Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - ZŠ Malá Ida

Adresa výkonu práce
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
12.08.2022
Termín nástupu do zamestanania
22.08.2022

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
pokročilý - Word, Excel, PowerPoint, Teams
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
Ďalšie informácie
Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania, - profesijný životopis, - motivačný list, - kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, - písomný súhlas na použitie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platové podmienky: - budú určené podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Malá Ida
Školská 10
044 20, Malá Ida
Kontaktná osoba
Alžbeta Ličková
riaditel.zsmida@gmail.com
0910146949
Zobrazení: 34