Socioterapia, psychoterapia a dieťa 11.11.2013 v Bratislave

Blog  |  Gabriela Šimová  |  Seminár, socioterapia a dieťa 12. 4. 2013 v Kremnici pozvánka  |  20.09.2013 15:08

LogoIPS_far

 

 


Inštitút psychoterapie a socioterapie

 Vás pozýva na 4. ročník seminára

 

Socioterapia,

psychoterapia

a dieťa

 

11.11.2013 v Bratislave

 

 


 

Program Seminára

 

 


8:00 – 9:00

Registrácia účastníkov

9:00 – 9:15

Otvorenie seminára

9:15 – 12:15

Prednáškový blok

9:15 – 10:00

Viera Filipová: Zvládanie konfliktov a agresívneho správania v školskom prostredí

10:00 – 10:45

Ingrid Kosová, Zuzana Almáši Koreňová: Špecifiká práce s rómskymi deťmi

10:45 – 11:15

Prestávka

11:15 – 12:00

Ľudovít Dobšovič: Supervízia ako nástroj zlepšenia práce učiteľov a vychovávateľov

12:00 – 13:00

Mihály Elekes: Buď slobodný a odvážny!

13:00 – 14:00

Obedová prestávka

14:00 –  17:00

Paralelné workshopy:

 

Ingrid Kosová, Zuzana Almáši Koreňová: Montessori predškolská pedagogika

 

Ivan Juráš: Neurofyziologické príčiny porúch učenia a správania – INPP školský program

 

Ľudovít Dobšovič, Mihály Elekes: Encounterová skupina

Účastníci získajú certifikát o absolvovaní seminára. Za účasť na seminári nie je možné získať kredity.

 

Cieľová skupina: pedagógovia, špeciálni pedagógovia, psychológovia, vychovávatelia, študenti príslušných odborov

 

Prihláška: Na seminár sa môžete prihlásiť vyplnením online registračného formulára na www-stránke IPS (www.socioterapia.sk) alebo priamo po kliknutí sem.

 

Účastnícky poplatok za seminár je 20 €.

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 31.10.2013 (podrobnejšie informácie sa dozviete po vyplnení registračného formulára). 

 

Upozornenie: Počet miest je obmedzený, uprednostníme účastníkov, ktorí sa prihlásia a zaplatia účastnícky poplatok.


Prednášajúci a lektori


 

PhDr. Zuzana Almáši Koreňová je autorkou a koautorkou viacerých regionálnych aj národných výchovno-vzdelávacích projektov, tiež viacerých odborných príspevkov a metodických publikácií. V minulosti pôsobila ako dobrovoľníčka v Humanistickom centre vo Zvolene a v OZ Súlad, ako produktová trénerka a trénerka soft skills vzdelávania dospelých. Vo svojej činnosti pokračuje a od roku 2009 sa aktívne podieľa na mimoškolskej výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia v rámci Quo vadis, o.z. Má skúsenosti s protipredsudkovou výchovou, vo svojej praxi aplikuje inovatívne, interaktívne a participatívne metódy zážitkového učenia, profesionálne sa venuje mediácii.

 

PhDr. Ľudovít Dobšovič vyštudoval psychológiu na Univerzite Komenského v Bratislave a od r. 1986 sa aktívne venuje psychoterapii a poradenstvu. Je absolventom dvoch dlhodobých výcvikových  programov – psychodynamického výcviku a PCA výcviku. Od r. 1993 organizuje výcviky a tréningové programy pre budúcich psychoterapeutov a socioterapeutov a vzdelávacie aktivity pre psychológov, pedagógov, manažérov, sociálnych pracovníkov atď. Je autorom populárno-náučnej publikácie „Naučte sa riešiť konflikty“.

 

Mihály Elekes (Maďarsko): Psychológ, riaditeľ Színes iskola (Farebnej školy) v Maďarsku, jedinečnej alternatívnej školy v rámci Európy, ktorej výchovno-vzdelávací proces funguje na princípoch psychoterapeutického prístupu PCA (Person Centered Approach). Je to tzv. nedirektívny prístup, kde učiteľ nerozhoduje o dieťati. Do vyučovania je zahrnutá celá osobnosť dieťaťa. Žiakom je ponechaná osobná sloboda a možnosť rozhodovať sa o svojom vzdelávaní. V atmosfére slobody a zodpovednosti sa deti učia týmto hodnotám. Mihály Elekes je tiež absolvent, organizátor, ako aj facilitátor psychoterapeutického výcviku PCA.

 

Mgr. Viera Filipová je psychologička, v súčasnosti pracuje v Spojenej materskej a základnej škole pre sluchovo postihnutých V. Gaňu v Kremnici. Na Trnavskej univerzite vyštudovala aj filozofiu a navštevuje psychoterapeutický výcvik PCA. Medzi jej profesijné záujmy patrí oblasť rozhrania medzi filozofiou a psychológiou, psychoterapia, nedirektívna hrová terapia, facilitovanie encounterových skupín a pervazívne vývinové poruchy. Zaoberá sa aj pracovnou psychológiou, uplatnením zážitkovej pedagogiky v oblasti rozvoja ľudských zdrojov a jej aplikáciou formou outdoor management trainingu..

 

MUDr. Ivan Juráš je absolventom Lekárskej fakulty UK a medzinárodného postgraduálneho kurzu v metóde INPP. Venuje sa neurofyziologickej psychológii, psychoterapii, socioterapii a Montessori pedagogike.

 

Ing. Ingrid Kosová, PhD. je ľudsko – právna  aktivistka a vinkluzívneho vzdelávania začala pôsobiť v roku 2008. Ako zriaďovateľka školských zariadení Quo vadis a Materskej školy Montessori vyvíja snahu o zvýšenie vzdelanostnej úrovne detí z marginalizovaných komunít       s dôrazom na špecifiká vzdelávacích potrieb rómskych detí a mládeže. Vyvrcholením jej úsilia je diseminácia filozofie Marie Montessori pre všetky deti bez rozdielu, najmä pre tie z málopodnetného prostredia. Je častým hosťom seminárov, konferencií a workshopov na tému zavádzania inkluzívneho vzdelávania, desegregácie v školskom prostredí a citlivého prístupu v edukačnom prostredí. Jej mottom je vytvorenie tolerantnejšej spoločnosti prierezovým zavedením ľudsko-právneho vzdelávania do učebných osnov a zavádzanie inovatívnych postupov do edukačného procesu s cieľom vytvorenia Lepšej školy pre všetkých.

 

 

Organizačné informácie:

 

Miesto konania workshopu:

Európska vzdelávacia akadémia, Nobelova 16, Bratislava. Miesto konania sa nachádza cca 10 minút pešo od železničnej stanice Bratislava-Vinohrady.

 

Dopravné spojenie:

zástavka Európska vzdelávacia akadémia

autobus č. 51

v smere od Trnavského mýta

 

zastávka ŽST Vinohrady

autobus č. 59

električky č. 3, 5, 7, 11, 17

v smere od Račianskeho mýta

 

Strava:

V cene seminára je zahrnuté občerstvenie, obed si zabezpečuje každý účastník sám. V blízkosti miesta konania je reštaurácia s ponukou obedového menu a potraviny.

 

V prípade zrušenia workshopu z organizačných dôvodov Vás o tejto skutočnosti budeme informovať najneskôr do 5.11.2013 a prijaté platby vrátime späť na účet odosielateľa. V prípade, ak zrušíte účasť Vy, prijaté platby nebudeme vracať.


 

Kontakt:: Inštitút psychoterapie a socioterapie, Gercenova 6/A, 851 01 Bratislava

Informácie: Monika Czaniková, mobil: +421918222929 (v čase od 8:30 do 16:30)

E-mail: vzdelavanie@socioterapia.sk
Hodnotenie:    | Zobrazení: 1770


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Beáta Vasiľovová | (20.09.2013 19:55 - neprečítaný)

Bližšie na východ sa nechystáte náhodou?


*Pridať komentár