Slovenská komora učiteľov

logo SKU je mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Vynakladá úsilie na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Viac informácii na www.sku.sk
Členstvo v komore
Prihláška do Slovenskej komory učiteľov:
Elektronickú prihlášku možete vyplniť po kliknutí na nasledujúci odkaz.
http://sku.sk/registracia/
Členom SKU sa môže stať ten, kto vykonáva učiteľstvo ako povolanie alebo sympatizuje s touto profesiou. Povinnosť zaregistrovať sa vyplýva zo stanov Slovenskej komory učiteľov.
* Súčaťou registrácie je aj členský poplatok, ktorý bol Valným zhromaždením SKU určený vo výške 5€/rok. Poplatok zasielajte na číslo účtu IBAN SK88 1100 0000 0029 2384 1499, pri bankovom prevode uveďte do poznámky svoje meno, priezvisko a kraj.

Členstvo v Slovenskej komore učiteľov je vyslovene na báze dobrovoľnosti.