Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň) - ZŠ Záhradné

Adresa výkonu práce
Obec Záhradné pre Základnú školu Hlavná 90/46 Záhradné
Tulčícka 271/2
082 16, Záhradné
Pracovná pozícia
Učiteľ/ka ZŠ (1. stupeň)
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
01.12.2023
Termín nástupu do zamestanania
08.01.2024

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
práca s PC na užívateľskej úrovni (Microsoft, Word, Excel, Power Point, práca s internetom, Edupage),
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z. a v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z.Z. o kvalifikačných predpokladoch PZ a OZ.
Ďalšie informácie
učiteľ pre primárne vzdelanie rozšírené o ANJ • pracovný pomer na dobu určitú s možnosťou predlženia PP na dobu neurčitú, • ovládanie štátneho jazyka, • platové zaradenie v súlade s platnou legislatívou v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v závislosti od platovej triedy a dĺžky započítanej praxe, • spoľahlivosť, • komunikatívnosť, • flexibilita a kreativita • záujem o odborný rast. Požadované doklady: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • doklady o ukončenom vzdelaní, • štruktúrovaný profesijný životopis, • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti a zdravotnej spôsobilosti, • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa 18/2018 Z. z.

Kontaktné informácie

Adresa školy
Obec Záhradné pre Základnú školu Hlavná 90/46 Záhradné
Tulčícka 271/2
082 16, Záhradné
Kontaktná osoba
Marián Fabian
fabian@zszahradne.sk
0907274930
Zobrazení: 47