Školský špeciálny pedagóg - ZŠ Horný Vadičov

Adresa výkonu práce
Základná škola Horný Vadičov
Horný Vadičov 277
02345, Horný Vadičov
Pracovná pozícia
Školský špeciálny pedagóg
Úväzok
100%
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania
28.02.2024
Termín nástupu do zamestanania
01.03.2024

Požiadavky na uchádzača

Znalosti práce s PC
Word, Excel, Internet- pokročilý
Vzdelanie
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.
Ďalšie informácie
Zoznam požadovaných dokladov: • žiadosť o prijatie do zamestnania, • profesijný životopis, • kópie dokladov o vzdelaní: Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch. • písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, • čestné prehlásenie o bezúhonnosti podľa § 15 zákona č.138/2019 Z. z. Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom: • zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z. z. – u úspešného uchádzača sa preukazuje lekárskym potvrdením pred vznikom pracovného pomeru • ovládanie štátneho jazyka. Platové podmienky: podľa zákona č. 553/3003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závislosti od zaradenia zamestnanca. Termín ukončenia výberového konania: 28.02.2024 Požadované doklady žiadame doručiť do 26. 02. 2024 elektronicky na adresu zshvadicov277@gmail.com, resp. poštou na adresu: ZŠ Horný Vadičov, Horný Vadičov 277, 023 45

Kontaktné informácie

Adresa školy
Základná škola Horný Vadičov
Horný Vadičov 277
02345, Horný Vadičov
Kontaktná osoba
Mgr. Eva Janeková
zshvadicov277@gmail.com
0915602394
Zobrazení: 42