FAQ

Digitalna učebnica

Prijatie nových pedagógov

Rating

Dokumenty

Bezkriedy - Zborovňa učí doma


Digitalna učebnica

1. Kto každý sa môže zaregistrovať?
Zaregistrovať sa môžu
• materské školy,
• základné školy,
• špeciálne školy,
• stredné školy,
• umelecké školy,
• centrá voľného času,
• poprípade občianske, resp. rodičovské združenie pri škole,
• v prípade málotriednych škôl, kde je štatutárnym zástupcom obec, resp. mesto, je objednávateľ obec, resp. mesto.
2. Ako sa môže škola zaregistrovať?
Škola, resp. iný vyššie menovaný subjekt, pošle objednávku mailom – kniznica@komensky.sk, resp. telefonicky na 0552851361 u pani Kristíny Rybárovej.
Pri objednávke je potrebné uviesť
• presný názov školy,
• štatutárneho zástupcu,
• dátum začatia poskytovania služby virtuálnej knižnice (vždy k prvému v mesiaci)
• a taktiež je potrebné uviesť počet žiakov na škole.

3. Môžu Virtuálnu knižnicu používať aj žiaci?
Pre žiakov je k dispozícii bezplatný portál www.bezkriedy.sk, ktorý dostane k dispozícii škola, ktorá uzavrie zmluvu na poskytovanie služieb virtuálnej knižnice www.zborovna.sk

Zoznam tried doplní škola do tabuľky, ktorú im automaticky po podpise zmluvy posielame mailom z mailovej adresy - kniznica@komensky.sk, v prípade akýchkoľvek otázok, resp. nejasností kontaktuje pani Kristínu Rybárovú a mailovej adrese kniznica@komensky.sk alebo na telefónnom čísle 0552851361.

Prijatie nových pedagógov

4. Ako správne komunikovať s administrátorom spoločnosti Komensky – poskytovateľ služby Virtuálna knižnica pre rýchle a efektívne vybavenie mojej žiadosti?
Pri komunikácií s nami uvádzajte vždy Vaše celé meno a názov Vašej školy. Vieme Vás tak rýchlo v systéme nájsť a v priebehu niekoľkých minút vybaviť Vašu žiadosť. Kontaktujte sekretariat@komensky.sk alebo t.č. 055/285 13 60.
5. Ako mám postupovať, ak mám problém s prihlásením sa do zborovne.
Ak ste heslo stratili, zabudli, alebo ak ste si ho zmenili a nepamätáte si to nové, kontaktujte sekretariat@komensky.sk a bude Vám heslo zaslané. Ak ste si heslo zmenili, my ho už v systéme nevieme zistiť, vieme Vám však vygenerovať nové. Ak heslo máte a napriek tomu sa Vám nedá prihlásiť, kontaktuje taktiež sekretariat@komensky.sk ale predtým si prosím skontrolujte či zadávate správne heslo. /heslo je zložené prevažne s prvých troch písmen Vášho mena, prvých troch písmen Vášho priezviska a s poradového trojčíslia. Stačí ak sa zamení jednotka za malé L alebo nula za veľké O... a systém Vás už nepustí ďalej. Heslo môžete skúsiť zadať aj viackrát, systém Vás určite nezablokuje.
6. Ako mám postupovať, ak chcem aktualizovať menný zoznam pedagógov alebo údaje našej školy na portáli www.zborovna.sk?
Ak chcete aktualizovať menný zoznam pedagógov Vašej školy /pridať nového pedagóga, vymazať učiteľa, ktorý už na Vašej škole nepracuje, zmeniť akékoľvek údaje pedagógov v našom systéme – mail, priezvisko, titul.../ alebo ak chcete meniť údaje Vašej školy /nová adresa, nové IČO, nový mailový kontakt na školu.../ kontaktujte prosím sekretariat@komensky.sk
7. Koho mám v spoločnosti Komensky osloviť, ak mám otázky ohľadne portálu www.zborovna.sk?
Otázky ohľadne akejkoľvek administrácie na portály www.zborovna.sk adresujte na sekretariat@komensky.sk alebo na t.č. 055/285 13 60.
8. Koho mám v spoločnosti Komensky osloviť, ak mám otázky ohľadne portálu www.bezkriedy.sk?
Otázky ohľadne akejkoľvek administrácie na portály www.bezkriedy.sk adresujte na kniznica@komensky.sk alebo na t.č. 055/285 13 61.

Rating

9. Na základe akých kritérií sa vyhodnocuje učiteľ mesiaca a ktorí učitelia sú zaradení do tohoto rebríčka?
Do rebríčka "Učiteľ mesiaca" sú zaradení všetci učitelia, ktorí v danom mesiaci pridali do Virtuálnej knižnice aspoň jeden vlastný dokument. Vlastným dokumentom sa rozumie dokument, u ktorého je učiteľ uvedený ako autor alebo spoluautor.
10. Napriek príspevkom do Virtuálnej knižnice v mesiacoch február a marec som v tomto rebríčku dosiahla hodnotenie 0,00.
V rebríčku sa berú do úvahy len dokumenty, u ktorých ste uvedení ako autor alebo spoluautor. Účelom tohoto opatrenia je podporiť vlastnú autorskú tvorbu učiteľov.
11. Ráno som mala aktuálny rating v hodnotení 3,25, poobede sa mi rating znížil na 2,70. Mohla by som poznať príčinu zníženia ratingu?
Ku zníženiu ratingu môže dôjsť pri niektorej z týchto udalostí:
• Výmaz dokumentu - dokument sa tým pádom prestane počítať do celkového ratingu učiteľa.
• Nahradenie dokumentu novšou verziou - každá verzia má svoj rating a do rebríčka sa počíta len rating najnovšej verzie.
• Zmena autorstva dokumentu - väčšou mierou sa do rebríčka berú dokumenty, kde je učiteľ autorom, menšou dokumenty, kde je učiteľ spoluautorom. Dokumenty, u ktorých učiteľ nie je autorom ani spoluautorom, sa neberú do úvahy.
• Odstránenie dokumentu ako obľúbeného dokumentu u iného učiteľa - rating stúpa tým viac, čím viac učiteľov si ho "skopíruje" k sebe. Ak ho potom vymažú, rating dokumentu klesne.
• Deaktivácia učiteľov, ktorí za dokument hlasovali - v takom prípade strácajú platnosť ich hlasy a rating dokumentu sa môže znížiť. K deaktivácii často dochádza na začiatku školského roka, keď školy nahlasujú zmeny v učiteľskom zbore.
• Zmena algoritmu výpočtu na strane poskytovateľa - spoločnosti KOMENSKY, s.r.o.. Spôsob výpočtu ratingu je priebežne vylepšovaný, aby lepšie plnil svoju funkciu. K týmto zmenám obvykle dochádza hneď na začiatku mesiaca, aby sa nemenili pravidlá počas trvania súťaže.
12. K čomu slúži rating, keď číslo v mojej knižnici je iné, než vo výslednej tabuľke?
Číslo vo Vašej knižnici je súčtom ratingu všetkých dokumentov, ktoré ste do Virtuálnej knižnice pridali za celé obdobie jej trvania. Číslo v mesačnom rebríčku vychádza len z ratingu desiatich najlepších Vašich dokumentov pridaných za daný mesiac. Plná váha sa počíta len dokumentom, ktorých ste výlučným autorom a menšia váha dokumentom, u ktorých ste spoluautorom. Dokumenty, ktorých autorom je niekto úplne iný, sa neberú do úvahy.
13. Ako presne sa vypočítava rating dokumentu? Môžete poskytnúť presný vzorec?
Presný spôsob výpočtu ratingu nie je verejný a nie je možné ho sprístupniť.
14. Pridala som pred pol hodinou vlastný autorský dokument, ktorého rating od tejto doby stúpol o 1 bod. Môj rating v aktuálnom mesačnom rebríčku sa ale vôbec nezmenil. Prečo?
Rating v mesačnom rebríčku nie je spočítavaný online, ale len pár-krát za deň. Treba počkať niekoľko hodín, aby sa zmena prejavila.

Dokumenty

15. Neviem vymazať dokument, po vymazaní sa presunie do koša a stále je k dispozícii v Zborovni.
Dokument je možne do 24 hodín od vloženia definitívne zmazať z knižnice učiteľom, ktorý dokument vložil. Po 24 hodinách sa dokument po vymazaní presunie do koša, avšak stále je prístupný učiteľom, z toho dôvodu, že si daný dokument už mohol niekto pridať do svojej knižnice. Po 24 hodinách dokument definitívne maže správca a to tak, že pri detaile dokumentu kliknete na nahlásiť správcovi (červený smajlík) a napíšete dôvod výmazu.

Bezkriedy - Zborovňa učí doma

16. Môžem niekde vidieť, ako vidia žiaci portál Bezkriedy?
Áno, kliknite na záložku Žiak a uvidíte ako vidia portál Bezkriedy a Vaše materiály Vaši žiaci.
17. Ako sa žiak prihlási do Bezkriedy?
Žiak sa do bezkried prihlási prostredníctvom svojho mena a hesla. Veľká časť žiakov už svoje meno heslo má, ak nie, žiaka registruje rodič na základe triedneho kódu. Nájdete v záložke Škola triedny kód a ten prepošlete rodičovi. Rodič sa zaregistruje na portáli www.bezkriedy.sk, počas registrácie od neho vypýtame triedny kód, triedny kód ho nastaví do Vašej triedy. To je všetko. Celý postup nájdete v Návode.
18. Ako vložím žiakov do triedy?
Žiakov je možné do tried pridávať, odoberať alebo ich presúvať z triedy do triedy. Viac nájdete v návodoch.
19. Ako učiteľ používa Bezkriedy.sk?
Učiteľ používa Bezkriedy.sk zo Zborovne. Zo zborovne im vkladá elektronický obsah, ten sa žiakom objaví v Bezkriedy. Učitelia chodia iba do Zborovne a žiaci iba do Bezkriedy.
20. Čo môžu žiaci nájsť na Bezkriedy.sk?
Žiaci na www.bezkriedy.sk nájdu učebné materiály v Digitálnej učebnici, ktorá je súčasťou portálu. V Digitálnej učebnici sa nachádza vyše 34.000 učebných materiálov rozdelených podľa predmetov a ročníkov. Ďalej môžu žiaci na portáli bezkriedy.sk nájsť komunikáciu s ich pedagógmi, oznamy, úlohy, testy, učebné materiály a podobne
21. Kde spravuje učiteľ triedy?
Učiteľ spravuje triedy v záložke Škola. V nej môže triedy vytvárať a môže si vybrať triedy, ktoré učí. Týmto triedam potom môže zasielať materiály, správy, úlohy a podobne. Postup nájdete v Návodoch
22. Ako môžem poslať žiakom materiál do Bezkriedy?
Akýkoľvek materiál posiela učiteľ žiakom zo Zborovne. Slúži na to záložka Učiteľ. Jednoducho môžete vybraným triedam zasielať oznamy, testy, učebné materiály, úlohy... Viac nájdete v Návode
23. Komu je určený portál Bezkriedy.sk?
Portál www.bezkriedy.sk je určený žiakom. Počas karantény je prístupný všetkým žiakom ZŠ a SŠ.