Sem tam niektorých "američanov" nenápadne spovedám. Ako to fungovalo na škole v USA, čo sa učili, v akom prostredí, akých mali spolužiakov? Chcem si vytvoriť názor z čo najväčšieho počtu informácii. Dozvedel som sa, že chodili do štátnej školy, v triede bola polovica afroameričanov, oproti nám mali lepšie vybavené učebne pre "sciences", často tam robili pokusy, do školy si nosili jedlo, pretože kuchyňu a jedáleň nemali, učebnice nevláčili hore dolu, ale mali ich v škole, v ktorej boli tak do 16:00. Minule som sa, po tom čo ma nazlostili žiaci v ôsmej triede, pýtal, aké tresty mali v škole a akých sa najviac obávali.

Odpoveď troch z piatich žiakov bola taká, že najviac sa obávali toho, ak ich učiteľka poslala za riaditeľom, plus doučovania.  Ak žiak na hodine sústavne vyrušoval, tak bol poslaný do riaditeľne. Vedľa riaditeľne bola miestnosť, kde sa žiak musel pod dozorom učiť. Ak nezvládol učivo, tak ostal "po škole". Prekvapilo ma, že dokonca existovalo doučovanie aj v sobotu. Z rozhovoru som pochopil, že sobotné doučovanie bolo pre žiakov nepríjemné a zahanbujúce.

Pýtal som sa ďalej, že čo ak vyrušoval viackrát, alebo ak bol voči učiteľom drzý, bil sa, či používal sprosté slová. V tomto prípade bol žiak vylúčený zo školy podľa stupňa priestupku na jeden, dva, alebo tri dni. Ak napríklad nejaký žiak používal vulgárne slová, tak bol na jeden deň vylúčený zo školy. To malo aj dôsledky pre rodičov. Rodičia museli prísť na pohovor do školy, žiak dostal zápis do osobného listu. Ak mal zápisov veľa, mal potom problémy dostať sa na lepšiu strednú školu.

Ešte spomeniem jednú vec. Mamička žiaka "američana" sa rozprávala s mojími kolegyňami o svojich postrehoch po návrate na Slovensko. Spomenula čo jej syn rozprával doma o svojich nových spolužiakoch. Jej syn bol šokovaný z toho, ako sa jeho noví spolužiaci správajú voči učiteľkám a čo všetko si dovoľujú. Vraj ona sama nemôže pochopiť, ako je také niečo vôbec možné, pretože keď ona chodila do školy, tak žiaci sa tak nesprávali.Možno ide len o vyblednuté spomienky, posilnené kultúrnym šokom z návratu na Slovensko. Možno nie.

Pre začínajúceho učiteľa je najväčšou výzvou to, ako zvládnuť disciplínu v triede. Každý učiteľ, učiteľka, hľadá efektívne a účinné metódy ako disciplínu dosiahnuť. 

Niekedy dávno pomáhala proti zle správajúcim sa žiakom facka. Mala svoje výhody. Šetrila čas učiteľovi, žiak bez vysvetľovania okamžite pochopil čo urobil zle. Facka tiež neokrádala ostatných žiakov o minúty, ktoré boli určené na učenie. Po facke bolo v triede hrobové ticho a žiaci sa učili, až sa z nich parilo. Tie časy, keď sa mohla použiť facka, sú ale už dávno za nami. Je to pokrok, problém ale je, že komplikovaný. Čo dnes namiesto facky použiť? 

Zisťoval som si, aké sú predpisy v súvislosti s dodržiavaním poriadku v našich školách. Máme zákon o výchove a vzdelávaní 245/2008 Z.z.. V školách máme učiteľmi dohodnutý a odhlasovaný  "Školský poriadok". Je v ňom presne napísané čo žiak smie, čo nesmie, ako sa má správať na hodine a podobne. Konkrétne a podrobne. Čo všetko žiaci nemôžu, sa dozvedia vždy na začiatku školského roka a očakáva sa, že to budú aj dodržiavať. Teda ako kde. Školy sú totiž rôzne. Niekde berú dodržiavanie poriadku prísnejšie, niekde menej prísnejšie a niekde je vymáhanie dodržiavania školského poriadku nemožné.

Je bežné, že skoro v každej triede sa nájdu niekoľkí nespratníci, v niektorých triedach je len jeden a v niektorých zas až priveľa. Nevidím, aby počet nespratníkov raketovo stúpal. Skôr pozorujem, že u tých pár nespratníkov sa postupne zvyšuje úroveň drzosti, sprostosti a nevychovanosti. Čím to môže byť? Média, kríza a iné záležitosti? Možno áno. Problém je ale aj v škole. Myslím, že problémom u učiteľov môže byť nedôslednosť a nejednotnosť, strach z potencionálnych konfliktov s rodičmi, či nedostatok podpory zo strany vedenia školy. Snažíme sa nevidieť problémy, pretože si nechceme vytvárať problémy. Riešenie problémového správania žiakov a študentov je pre učiteľa náročné aj po administratívnej stránke. Medzi učiteľkami a učiteľmi tiež prevláda defétistický názor, že nemajú účinné páky na trestanie nespratníkov. Mnohým je to už jedno a mnohí vyhoreli.

Môj názor je, že na našich školách sa stále používajú zastaralé a nefektívne metódy na udržiavanie poriadku v škole. Napomínanie, krik, zápis do triednej knihy, napomenutie riaditeľom, dvojka či trojka zo správania. Nevidím tu pokrok. Nespratníkov staré metódy v ich výstrelkoch nepribrzďujú a ich rodičom je to akosi jedno. Aké iné výchovné opatrenia dnes môžeme na slovenských školách použiť?

Napríklad to vylúčenie zo školy je možné aj u nás. Podmienečné a nepodmienečné. Ale nie jednodňové, dvojdňové, či trojdňové. Čo je škoda. Myslím, že dočasné vylúčenie na jeden dva dni by bolo účinné, plus by sa mal pridať nejaký "tlak" na rodičov. Napríklad by bolo zaujímavé pouvažovať o nejakej pokute, pokiaľ rodič ignoruje výzvy vedenia školy na rozhovor.

Nepodmienečné vylúčenie? Tak to som ešte za svojej praxe na ZŠ nezažil. O vylúčení zo SŠ som už počul. Tiež to, že oproti minulosti sa už vylučuje čoraz menej. Je tu totiž jeden problém - normatív na žiaka a demografický pokles. Pri dnešnom klesajúcom počte študentov na stredných školách si riaditeľ strednej školy veľmi dobre rozmyslí, či dá prednosť strate peňazí, alebo vylúčeniu neprispôsobivého, agresívneho, či asociálneho študenta. Peniaze vyhrávajú!!!

A čo vylúčenie žiaka z vyučovania v triede a jeho izolácia pri riaditeľovi? Podľa školského zákona § 58, je možné izolovať žiaka, ktorý znemožňoval vzdelávanie, či agresivitou ohrozoval žiakov a učiteľov, v samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Po izolácii sa má privolať zákonný zástupca, zdravotná pomoc, alebo polícia. Riaditeľ potom spíše záznam. Ale toto sa nevyužíva. Ak aj, tak fakt už len v závažných prípadoch. Učitelia dobre vedia, že odvedenia žiaka či študenta k riaditeľovi by sa vykladalo ako ich profesionálne zlyhanie. A sú tu obavy, že riaditeľ by sa na učiteľa škaredo pozeral, pretože by mu pribudla byrokracia a ďalšie problémy. Zvykom je teda vyriešiť si všetko sám. Niekto to zvládne, niekto nie.

Čo sa týka doučovania "po škole", tak v školskom zákone som o tom nenašiel nič. Zrejme je možné nechávať žiakov po doučovaní v škole, ale musíte mať na to písomný súhlas rodičov. Osobne som niekoľkokrát nechal žiakov "po škole" a postrehol som, že to naozaj zabralo. Mám názor, že žiak vyrušujúci na hodine má byť izolovaný a musí si hodinu odkrútiť ešte raz. Veď našou povinnosťou je deti niečo naučiť, či nie? Keď nedával pozor na hodine, tak má druhú príležitosť na doučovaní. A tam mu je zároveň potrebné slušne a dôrazne dohovoriť.

Bolo by dobré, ak by na škole bol v pohotovosti vždy nejaký učiteľ, nakoniec vždy má niekto vyučovacie okná, ktorý by sa nespratníkom venoval. Dnes učiteľ nedostane za dozor a doučovanie izolovaného žiaka zaplatené. Len máloktorý učiteľ sa bude zadarmo venovať  žiakom po skončení vyučovania, pretože ho čakajú iné povinnosti. Opravy písomiek, byrokracia, prípravy na hodinu, v prípade mužov ďalšie zamestnanie, aby dokázal uživiť rodinu.

Je potrebné hľadať nové metódy upevňovania disciplíny, vymýšľať efektívne výchovné tresty. Je veľmi zlé, ak neposlušný drzý a vulgárny žiak nie je potrestaný. Slušná šedá masa, teda väčšina žiakov, si potom odnáša jednu závažnú skúsenosť - "Porušovanie pravidiel je netrestané, tolerované a dokonca sa aj vyplatí!" A to je problém. Deti si to odnesú do života a v dospelosti budú považovať korupciu, klamstvo a nespravodlivosť za úplne normálny jav. Spoločnosť sa bude posúvať k džungli bez pravidiel a štát zdegeneruje.


PS: Pri surfovaní na internete som vôbec nebol prekvapený tým, že v západných krajinách, ktoré sú teraz našim módnym vzorom, riešia problémy so zhoršujúcou sa disciplínou v školách. Často v článkoch narazíte na tieto slovné spojenia  - správanie detí je teraz absolútne poburujúcezákaz fyzických trestov prináša trpké ovocievojaci do škôl...