26. týždeň = TÝŽDEŇ PLAČÚCICH OČÍ nad našimi platmi

Blog  |  Ľuboš Kvašňak  |  Novinky  |  21.06.2016 10:56

Nespokojní nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva rokovali v Bratislave dňa 15.6.2016

Historicky po prvýkrát sa stretli zástupcovia odborárov za profesijné sekcie nepedagogických zamestnancov škôl, školských zariadení a školského stravovania v regionálnom a vysokom školstve na spoločnom celoslovenskom zasadnutí. Podnetom na spoločné stretnutie a zjednotenie je aktuálna kampaň nepedagogických zamestnancov, ktorých pracuje v školstve cca 50 000 a hľadanie spoločných postupov a riešení na dosiahnutie zlepšenia dlhodobo kritickej situácie v odmeňovaní. Tou povestnou poslednou kvapkou pretečeného pohára trpezlivosti tejto kategórie zamestnancov je rozhodnutie vlády SR o zvýšení platov pedagogických a odborných zamestnancov od 1. 9. t. r., pričom nebola rešpektovaná zásadná pripomienka OZ PŠaV na Slovensku a ani KOZ SR k novele zákona 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

V úvode stretnutia predseda zväzu Pavel Ondek oboznámil prítomných zástupcov z celého Slovenska s aktivitami zväzu /Deklarácia z 17.2. 2016, priebeh kolektívneho vyjednávania o KZVS na rok 2017, súčasná kampaň nepedagogických zamestnancov a list z Úradu vlády SR s informáciou o odstúpení tohto problému ministrovi školstva pánovi Plavčanovi, petícia na zjednotenie riadenia a financovania v školstve, novela zákona o odmeňovaní od 1. 9. 2016 a 6%-né navýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva a vysokých škôl. Upozornil na posledné rokovanie Rady zväzu z 9. 6. t. r. v súvislosti s prebiehajúcim kolektívnym vyjednávaním na rok 2017 najmä čo sa týka valorizácie platov zamestnancov a požiadaviek zväzu i KOZ SR.

Vedúca sekcie THP a robotníckych profesií za združenie stredného školstva Katarína Pecušová oboznámila účastníkov zasadnutia s výsledkami SWOT analýzy, ktorá je pracovným materiálom pre komisiu pri Úrade vlády SR na riešenie problému zosúladenia platovej /základnej/ tabuľky s úrovňou minimálnej mzdy.

Vedúca sekcie nepedagogických zamestnancov za združenie základného školstva Eva Kmecová upozornila na potrebu doplniť SWOT analýzu, upozornila na mimoriadne nízke platové ohodnotenie nepedagogických zamestnancov. Poukázala na fakt, že OZ PŠaV na Slovensku ako jediný zastupuje kategóriu práve týchto zamestnancov.

Vedúci sekcie THP a robotníckych povolaní za vysoké školy a PRO Peter Hrobár informoval o rokovaní sekcie, ktoré sa uskutočnilo v dopoludňajších hodinách a zaoberalo sa najmä požiadavkou na zosúladenie platovej tabuľky s úrovňou minimálnej mzdy a aktualizáciu katalógu pracovných činností. Sekcia navrhuje rozbehnúť petičnú akciu.

Vedúca sekcie zamestnancov školských jedální Edita Horváthová upozornila na veľmi zlú finančnú situáciu pracovníkov v školskom stravovaní, pričom práve títo zamestnanci sa starajú o zdravie budúcej mladej slovenskej generácie. Navrhla vyjadriť nespokojnosť zamestnancov formou „Dňa smútku“.

V diskusii prítomní zástupcovia poukázali na dlhodobo podhodnotené „odmeňovanie“ zamestnancov, ktoré je už kritické a ťažko získať na pracoviská nových zamestnancov, sú obavy zo straty zamestnania pri rušení školských zariadení ale je aj ochota zaštrajkovať za reálne zlepšenie mzdovej a sociálnej situácie. Je potrebné rozbehnúť informačnú kampaň o nespokojnosti nepedagogických zamestnancov /listy poslancom NR SR, médiá/.

Vzhľadom na :

  1. nerešpektovanie zásadných požiadaviek zväzu a KOZ SR na zvýšenie platov od 1.9. 2016 o 6% pre kategóriu nepedagogických zamestnancov
  2. dlhodobo podhodnotenú platovú tabuľku, ktorá začína v 1. platovej triede v 1. stupni na úrovni – 124,50 EUR pod úrovňou minimálnej mzdy a tým dochádza k nivelizácii platov
  3. neaktuálne katalógy pracovných činností sa sekcie dohodli na vyhlásení:

26. týždeň vyhlasujeme za

                                                           TÝŽDEŇ PLAČÚCICH OČÍ nad našimi platmi 


plagát na stiahnutie: http://www.ozpsav.sk/files/documents/tyzden%20placucich%20oci_plagat.pdf

Hodnotenie:    | Zobrazení: 1687


* ohodnotiť

Diskusia

pridať komentár

* Reagovať | Pavol Hulík | (21.06.2016 17:32 - neprečítaný)

po prvýýýkrááát ??? ...

* Reagovať | Ľuboš Kvašňak | (21.06.2016 19:46 - neprečítaný)

v takomto zložení = od MŠ až po VŠ, z celého Slovenska. Doteraz to bolo zvlášť za jednotlivé typy škôl.

* Reagovať | Ondrej Pastierik | (21.06.2016 18:45 - neprečítaný)

Ako sa zapojiť a podporiť?

* Reagovať | Ľuboš Kvašňak | (21.06.2016 19:51 - neprečítaný)

1. vytlačiť plagát, vyložiť ho všade na viditeľné miesto (na vchod do školy, na chodbách školy, v kuchyni na výdajnom okienku, proste všade a čo najviac)

2. v 26.týždni od 27.6. - 1.7.2016 sa obliesť do čierneho(košeľa, tričko,...)

očakávané je podporné stanovisko od pedagógov

* Reagovať | Ľudovít Sebelédi | (22.06.2016 14:32 - neprečítaný)

nuž prvý krôčik to je, držím palce, no zároveň som úplne presvedčený, že tadiaľto cesta nevedie..... treba poriadno: na ulici, osobne a neobmedzeno.... určite podporím....

* Reagovať | Ľuboš Kvašňak | (22.06.2016 18:24 - neprečítaný)

treba sa šetriť na jeseň ;-)

* Reagovať | Vladimír Crmoman | (22.06.2016 16:31 - neprečítaný)

Podporujem a osobne to vyjadrím celodenou účasťou na proteste 1. júla 2016. "V tento deň chceme upriamiť pozornosť na neplnenie predvolebných sľubov politikov a ignorovanie dlhodobých odporúčaní Európskej komisie a OECD v otázke nedostatočných verejných výdavkov na vzdelávanie a v otázke nedostatočného finančného ohodnotenia zamestnancov školstva, ktoré limituje atraktivitu ich povolania." http://isu.sk/tlacove-spravy/vyzva-k-podpore-protestneho-pochodu-1-jula-2016/
Pridáte sa pán Kvašňak?

* Reagovať | Ľuboš Kvašňak | (22.06.2016 18:30 - neprečítaný)

Možno by bolo fajn aj ich tam spomenúť, vari aj nejakí nepedagogickí prídu. Bol som jeden z tých, ktorí boli za účasť odborárov na proteste 1.júla(myslím, že aj tak tam budú). Ja budem v tom čase v USA pri dcére a vnúčatách(vidím ich raz za rok na pár týždňov a letenky boli kúpené pár mesiacov dopredu... Príležitostí spojiť sily bude ešte dosť ;-)

* Reagovať | Pavol Hulík | (22.06.2016 21:20 - neprečítaný)

no čo už ... ale mohol by "jeden z tých" ... či ? ...

* Reagovať | Ondrej Pastierik | (29.06.2016 08:37 - neprečítaný)

Toť od nás z BB - nepedagogický zamestnanci Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského v čiernych farbách ...

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10205231379782533.1073742023.1787464536&type=3


*Pridať komentár