Aká je úloha vedenia školy pri certifikácii

Úloha vedenia školy je nenáročná. Vedenie realizuje aktualizáciu učiteľov a oboznámi pedagógov školy o procese certifikácie a nariadi im absolvovať:
  • školenie
  • certifikáciu tried triednymi učiteľmi
  • vyplnenie IT dotazníka
Počas tohoto procesu dohliada na napredovanie pedagógov. Po splnení podmienok je škole vydaný certifikát CODiV.

Aká je časová náročnosť?

Aktualizácia učiteľov cca 15 minút.
Online školenie učiteľov prebieha priebežne a kedykoľvek.
Aktualizacia tried 1 hodinu pre triedneho učiteľa.
IT audit - vyplnenie online dotazníka cca 10 minút pre učiteľa.

Harmonogram

Aktualizácia tried od 24.8.
Školenie učiteľov od 7.9.
Certifikácia tried od 7.9
IT Audit od 7.9.
Cerifikát: kedykoľvek po 7.9 ak sa splnia všetky podmienky.

Nástroj pre vedenie

Vedenie školy má po celý čas certifikácie na Zborovna.sk podrobný prehľad o pokroku v certifikácii. Vedenie školy má prehľad:
  • ktorí učitelia absolvovali ktoré vzdelávacie moduly
  • ktoré triedy sú certifikované
  • koľko je vyplnených dotazníkov