Podmienky používania Virtuálnej knižnice

  Článok I
Vymedzenie základných pojmov
1.1 „Virtuálna knižnica“ je internetový systém slúžiaci na ukladanie, uchovávanie, vyhľadávanie, výber, zdieľanie a výmenu učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese.
1.2 „Poskytovateľ“ je obchodná spoločnosť KOMENSKY, s.r.o., so sídlom Park mládeže 1, Košice 040 01, IČO: 43 908 977, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 21078/V, ktorá sa uzatvorením Zmluvy o poskytovaní služieb s objednávateľom zaviazala poskytovať mu služby Virtuálnej knižnice.
1.3 „Objednávateľ“ je subjekt – škola, s ktorým poskytovateľ uzatvoril Zmluvu o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice.
1.4 „Používateľ“ je pedagogický zamestnanec objednávateľa, ktorý má na základe Zmluvy o poskytovaní služieb Virtuálnej knižnice uzatvorenej medzi poskytovateľom a objednávateľom a v zmysle týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice prístup do Virtuálnej knižnice a oprávnenie používať Virtuálnu knižnicu.
1.5 „Portál bezkriedy.sk“ alebo Virtuálna knižnica pre žiakov, je internetový systém slúžiaci žiakom objednávateľa na vyhľadávanie, prezeranie a sťahovanie (download) výlučne tých učebných materiálov, prípadne iných elektronických materiálov potrebných pri učebnom procese, ktoré im boli z Virtuálnej knižnice sprístupnené používateľmi Virtuálnej knižnice.
  Článok II
Úvodné ustanovenia
2.1 Virtuálna knižnica funguje na podobných princípoch ako iné databázy na základe celosvetovo známej a používanej GNU licencie na slobodné šírenie dokumentácie (GNU Free Documentation License) (ďalej len „licencia GNU“). Tento princíp je tiež známy ako copyleft (ako symbolický opak copyright) a zabezpečuje, že obsah Virtuálnej knižnice môže byť kopírovaný, modifikovaný a šírený pod podmienkou, že nová verzia obsahu zabezpečuje rovnaké slobody ostatným a uvádza autorov použitého dokumentu. Týmto spôsobom zostanú dokumenty pridané do Virtuálnej knižnice zverejnené, navždy voľne prístupné ("slobodné") a môžu byť použité kýmkoľvek, za určitých obmedzení, ktoré v hlavnej miere slúžia na zabezpečenie týchto slobôd a zachovanie základných princípov slobodného šírenia dokumentov.
2.2 Základným pilierom systému, na základe ktorého táto Virtuálna knižnica funguje, je v medziach právneho poriadku Slovenskej republiky šírenie výlučne takých dokumentov, ktoré sú voľne šíriteľné, tzn. pôvodný autor diela udelil neodvolateľný súhlas s tým, že jeho dielo bude verejne rozširované, budú vyhotovované jeho rozmnoženiny a bude tiež spracovávané/menené, prípadne prekladané do iných jazykov a to všetko bez nároku na odmenu.
2.3 V tejto súvislosti je potrebné podotknúť, že Virtuálna knižnica a jej samotné fungovanie nie je v rozpore so zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) a ani ho neobchádza. Základným pilierom Virtuálnej knižnice je práve absolútny súhlas autora diela s voľným šírením jeho diela (v zmysle autorského zákona).
  Článok III
Práva a povinnosti používateľov Virtuálnej knižnice
3.1 Používatelia sú oprávnení zverejňovať vo Virtuálnej knižnici výlučne dokumenty – diela a to literárne, umelecké a vedecké (slovesné dielo, audiovizuálne dielo, filmové dielo, maľba, kresba, náčrt, ilustrácia, fotografické dielo) (ďalej len „dielo“), ktoré sú výsledkom ich vlastnej tvorivej duševnej činnosti, ktorého sú autorom, alebo len také diela, ktoré sú v zmysle licencie GNU „slobodnými“, tzn. voľne šíriteľnými dokumentmi iných autorov (ďalej len „voľne šíriteľný dokument“).
3.2 Používatelia sú povinní pri zverejnení voľne šíriteľného dokumentu iného autora vo Virtuálnej knižnici uviesť zdroj tohto voľne šíriteľného dokumentu. V prípade, že sa v týchto voľne šíriteľných dokumentoch nachádza akákoľvek identifikácia pôvodného autora, alebo viacerých autorov, nesmie používateľ túto identifikáciu odstrániť. Ak však používateľ zmenil takýto voľne šíriteľný dokument iného autora, alebo viacerých autorov, môže k ich identifikácii pripojiť svoju vlastnú.
3.3 V prípade, že používateľ zverejní vo Virtuálnej knižnici voľne šíriteľný dokument vytvorený zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov iných autorov, alebo zlúčením viacerých voľne šíriteľných dokumentov z rôznych zdrojov, je povinný vo výslednom dokumente uviesť identifikáciu všetkých týchto autorov, prípadne všetkých týchto zdrojov.
3.4 Používateľ zverejnením voľne šíriteľného dokumentu zároveň vyjadruje svoj súhlas s tým, aby iní používatelia mohli tieto dokumenty v rámci Virtuálnej knižnice vyhľadávať, prezerať, sťahovať (download), používať na pedagogické účely, meniť ich a opätovne ich po zmene zverejňovať vo Virtuálnej knižnici s prihliadnutím na povinnosti používateľa podľa ods. 3.2 a ods. 3.3 tohto článku a to všetko bez nároku na akúkoľvek odmenu.
3.5 Použitím Virtuálnej knižnice používateľom na pedagogické účely v zmysle ust. ods. 3.4 tohto článku sa o.i. rozumie aj sprístupňovanie voľne šíriteľných dokumentov žiakom objednávateľa prostredníctvom „portálu bezkriedy.sk“ pri učebnom procese. Na sprístupňovanie voľne šíriteľných dokumentov prostredníctvom „portálu bezkriedy.sk“ sa primerane vzťahujú všetky práva a povinnosti používateľa aj ďalšie obmedzenia a povinnosti v zmysle týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice.
3.6 Používatelia sa zaväzujú nezverejňovať vo Virtuálnej knižnici voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah by akýmkoľvek spôsobom predstavoval porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov SR (o.i. utajované skutočnosti, obchodné tajomstvo), alebo by sa priečil dobrým mravom (o.i. vulgarizmy) a to najmä dokumenty obsahujúce nabádanie na spáchanie trestného činu, popieranie holokaustu, propagujúce rasovú a etnickú neznášanlivosť, alkoholické nápoje, tabakové výrobky, omamné a psychotropné látky a prípravky, zbrane a strelivo, politické strany a hnutia, vojnu, násilie ako aj materiály propagujúce sexuálnu tematiku.
3.7 Používatelia sa zaväzujú nezverejňovať vo Virtuálnej knižnici voľne šíriteľné dokumenty, ktorých obsah je nepravdivý, ak zo samotného obsahu tohto dokumentu priamo nevyplýva, že ide o nepravdivý obsah.
3.8 Používatelia berú na vedomie a súhlasia s objemovým obmedzením dát – voľne šíriteľných dokumentov, ktoré je možné za jedného používateľa do Virtuálnej knižnice nahrať, resp. ktoré môže vo Virtuálnej knižnici zverejniť jeden používateľ. Toto objemové obmedzenie je 1 GB (gigabajt) dát – voľne šíriteľných dokumentov a používatelia sa zaväzujú toto objemové obmedzenie neprekročiť.
3.9 Používatelia berú na vedomie a súhlasia s možným výmazom voľne šíriteľných dokumentov z Virtuálnej knižnice v prípade, že o tieto voľne šíriteľné dokumenty preukázateľne žiadny iný používateľ po dobu minimálne 6 mesiacov neprejaví záujem, teda si ho neprezrie, nepoužije na pedagogické účely, nestiahne (download), nezmení ich a opätovne ich po zmene nezverejní vo Virtuálnej knižnici.
3.10 Používatelia berú na vedomie, že Virtuálna knižnica, resp. počítačový systém, databáza, ktorá zabezpečuje fungovanie Virtuálnej knižnice, nebude dostupná nepretržite a je možná jej krátkodobá odstávka z dôvodu nepredvídaných okolností – výpadkov, ako aj z dôvodu nutnej technickej údržby systému.
3.11 Používatelia sa registráciou ako používateľ Virtuálnej knižnice zaväzujú, že svoje prístupové meno (login) a prístupové heslo, ktoré obdržia v priebehu registrácie, budú chrániť pred vyzradením iným osobám ako je sám používateľ, nebudú ich zverejňovať a v prípade podozrenia z ich odcudzenia, alebo zneužitia sa zaväzujú svoje prístupové heslo zmeniť.
3.12 Používatelia berú na vedomie, že svoj súhlas, ktorý udelia v zmysle týchto podmienok používania Virtuálnej knižnice registráciou ako používateľ Virtuálnej knižnice, nemôžu za žiadnych okolností zobrať späť (vyplýva to zo samotnej povahy voľne šíriteľných dokumentov a princípov, na ktorých je licencia GNU postavená) a v tejto súvislosti nie sú najmä oprávnení voľne šíriteľné dokumenty, ktoré vo Virtuálnej knižnici zverejnili odstrániť po tom ako sa rozhodli zo služby Virtuálnej knižnice vystúpiť. Nimi zverejnené voľne šíriteľné dokumenty zostávajú vo Virtuálnej knižnice zverejnené, pokiaľ nedôjde k ich výmazu v zmysle a za podmienok uvedených v ods. 3.9 tohto článku.
3.13 Používateľom Virtuálnej knižnice sa poskytujeme demo verziu aplikácie "Zborovňa" zdarma do 31.8.2020.
  Článok IV
Zodpovednosť za škodu
4.1 Poskytovateľ Virtuálnej knižnice nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Virtuálnej knižnice.
4.2 Poskytovateľ nezodpovedá najmä za:
  • škodu, ktorá vznikla používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám v súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov Virtuálnej knižnice podľa týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice iným/inými používateľmi;
  • škodu spôsobenú informáciami alebo súbormi obsiahnutými vo voľne šíriteľných dokumentoch zverejnených používateľmi vo Virtuálnej knižnici;
  • škodu spôsobenú prezradením alebo zneužitím prístupového mena (login) a prístupového hesla používateľa;
  • škodu spôsobenú zmenou registračných podmienok do Virtuálnej knižnice, pozastavením služieb Virtuálnej knižnice, zmenou v službách Virtuálnej knižnice, alebo stratou údajov zverejnených vo Virtuálnej knižnici;
  • škodu spôsobenú zrušením prístupu používateľa do Virtuálnej knižnice zo strany poskytovateľa.
4.3 Za škodu, ktorá používateľom, objednávateľom alebo tretím osobám vznikla v súvislosti s prevádzkou Virtuálnej knižnice v príčinnej súvislosti s porušením povinnosti, alebo viacerých povinností používateľov Virtuálnej knižnice podľa týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice iným/inými používateľmi, zodpovedajú používatelia, ktorí povinnosť porušili.
  Článok V
Záverečné ustanovenia
5.1 Používatelia a objednávatelia berú na vedomie a súhlasia s tým, že poskytovateľ Virtuálnej knižnice si vyhradzuje právo tieto podmienky používania Virtuálnej knižnice meniť, a to jednostranným prejavom svojej vôle oznámeným používateľom.
5.2 Oznámením v zmysle ods. 5.1 tohto článku sa rozumie oznámenie v elektronickej forme vo Virtuálnej knižnici.
5.3 Používateľ má v prípade, že so znením zmenených podmienok používania Virtuálnej knižnice, ktoré mu boli poskytovateľom doručené nesúhlasí, možnosť túto skutočnosť do 5 kalendárnych dní oznámiť poskytovateľovi, čím sa zrušuje prístup používateľa do Virtuálnej knižnice.
5.4 Znenie týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice nadobúdajú platnosť účinnosť dňa 18.05.2009.
5.5 Dňom účinnosti týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice sa rušia Podmienky používania Virtuálnej knižnice platné a účinné do dňa 18.05.2009 (ďalej len „doterajšie podmienky“).
5.6 Používanie Virtuálnej knižnice používateľmi, ktoré sa spravovalo doterajšími podmienkami, sa od dátumu účinnosti týchto Podmienok používania Virtuálnej knižnice riadi týmito Podmienkami používania Virtuálnej knižnice.