Školský psychológ - SOŠ, T. Vansovej, Prievidza

Adresa výkonu práce
Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32
97101, Prievidza
Pracovná pozícia
Školský psychológ
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
08.12.2023
Termín nástupu do zamestanania
01.01.2024

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o prijatie do zamestnania • profesijný životopis • kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Informácie o voľnom pracovnom mieste: Školský psychológ, pracovný pomer na dobu určitú do 31.08.2024 Miesto výkonu práce : objekty SOŠ Prievidza Termín nástupu: 01.01.2024 Rozsah úväzku: 100% Požiadavky na uchádzača: Kvalifikačné predpoklady: Predpoklady na výkon pracovnej činnosti odborného zamestnanca podľa zákona č.138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov (kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti školského psychológa sú uvedené v prílohe č. 11 tejto vyhlášky). Požadované VŠ vzdelanie II. stupňa v oblasti psychológie.
Ďalšie informácie
Uvedené doklady prosím zašlite na adresu školy alebo email uvedený nižšie do 08.12.2023! Úspešný uchádzač pred vznikom pracovnoprávneho vzťahu: • doloží potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti • poskytne na účel preukázania bezúhonnosti okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov Platové podmienky: Odmeňovanie podľa zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,odborní zamestnanci. Náplň práce: • vykonáva odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho alebo skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie k žiakom s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v SŠ vo svojej územnej pôsobnosti, • poskytuje individuálne a skupinové psychologické služby, poradenstvo a konzultácie v procese výchovy a vzdelávania deťom, žiakom, zákonným zástupcom a pedagogickým zamestnancom školy, • uskutočňuje odbornú psychologickú starostlivosť žiakom s ťažkosťami v učení a v správaní, zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, • aktívne sa podieľa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti SŠ, • spolupodieľa sa na vytváraní, aktualizácii, inovácii IVVP pre žiakov so ŠVVP, následne sa podieľa na jeho aplikácii v praxi, • poskytuje individuálnu a skupinovú psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách v súvislosti s drogovou závislosťou a inými sociálno-patologickými javmi, • aktívne spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom a odbornými zamestnancami centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a pripravuje podklady potrebné k vyšetreniu žiaka, v ktorej pôsobí, • vedie presnú evidenciu riešených prípadov v rámci individuálnej a skupinovej činnosti, • zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri vykonávaní prác vo verejnom záujme,

Kontaktné informácie

Adresa školy
Stredná odborná škola, T. Vansovej, Prievidza
T. Vansovej 32
97101, Prievidza
Kontaktná osoba
Ing. Vlasta Šulová PhD.
info@sospd.sk
0901 918 313
Zobrazení: 10