Ďalšie stretnutie signatárov Deklarácie = SPOLOČNÝ POSTUP

Blog  |  Ľuboš Kvašňak  |  Novinky  |  06.06.2016 14:49

Dňa 2.6.2016 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku stretli signatári Deklarácie OZPŠaV a partnerských reprezentácií pôsobiacich v školstve na podporu skvalitňovania podmienok a úrovne vzdelávania a vedy v Slovenskej republike. Cieľom tohto stretnutia bola diskusia o aktuálnej situácii v školstve a výsledkoch okrúhlych stolov ministerstva školstva k plánu úloh na rok 2016

Na úvod rokovania predseda zväzu Pavel Ondek stručne okomentoval jednotlivé body Deklarácie a rozsah ich zapracovania do programového vyhlásenia vlády SR. Zároveň zhodnotil výsledky okrúhlych stolov ministerstva školstva a podrobnejšie sa venoval návrhu vlády na zvyšovanie platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov od 1.9.2016. Pripomenul, že OZ PŠaV akceptuje takéto zvýšenie platov, avšak považuje ho stále za nedostatočné. Navyše kritizoval, že zvýšenie platov sa nemá týkať nepedagogických zamestnancov na školách , ani vedeckých a výskumných pracovníkov. V tejto súvislosti informoval o odštartovanej kampani zväzu na podporu riešenia platovej otázky aj týchto dvoch skupín zamestnancov. Ďalej informoval o odovzdaní petície za zjednotenie financovania a riadenia verejného regionálneho školstva na úrade vlády, pod  ktorú sa podpísalo vyše 78 tisíc občanov. Stručne tiež naznačil priebeh rokovaní o Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na rok 2017 a spor s ostatnými odborovými zväzmi združenými v KOZ SR pri presadzovaní výraznejšieho zvýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov. Na záver vystúpenia navrhol dohodu na ďalšom spoločnom postupe a otvoril diskusiu.

Sidka Horváthová, predsedníčka Asociácie verejných jazykových škôl SR naznačila problémy pri dofinancovaní minimálnej mzdy nepedagogických zamestnancov a nedostatok financií na riadne fungovanie jazykových škôl. Martin Putala, predseda Rady vysokých škôl uviedol, že dôležité je zvyšovanie celkového rozpočtu školstva a nie len tarifných platov. Alena Petáková, prezidentka Združenia základných škôl Slovenska zdôraznila problémy pri zvyšovaní platov zamestnancov v rámci originálnych kompetencií samosprávy od 1.9.2016. Na stretnutí odznela informácia, že podľa daňovej prognózy zverejnenej MF SR bude rozpočet miest a obcí oproti roku 2015 približne o 15% vyšší, čo znamená, že samospráva má prostriedky na zvýšenie platov. Eduard Burda z Klubu dekanov naznačil potrebu dohodnúť sa na časovom horizonte pri presadzovaní našich priorít. Miroslav Habán, podpredseda zväzu pre vysoké školy a priamo riadené organizácie pripomenul, že nesmieme zabudnúť na nedôstojné platy nepedagogických zamestnancov. Branislav Kočan z SKU naznačil, že je podľa neho možný určitý kompromis, ak by však bol súčasťou jasnej dohody s vládou o každoročnom zvyšovaní platov zamestnancov školstva v súlade s Deklaráciou. Následne signatári diskutovali o spoločnom postupe a dohodli sa na spôsobe presadzovania požiadaviek  Deklarácie v procese kolektívneho vyjednávania. Potvrdili odhodlanie bojovať najmä za požiadavku každoročného 0,5% zvýšenia rozpočtu školstva na zlepšenie úrovne a podmienok vzdelávania a vedy, tiež požiadavku na každoročné výrazné zvyšovanie platov pedagogických a odborných zamestnancov v súlade s Deklaráciou, potrebu úpravy tarifnej tabuľky nepedagogických zamestnancov tak, aby začínala minimálnou mzdou a participáciu na príprave Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania. Zároveň sa zhodli, že ak na základe rokovaní nedôjde k dohode s vládou SR, budú požiadavky Deklarácie spoločne presadzovať aj nátlakovými akciami vrátane štrajku. Ďalšie stretnutie sa predpokladá koncom augusta s cieľom zhodnotiť situáciu v kolektívnom vyjednávaní na rok 2017 a dohodnúť ďalší postup.

Hodnotenie:    | Zobrazení: 808


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Ľuboš Kvašňak | (12.09.2017 09:18 - neprečítaný)

asi z toho nič....


*Pridať komentár