo NUTNÉ meniť. Pretože do vecí, ktoré fungujú, sa zásadne nešprtá (netvrdím, že školstvo funguje). Potom sa rozbor s návrhmi na nápravu stavu predostrie na posúdenie dotknutej/ným strane/nám (v tomto prípade by som si zvolil odbornú verejnosť, teda učiteľov, resp. povedzme učiteľskú komoru, v žiadnom prípade nie odbory, pretože aj keď sa to zdá, odbory podľa mojich pozorovaní toho často s odborníkmi nemajú veľa spoločného) a na základe námietok sa vedie diskusia, ktorá smeruje k dohode. Čaplovič je oficiálny predstaviteľ Smeru a ak si takto predstavuje vedenie ministerstva a vládnutie, Fico (ak to teda myslí vážne s umiernenosťou, ktorú deklaroval) by mu mal dať po tlame. Spomeňme si, ako riadil a doriadil post podpredsedu pre ľudské práva. Nič neurobil a je to čím ďalej, tým horšie. 3. Štát nemôže rozhodovať o všetkom a v tomto už vôbec nie. Štát má vytvoriť podmienky na to, aby som sa mohol SLOBODNE rozhodovať, čo a ako budem robiť. Samozrejme, musím znášať aj následky svojich rozhodnutí a ak sa rozhodnem blbo, je to nielen moja vina, ale aj vina mojich rodičov a učiteľov (napísal som to, či sa to mojim kolegom páči, alebo nie, lebo aj my sme zodpovední za rozvoj rozlišovacích schopností detí a pretože dieťa sa učí rozhodovaniu od dospelých, ktorí sú zaňho do istého veku zodpovední). Na záver, tak ako si napísal, maturitu nemajú čo pripravovať ľudia z kancelMárií, ktorí sú odtrhnutí od reality (a často pri vyberaní a zostavovaní otázok aj z reťaze), ale mohli by ju pripravovať učitelia z učiva, ktoré žiaci preberajú a ktoré určuje štátny vzdelávací program. Je to trochu zložitejšie, ale ak sa chce, spôsob sa dá nájsť. Je úbohé, ak sa otázky stavajú takým spôsobom, aby sme študentom dokázali, čo nevedia, miesto toho, aby sme zistili, čo všetko sa naučili. Tie otázky asi pripravoval niekto s príšerne malým.... egom a za každú cenu si potreboval niečo dokázať.

Ešte k bodu 1. vo vzťahu k učiteľovi. Moje slová budú kacírske a niektorí z vás hodia (slovným) kameňom. Platy sú síce pekná vec, ale z čoho? Dopadneme ako sestry a lekári. Poznáte príslovie "Kde nič nie je, ani smrť neberie". Zákonom nám platy zvýšiť môžu, dokonca aj o 20%, ale dá sa to zároveň zákonom schváleným v našom skvelom parlamente plnom bezúhonných a na verejné blaho hľadiacich poslancov "ofintiť" tak, že sa uberie z pevnej zložky, urobí sa z nej pohyblivá závisiaca od "výkonov" a rozhodnutia riaditeľa školy a máme po ftákoch. Súhlasím s Ľubošom v tom, že musíme byť jednotní, ale dovolím si nesúhlasiť s tvrdým štrajkom. Popudíme proti sebe rodičov, s ktorými máme spolupracovať, spôsobíme kolaps nielen v školstve, ale aj v spoločnosti, škody budú obrovské a na ich vykrytie sa použijú možno peniaze, ktoré by sme mohli dostať my, ak by sme miesto štrajku rokovali. A pretože si myslím, že slovo rokovať je odvodené od slova rok, nebude to asi krátka cesta. Buďme však príkladom celej spoločnosti a ukážme, že štrajk všetko nevyrieši a veci sa dajú dosiahnuť aj trpezlivosťou (ktorej, mimochodom, máme deti učiť). Ja mám svoju prácu rád, dovolím si tvrdiť, že aj väčšina mojich žiakov ma má rada. Ja osobne odborom neverím a uprednostním ako našich zástupcov Slovenskú komoru učiteľov. Je to naša stavovská organizácia, ktorá je vybavená odbornými (nie odborárskymi) znalosťami a zručnosťami.
Dúfam a pevne verím, že to spolu dotiahneme do úspešného začiatku novej éry slovenského školstva.
Pekný večer.

* Reagovať | Helena Vicenová | (08.04.2012 14:03 - neprečítaný)

Verim, ze SKU bude primeranym partnerom ministra skolstva pri presadzovani poziadaviek ucitelov.
S postojom, ktory zaujal p. Csontos, nesuhlasim.

* Reagovať | Štefan Csontos | (08.04.2012 15:51 - neprečítaný)

Milá pani Helena.
Toto sa mi naozaj páči. Som rád, že žijeme v dobe, v ktorej môžme verejne a bez obáv povedať "nesúhlasím". Je to základ diskusie o ktorú nám (dúfam) všetkým ide a z ktorej má rezultovať výsledok prospešný VŠETKÝM (teda nielen učiteľom). Som človek, ktorý na základe rozumných argumentov dokáže prehodnotiť svoj postoj. Skúste, prosím, definovať, v čom a prečo nesúhlasíte, Váš nesúhlas bol priveľmi všeobecný. Nesúhlasíte s celým postojom, alebo len s časťou? A s ktorou?
Verím, že sa rozbehne plodná debata v ktorej dospejeme k nejakému zmyslupnému záveru.
Prajem krásne veľkonočné sviatky

* Reagovať | Helena Vicenová | (08.04.2012 16:41 - neprečítaný)

Vazeny pan Stefan,
priznavam, ze som lutovala, ze v toto sviatocne popoludnie som isla na internet a precitala som si Vas dlhy prispevok. S Vasim prvym odstavcom suhlasim, co sa tyka Inspekcie. No to, co pisete dalej (ako reci v krcme, slovnik, v pohode – tam nechodim) – ale tu to naozaj nemusim (a vadilo by mi to, aj keby ste sa takymto sposobom vyjadrovali aj o inych). Asi som precitlivena alebo sviatocne naladena – ale ked som si uvedomila, ze su to slova ucitela, ktorý uci a vychovava male deti, zostalo mi na vracanie... Ja by som si svoje deti z Vasej triedy zobrala, keby som si precitala tento Vas prispevok... Vy neponukate riesenia, Vy len osocujete, prikazujete, co by stat mal, vyznate sa vo vsetkom – to som vycitala ja z Vasich viet. No a v ramci slobody, ktoru mam, som to povazovala za potrebne povedat aspon strucne. Som rada, ze ste reagovali a teda, ze som Vam to mohla aspon ciastocne konkretizovat. No a drzim Vam palce, aby sa Vam podarilo rozvinut plodnu debatu, veducu k zmysluplnemu zaveru.


* Reagovať | Štefan Csontos | (08.04.2012 23:17 - neprečítaný)

Pani Vicenová.
Mám niekoľko zásadných pripomienok k Vašej reakcii. Budem sa snažiť byť vecný a logický.
1.) Logické rozpory vo Vašich vetách:
a.) oslovenie vážený ostro kontrastuje s tým, že sa Vám chce zo mňa vracať – logicky si ma vážiť nemôžete;
b.) súhlasíte s mojim odstavcom ohľadne inšpekcie a MPPC (čo z môjho, a logicky teda aj z Vášho pohľadu je riešenie) a vzápätí si odporujete, lebo tvrdíte, že riešenia neponúkam;
c.) Obviňujete ma z osočovania – ani jediným písmenkom som si nedovolil hodnotiť Vašu osobu, pretože Vás nepoznám. Naopak, Vy ste osočili mňa, pretože ma tiež nepoznáte, ale suverénne píšete, že by ste odo mňa svoje deti vzali preč a chce sa Vám zo mňa vracať.

2.) Krčmové reči:
Odpustite mi, ale vychádzal som z predpokladu, že vo väčšine škôl sa učitelia rozprávajú inak v kabinete, inak na chodbe pred žiakmi, inak sa rozprávajú doma, inak medzi priateľmi. Je to prirodzené (hádam tu nemusíme rozoberať základy sociálnej psychológie). Toto je, ak som si dobre všimol, zborovňa (aj keď v elektronickej forme), teda som tu medzi kolegami. Dovolím si vysloviť domnienku, že aj u Vás v zborovni sa nájdu kolegyne a kolegovia, ktorí občas veci (a nepochybujem, že aj žiakov) pomenujú expresívnejšími výrazmi. Uisťujem Vás, že pred svojimi žiakmi si nedovolím takýto spôsob vyjadrovania sa. A ak to považujete za pokrytectvo, je to Vaše právo. Nie je vždy pravda, že vtáka poznáš... (kto vie, doplní si).

3.) Konkretizácia:
Vaša citácia: „ze som Vam to mohla aspon ciastocne konkretizovat.“ Jedinú vec, ktorú ste konkretizovali, bol Váš súhlas s mojim návrhom ohľadne ŠŠI a MPPC. Inak ste nekonkretizovali NIČ (alebo lepšie, aby nedošlo k negácii negácie, konkretizovali ste NIČ).

Vôbec neprikazujem, čo má štát robiť a aj keby, mám na to právo, som predsa jeho občan. Nevynechal som jediné voľby od r. 1990 a vyznávam zásadu, že nadávať na politikov môže len človek, ktorý bol voliť. Vôbec sa vo všetkom nevyznám, aj keď si dovolím neskromne poznamenať, že môj obzor je pomerne široký, snažím sa ho stále rozširovať a v niektorých špecifických oblastiach aj prehlbovať a k tomu vediem aj moje deti a mojich žiakov. Každý by mal vedieť niečo o všetkom a všetko o niečom (slová jedného môjho bývalého učiteľa).
Na záver: Od pôvodnej témy sme sa veľmi odklonili (ako Trockij od generálnej línie :-D ) a toto sa už schyľuje k flamewaru (teda osobným útokom), aj keď z mojej strany som na Vás ani raz nezaútočil, len som sa snažil vecne a logicky reagovať. Vôbec sa nebudem čudovať, keď nás moderátor vyhodí ;-) .

* Reagovať | Miroslav Sopko | (10.04.2012 17:35 - neprečítaný)

Dobrý deň, ani som netušil aká plodná diskusia sa tu rozbehne. Nemyslím si, že sú tieto komentáre moderované, i keď vpravo dole pod každým je možnosť "Nahlásiť nevhodný komentár", čo som ja zatiaľ ani raz nemusel využiť. Aj mne sa stane, že sa sem-tam nechám uniesť a myslím, že potom úplne stačí sa ospravedlniť sa prehnanú reakciu a ... ideme ďalej. Myslím, že máme spoločné ciele a musíme spoločne za ne zabojovať, čo samozrejme bude beh na dlhú trať, ale ustúpiť už nemáme kam!

* Reagovať | Miroslav Sopko | (10.04.2012 17:37 - neprečítaný)

ospravedlňujem sa za preklep (nie je to ako na našom SKU diskusnom fóre, kde si to po sebe môže človek upraviť) "že potom úplne stačí sa ospravedlniť za prehnanú reakciu..."

* Reagovať | Mária Langová | (10.04.2012 10:59 - neprečítaný)

Držím palce, nech aspoň časť s toho čo zosumarizovala SKU sa splní.

* Reagovať | Dagmar Hrušková | (10.04.2012 20:51 - neprečítaný)

Ďakujem, dúfam, že urobíme všetko pre to, aby sa čo najviac požiadaviek stalo skutočnosťou. Ale- myslím si, že len trpezlivosť nám nestačí. Či sme ju nemali 20 rokov? Ak bude potrebné ich podporiť štrajkom, pôjdem. Bola som aj v Bratislave na jeseň.
Skúsme aspoň svojim komentárom dať najavo podporu SKU. Čo ak si pááán minister nájde čas a pozrie si našu stránku. Zasmeje sa. Veď požiadavky SKU podporuje len pár učiteľov. Dali to najavo svojou podporou na Virtuálnej knižnici. Svoju úctu a postavenie si ústupkami, trpezlivosťou, ktorú si verejnosť môže vysvetľovať aj našou neschopnosťou, nič nedosiahneme.
Tak poprosím, milí kolegovia, reagujte, nech vidia, že sme za návrhy SKU.

* Reagovať | Andrej Hipík | (11.04.2012 20:24 - neprečítaný)

No, s horeuvedenými podnetmi SKU jednoznačne súhlasím. Bolo by dobré s tým operovať až do ich prijatia na ministerstve či už formou dohody za rokovacím stolom alebo prostredníctvom "ulice".
Vyslovujem absolútnu podporu!

* Reagovať | Erika Piovarčiová | (12.04.2012 22:41 - neprečítaný)

Ja ďakujem za zverejnenie uvedeného dokumentu, súhlasím s odporúčaniami a prajem veľa síl pri ich presadzovaní. Osobne som však veľmi skeptická ohľadne reálnosti zvýšenia platu o 15%. Ak by sa to podarilo bola by som


*Pridať komentár